Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

40. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 40. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 40. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 12. 3. 2014, které se konalo od 19:15 do 22:15 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Edita Bílá omluvena.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. ŽÁDOST O ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKU

3. PAN HORÁČEK - ZÁMĚR OSPAP

4. PRONÁJEM BIOKORIDORU

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ A MŠ ŽATČANY

7. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Jana Rudolecká, Dagmar Škrháková

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Program byl zaslán s pozvánkou. Návrh – před bod 3 zařadit bod 6a) pana Horáčka a poté pokračovat dále.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu a program jednání s tím, že před bod 3 bude zařazen bod 6a) pan Horáček a dále bude pokračováno dle programu. 

2. ŽÁDOST O ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKU

Pan David Lauterbach požádal o povolení zřízení vjezdu na svůj pozemek přes obecní strouhu na parcele 358/2. Přemostění strouhy by zřídil na vlastní náklady.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zřízení vjezdu na pozemek pana Lauterbacha na jeho vlastní náklady, jedná se o pozemek č. 346/1.

3. PAN HORÁČEK - ZÁMĚR OSPAP

Pan Horáček vysvětlil zastupitelům, že byl osloven firmou provádějící servis pro Coca-Colu, která hledá vhodné prostory do vzdálenosti 8 km od dálnice. Jedná se o provoz cca 10 kamionů denně od Žatčan k „Ospapu“. Záměr této firmy je mít halu 50x80x16metrů a mít možnost zvětšit prostor, tudíž pan Horáček vznesl dotaz na rozšíření plochy, kterou by byl schopen odkoupit, nebo směnit. V hale bude servis postmixů, ledniček apod. Firma Moravia Propag, která pro Coca-Colu vyrábí a dodává, plánuje přesunout do těchto prostor výrobu reklamních předmětů. Pan Horáček nabízí blíže neurčený pozemek u Žatčan k případné směně za obecní pozemek v sousedství jeho areálu. Dále chce umístit ukazatel na plot u křižovatky. Záležitost velmi spěchá, firma plánuje v únoru 2015 halu mít postavenou. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí záměr pana Horáčka. Po dodání podkladů od pana Horáčka záměr projedená Rozvojový výbor a poté záležitost dá opět na zastupitelstvo. 

4. PRONÁJEM BIOKORIDORŮ

Starosta přečetl žádost paní Franklové o pronájem biokoridorů za hřištěm a u rybníka. Jedná se o využití travních porostů k sečení a následnému zkrmení sklizené píce chovaným zvířatům. Jako host vystoupil pan Wágner s připomínkou ochrany stromků před posečením. Zastupitelstvo vzalo žádost a připomínky na vědomí. Rozhodlo o vyvěšení záměru pronajmout jmenované pozemky. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků parcel č. 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3176. 

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1:
Přístřešek na stroje na starém OÚ- výdaje na § 3613 se zvyšují o 1 000 Kč na 51 tis. Kč. Pokrytí z rezervy § 6409.
Rozpočtové opatření č. 2:
– zvýšení výdajů na starém OÚ § 3613 o 49 tis. Kč – z rezervy §6409
– nákup pozemku ve výši 150 tis. Kč - §3636 převést na §3639. Zpřesnění dle rozpočtové skladby.
– nákup domu ve výši 150 tis. Kč. Výdaje na demolici 100 tis. Kč. § 3639, pol. 6121 . Tyto výdaje budou pokryty z úspor minulých let.
 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 a č.2. 

6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ A MŠ ŽATČANY

Starosta přečetl výsledky účetní závěrky ZŠ a MŠ Žatčany. Hospodaření školy za rok 2013 bylo zkontrolováno finančním výborem obce. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje účetní závěrky ZŠ a MŠ Žatčany.  

7. RŮZNÉ

A) Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2013

Starosta seznámil zastupitele se zprávou policie ČR o bezpečnostní situaci v obci. Trestné činy v Žatčanech – 9 trestných činů, u 4 z nich byl zjištěn pachatel. Přestupků bylo 15, u 11 byl zjištěn pachatel. Z toho 2 se týkaly drog. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu PČR Židlochovice. 

B) Škola - oslavy

Dle kulturního výboru proběhlo jednání mezi školou, obcí a paní Sedláčkovou. Návrh je uspořádat den otevřených dveří ve škole a v orlovně vystoupit odpoledne s kulturním programem. Předpokládaný termín oslav je 25. května.   

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu kulturního výboru. 

C) Příspěvek narozenému dítěti Jáchymu Štukartovi

Starosta předložil návrh na příspěvek narozenému dítěti, Jáchymu Štukartovi, dle schválených pravidel obce.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje finanční dar narozenému dítěti Jáchymu Štukartovi dle schválených pravidel obce. 

D) Den pro obec

Ondřej Ryba připomněl termín pořádání Dne pro obec tuto sobotu 15. března dopoledne – sraz u hřiště. 

E) Vesnice roku

Starosta informoval o přípravě přihlášky do soutěže Vesnice roku. 

F) Příspěvek na cestu do Parlamentu

Starosta seznámil zastupitele s podmínkami cesty dětí do parlamentu. Jedná se o dvoudenní zájezd s návštěvou parlamentu a památek Prahy. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek na cestu dětí do Prahy. 

G) E.ON - Smlouva č. 1030014820/001 a smlouva č. 1030014821/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Břemeno pro firmu E.ON bylo podloženo právními rozbory. Starosta doporučil schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy č.: 1030014820/001 a smlouvy č.:1030014821/001 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou E.ON.

H) Různé z různého

Eva Stiborová upozornila na neestetické reklamní poutače ve vsi. Starosta přislíbil nápravu.
Eva Stiborová upozornila na blížící se termín dodání příspěvků do zpravodaje.
 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:15 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9. 4. 2014.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Jana Rudolecká, Dagmar Škrháková
Starosta:                                 František Poláček