Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Územní plán obce Žatčany

Zastupitelstvo obce Žatčany příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 188 odst. 1 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á 

Ú Z E M N Í   P L Á N   O B C E   Ž A T Č A N Y,

se kterým se můžete blíže seznámit v kompletním vydání ZDE
a nebo v následujících jednotlivých dokumentech na internetových stránkách obce:

Titulní list územního plánu

Tabulka ZPF Územního plánu obce

Konečný text Územního plánu

01 Výkres základního členění území

02 Hlavní výkres

03 Výkres veřejně prospěšných staveb

04 Koordinační výkres

05 Koordinační výkres - detail

06 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

07 Výkres širších vztahů