Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 22. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 
 
 
 
Zápis 22. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 16.4.2008
od 19:30 do 23:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Dana Ondrůjová, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Zdeněk Svoboda, Jaroslav Osička. (100% účast)
 
 
 
Pozvaný host: Petr Gregor
 
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Kanalizace - průběh I. etapy a zahájení II. etapy
3. Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ
4. Pronájem budovy po firmě Sýkora
5. Různé
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné, uvedl, že zasedání je usnášení schopné a přečetl zápis z minulého zasedání. Navrhl za ověřovatele zápisu pana Kleina a Rybu a navrhl program zasedání. Poté dal o návrzích hlasovat.
Usnesení: ZO schvaluje program zasedání a taktéž schvaluje za ověřovatele zápisu pana Kleina a pana Rybu.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Kanalizace - průběh I. etapy a zahájení II. etapy: starosta informoval zastupitele o postupu prací na kanalizaci. Pracovníci VOD-KY montují do šachet ventily a občané si postupně napojují své kanalizační přípojky do nové kanalizace. Finanční pokrytí II.etapy bude možné čerpat z krajské dotace do výše 70% rozpočtu, max. však do 10 mil. Kč. Po úpravách v projektu bude žádost podána na Životní prostředí Jmk a po výběrovém řízení by bylo možné ještě v tomto roce zahájit práce na druhé etapě podtlakové kanalizace.
 
 
 
 
3. Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ: Regionální poradenská agentura, která pro obec zpracovala žádost  na dotaci z ROP - Jihovýchod na Nástavbu a  stavební úpravy ZŠ a MŠ, odevzdala svou práci v termínu a bez závad. Pokud bude žádost zařazena do prvního dotačního kola, stavební práce budou zahájeny již v letošním roce.
 
 
 
 
4. Pronájem budovy č. p. 93 po firmě SÝKORA: tuto obecní budovu, ve které firma SÝKORA ukončila svoji činnost, nabídla obec částečně do pronájmu. Záměr o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. V části budovy bude obecní knihovna, ta se přemístí z MŠ, která se bude rekonstruovat. O pronájem ve zbylé části uvolněné budovy projevila zájem sl. Eva Nováčková, s úmyslem zřídit zde kadeřnictví. ZO souhlasí s poskytnutím pronájmu sl. Nováčkové za stejnou cenu za m2, jako firmě SÝKORA. Starosta dal o tomto rozhodnutí hlasovat. Do doby , než dojde k přemístění knihovny z MŠ do budovy č.p.93, bude toto pronajato firmě VPS-STEL s.r.o., za cenu pronájmu o 50% vyšší za m2, než sl. Nováčkové. I o tomto rozhodnutí dal starosta hlasovat.
 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnout v části obecní budovy č. p. 93 pronájem sl. Evě Nováčkové za stejnou cenu za m2 jako firmě Sýkora.
 
Hlasování: pro 11     proti 0       zdržel se 0
 
 
 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnout firmě VPS-STEL s.r.o. pronájem části obecní budovy č. p. 93 do doby, než do jejich prostor bude přestěhována obecní knihovna. Cena nájmu bude o 50% vyšší, než nájem sl. Nováčkové.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
5. Různé:
Pan Petr Gregor vznesl vůči zastupitelům ústní požadavek, aby obec aspoň částečně uhradila ochrannou izolaci na VN u jeho domu, kterou by se zkrátilo ochranné pásmo vedení VN a on by mohl postavit v jeho blízkosti garáž. Zastupitelstvo se k problému vyjádří na příštím zasedání ZO.
 
 
Pozemky po zemřelém Zbyňku Sedláčkovi, plánované na výsadbu biokoridoru, jsou nyní spravované ÚZSVM, který připravuje vyhlášení výběrového řízení na jejich prodej.
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na bezúplatný převod pozemků p. č. 3333, 3334, 3335 a 3470 k. ú. Žatčany, které jsou v Územním plánu obce vedeny jako součást biokoridoru.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
Manželům Urbánkovým se narodil syn Jakub Urbánek. ZO rozhodlo na svém zasedání udělit rodině příspěvek 5.000,- Kč. Starosta dal o udělení příspěvku hlasovat.
Usnesení: ZO uděluje narozenému občánku Žatčan, Jakubu Urbánkovi finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
ZO se zabývalo stanovením výše nájemného na pozemku p. č. 293 k. ú. Žatčany (areál ZD ). Stanovila cenu nájemného 1,- Kč m2/rok. ZO pověřilo starostu obce podepsáním nájemní smlouvy. O tomto bodu dal starosta hlasovat.
Usnesení: Ing. Radovan Kříž, Aleš Kalvoda, Jiří Bínek a Milan Bínek dostanou do nájmu obecní pozemek p. č. 293 k. ú. Žatčany na dobu 15 let. Výše nájemného činí 1,- Kč za 1 m2/rok. ZO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
ZO schvalovalo prodej 4 m2 obecního pozemku p. č.156/8 k. ú.  Žatčany, manželům Švaňhalovým. Záměr o prodeji visel na úřední desce.
Usnesení: ZO schvaluje prodej 4 m2 pozemku p. č. 156/8 k. ú. Žatčany manželům Radkovi a Veronice Švaňhalivým.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
Obci se naskytla výhodná koupě hasičského auta T 148 s cisternou. Odkoupení vozidla bylo nutné provést okamžitě. Zastupitelstvo nestihlo schválit  tento nákup včas a vozidlo koupil jiný zájemce. Aby se tato situace neopakovala a obec mohla při nákupu rychleji reagovat, dal starosta hlasovat o jeho pověření provést případnou výhodnou koupi hasičského vozu s cisternou.
Usnesení: ZO pověřuje starostu případnou výhodnou koupí hasičského auta s cisternou, za účelem zvýšení akceschopnosti hasičské jednotky.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Rozpočtové opatření:
 ZO schválilo navýšit příjmy i výdaje rozpočtu o daň  z příjmu obce ve výši 144 000,- Kč.  Dále schválilo navýšit výdaje - Oprava památek – kříže o částku 25 000,- Kč z rezervy, jedná se o opravu kříže u sokolovny. Na úhradu neinvestičních nákladů na žáka do ZŠ Líšeň se schvaluje 7 tis. z rezervy na školství.
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2008.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelé obce rozhodovali, zda hradit cizím školám příspěvek na výuku dětí od 1. - 5. ročníku, které mají trvalý pobyt v obci a nenavštěvují domácí školu. Proto, že tyto děti mohou navštěvovat školu v místě svého bydliště, příspěvek na ně nebude z obecního rozpočtu poskytován. Starosta dal hlasovat o tomto rozhodnutí.
Usnesení: ZO schvaluje, že dětem, které mají v obci zapsán trvalý pobyt a mají povinnou školní výuku od 1. - 5. ročníku v cizích školách, nebude na ně obec poskytovat žádný příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů těmto školám.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
ZO bere na vědomí:
 
Uzavření dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě neinvestičních nákladů základních škol s Městskou částí Brno – Líšeň pro jednoho žáka na škol. rok 2007/2008 ve výši 6.028,- Kč.
 
21. 4. 2008 v 18:00 hod. se sejdou v zasedací místnosti OÚ zastupitelé obce, aby stanovili spodní hranici počtu žáků v ZŠ. Pokud bude tato hranice překročena, ZO bude očekávat rezignaci ředitelky ZŠ a MŠ na její funkci.
 
 
Volejbalový turnaj O pohár starosty se koná v neděli 11.5.2008 v 13:00 hod.
 
 
 
 
 
 
Ve 22:30 hod. po vyčerpání všech bodů starosta poděkoval všem za účast a 22. zasedání ZO ukončil.
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech 16.4.2008
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Dana Ondrůjová ................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička..............................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Klein ............................
 
                                   Ondřej Ryba................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.