Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 44. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

   
 
 
 
 
Zápis 44. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 23. 6. 2010
konané od 19:00 do 23:10 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša. Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Dagmar Sýkorová, Dana Ondrůjová (omluveny).
 
 
Program
 
1. Zahájení
2. Kolaudace – Kanalizace II. etapa
3. Komunitní kompostárna
4. Problematika ZŠ a MŠ 
5. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení 
Starosta přivítal přítomné, konstatoval účast 9 zastupitelů, a že zasedání je usnášení schopné. Navrhl program zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 44. zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Vojtěcha Lízala a Zdeňka Sýkoru.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0                                                                                                   
 
 
 
 
2. Kolaudace – Kanalizace II. etapa                                                                                                                     
Starosta seznámil zastupitele s průběhem kolaudace druhé etapy kanalizace, která se konala 17. 6. 2010. Průběžně probíhá připojování jednotlivých domů do sběrných šachet kanalizace. Starosta bude také průběžně informovat provozovatele kanalizace firmu VAS a. s., kteří občané jsou již na kanalizaci připojeni.
 
ZO bere na vědomí postup prací na Podtlakové splaškové kanalizaci – II. etapa.
 
 
 
 
3. Komunitní kompostárna 
Starosta informoval zastupitele o dodávce mechanizace na Komunitní kompostárnu Žatčany, kterou dodala firma SOME, vítěz výběrového řízení na dodávku. Firma dodala na vybavení kompostárny malotraktor, překopávač kompostu, a štěpkovač. Na vybavení kompostárny získala obec 90% dotaci z Operačního programu životního prostředí ČR, 10 % nákladů uhradí z rozpočtu obce. Množství zkompostované biomasy bude max. 170 m2 za rok.
.
ZO bere na vědomí dodávku mechanizace na Komunitní kompostárnu Žatčany.
 
 
 
 
4. Problematika ZŠ a MŠ
Ředitelka školy podala žádost o udělení výjimky pro základní školu 1-5 ročník, ve školním roce 2010/2011 pro výuku 18 žáků ve dvou třídách. Spodní hranice pro příspěvky na platy od státu na dvě třídy je 24 žáků. Příspěvky na platy od státu pro 18 žáků jsou přibližně o 22 000,- Kč měsíčně nižší, než při 24 žácích. Žádá proto o doplacení částky 264 000,- Kč za celý školní rok na plat učitele. Současně doporučuje zvýšit částku na 400 000,- Kč/rok, což umožní alespoň v některých hodinách rozdělit výuku tak, aby se v jedné skupině vzdělávaly dvě věkové kategorie. Zastupitelé schválili doplatit ve školním roce 2010/2011 na plat učitele částku 30 000,- Kč měsíčně, tj. 360 000,- Kč za školní rok.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky pro ZŠ ve školním roce 2010/2011 pro výuku 18 žáků ve dvou třídách. Z rozpočtu bude na plat učitele doplacena částka 360 000,- Kč za školní rok 2010/2011.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Ředitelka školy podala žádost o udělení výjimky v mateřské škole na dvě třídy s počtem do 28 dětí ve školním roce 2010/1011. Zastupitelstvo obce udělení výjimky schválilo.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky v MŠ, pro dvě třídy s počtem do 28 dětí.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Práce provedené v období prázdnin.
Zastupitelé projednávali úkoly spojené s přípravou na malování o letních prázdninách, zejména o odborné přípravě, oškrabání a zatmelení zvětralé omítky. Na základě vyjádření odborníka ZO nedoporučuje provádět odborné malířské práce se skupinou rodičů, kteří se nabídli školu vymalovat, ale provést  vymalování školy odbornou firmou za cenu do 32 000,- Kč. Zastupitelé uvítají pomoc rodičů při pomocných pracích, manipulaci s nábytkem, pomocí při úklidu po malování apod.
Výměna venkovních oken a dveří na budově ZŠ proběhne o prázdninách. Zednické práce na drobné opravy budov školy budou činit asi 20 tis. Kč. Práce provede místní zednická firma.
V případě pořízení úklidové místnosti s výlevkou v ZŠ, bude na tuto akci uvolněna částka 20 tis. Kč.
Do mateřské školy bude zabudován lapač tuku k odpadu z kuchyně. Předpokládané náklady lapače tuku činí 15 tis. Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje plán prací na opravách a údržbě budov ZŠ a MŠ. Příspěvek na opravy a údržbu bude schválen rozpočtovým opatřením podle skutečných nákladů.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Pan Klein přečetl svůj návrh odpovědi na petici rodičů žáků, adresovanou zastupitelstvu na minulém zasedání.ZO souhlasí s navrženou odpovědí a přikládá k odpovědi tabulku s výdaji, které byly vynaloženy na ZŠ a MŠ v posledních letech. Odpověď na petici i s tabulkou je v příloze tohoto zápisu.
 
 
Usnesení: ZO schvaluje, aby kontrolní výbor a finanční výbor provedl kontrolu  účetnictví školy za rok 2009 za spolupráce auditora, Ing. Růžičkové, která mimo spolupráci s finančním a kontrolním výborem na kontrole zpracuje také návrh stanovení pravidel pro fungování školy za odměnu max. 20 tis. Kč.
ZO požaduje od ředitelky školy, aby se písemně vyjádřila ke zprávě školské inspekce.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Různé
 
Rozpočtové opatření:
Příjmy a výdaje se navýší o daň z příjmu obce ve výši 99,4 tis. Kč.
Na plat učitele, září až prosinec 2010 bude uvolněna z rezervy školství částka 120 000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelé schválili udělit peněžitý dar čtyřem nově narozeným občánkům, každému 5 tis. Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělení daru 5 tisíc Kč, těmto nově narozeným občánkům Žatčan. Patriku Habigerovi, nar. 23. 5.2010, Adamu  Ďáskovi, nar. 20. 5. 2010, Anje Michelon, nar. 5. 6. 2010 a Sáře Poláčkové, nar. 24. 4. 2010.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
ZO projednávalo následky protržení hráze na toku řeky Litavy a následného rozlivu vody do polí v okolí obce.
 
 
Zastupitelé posuzovali návrh části projektu na obnovu veřejných prostranství obce po realizaci inženýrských sítí v obci, zpracovaný projektantem Petrem Křížem.
 
 
 
 
Ve 23:10 hod. po vyčerpání všech bodů programu poděkoval starosta všem za účast a 44. zasedání ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 23. 6. 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta: Jaroslav Osička     ….............................
 
 
Zapisovatel: Lukáš Jurečka …..............................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Lízal    …...............................
 
                                 Zdeněk Sýkora …...............................