Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

5. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 5. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 5. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 9.2.2011

konané od 19:10 do 21:30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf soubor zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Dagmar Škrháková

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Jana Rudolecká je pro nemoc omluvena.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Rozpočet na rok 2011

3. Rozvoj obce

4. Různé

Hlasování:

Pro  10 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 5. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

2. ROZPOČET OBCE NA ROK 2011

Edita Bílá krátce referovala o předloženém rozpočtu obce. Finanční výbor navrhl navýšení rozpočtu školy o 20 tis.Kč na plat učitele celkem na 220 000,- Kč oproti zveřejněnému návrhu, na opravy běžného charakteru 50 000,- Kč a rezervu na opravy 130 000,- Kč. Celkový příspěvek na provoz školy činí 1 200 000,- Kč. Zastupitelé neměli připomínky k navrženému rozpočtu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje předložený rozpočet.

Rozpočet obce v pdf souboru zde

 3. ROZVOJ  OBCE

Starosta před zasedáním rozeslal zápisy ze zasedání Rozvojového výboru. Probíhala rozprava ke způsobu provedení dotazníkové akce mezi občany. Starosta vyzval člena rozvojového výboru Jana Binka, aby se k tématu vyjádřil. Jan Binek uvedl možnosti získání názoru obyvatel, včetně dětí. Eva Stiborová navrhla před vytvořením dotazníku zorganizovat krátké setkání s občany, aby byly k dispozici podněty od lidí, které budou poté rozpracovány v dotazníku. Bylo také navrženo rozdělení těchto setkání na tři samostatné diskuze a to tak, aby v každé diskuzi byli účastni občané určité části obce. Eva Stiborová zdůraznila zapojení občanů do diskuze.

Usnesení:

ZO bere na vědomí postup navržený Rozvojovým výborem.

4. RŮZNÉ

A) Inventury

Zastupitelstvo projednalo inventarizaci za rok 2010.

Zdeněk Sýkora referoval o průběhu jednání likvidační komise na obecním úřadě a ve škole.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schválilo výsledek inventarizace obce za rok 2010

B) Finanční příspěvek – Lízalová Veronika

Zastupitelstvo schválilo příspěvek narozenému dítěti dle pravidel

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s vyplacením příspěvku Lízalové Veronice

C) Žádost o odprodej parcely – Cagaš

Starosta informoval o průběhu situace u prodeje domu pana Cagaše. Starosta navrhl prodat parcelu tomu, kdo koupí dům. Jednání zatím nejsou ukončena. Pan Zezula (č.p. 157) podal žádost o odkup pozemku od obce v případě, že se mu podaří dům koupit.

Usnesení:

ZO bere na vědomí žádost pana Zezuly.

D) Žádost o ukončení nájemní smlouvy

Jedná se o ukončení nájmu za kadeřnictví na starém obecním úřadě. Současná nájemkyně ruší živnost.Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku za elektřinu z důvodu zvýšené spotřeby elektřiny pro poruchu plynového vytápění.

 V jednání je možnost pronajmout prostory zájemkyni, která provozovala pedikůru v prostorách kadeřnictví.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s ukončením smlouvy a vypíše nabídku – záměr na pronájem

E) Územní plán

Žatčany byly vybrány s Měnínem jako obce regionu Židlochovicko, které mají nejnovější územní plán k provedení „překlopení“ územního plánu dle nového zákona.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

Zastupitelstvo obce

I. rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) o pořízení úpravy ÚPO dle § 188 odst. 1 stavebního zákona na ÚP Žatčany.

Tato úprava bude znamenat:

Obec:

-          nebude vymezovat žádné nové zastavitelné plochy

-          nebude zmenšovat počet těch zastavitelných ploch, které jsou stanoveny platným ÚPO

-          nebude měnit hlavní způsob využití těchto ploch ani ploch v zastavěném území

Upravený územní plán:

-          přepracuje textovou i grafickou část původního ÚPD dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

-          vymezení zastavěného území v souladu s § 58 stavebního zákona

-          zapracuje do ÚPO prvky prostorové regulace, které umožňuje současná legislativa

-          odstraní z ÚPO prvky prostorové regulace, které neumožňuje umožňuje současná legislativa a ÚPO je obsahuje

-          dohodne podmínky ochrany krajinného rázu, pokud nebudou znamenat změnu již platných regulací, což umožňuje současná legislativa

-          zváží vymezení územních rezerv

-          zváží možnost uložení prověření některých ploch územní studií či regulačním plánem jako podmínku pro jejich další využití

Orgán ochrany přírody vyloučil u takto uvedené úpravy ÚPO významný vliv na podmět ochrany či celistvost evropsky významných lokalit či ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a navrhovaná úprava nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů dle zákona č. 100/2001 Sb.

Nebude tedy ani posuzován vliv na životní prostředí a nebude vyhodnocován vliv na udržitelný rozvoj území.

Vzhledem k tomu, že úprava územního plánu obce dle § 188 odst. 1 stavebního zákona nevyžaduje zadání, je shora uvedený rámcový rozsah úpravy pokynem pro zpracovatele, jak úpravu provést.

II. určilo jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmene f) stavebního zákona pana Ing. Františka Poláčka, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 53 odst. 1 stavebního zákona na pořízení úpravy ÚPO Žatčany dle § 188 odst. 1) stavebního zákona na ÚP Žatčany.

III. schvaluje žádost obce o pořízení dle § 6 odst. 6 písmene b) stavebního zákona – týká se úpravy ÚPO Žatčany na ÚP Žatčany dle § 188 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

F) Finanční harmonogram biokoridory, smlouva

Starosta seznámil přítomné s jednotlivými kroky při realizaci biokoridorů. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze zápisu. Smlouva se zhotovitelem – firmou ATELIER FONTES byla starostou přečtena.

Usnesení:

ZO bere na vědomí finanční harmonogram nákladů

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje předloženou smlouvu o dílo se zhotovitelem ATELIER FONTES

G) Zpráva ze Školské rady

Eva Stiborová seznámila přítomné s průběhem jednání Školské rady. Poukázala na fakt, že dle informací starosty obce Žatčany vydává na školu z rozpočtu 20%, v ostatních obcích je to pro školy 10-12% z rozpočtu obce. V letošním roce situace vypadá tak, že od státu bude zaplacen úvazek 1,6 ale škola má v současné době úvazek 3,0. Všech 5 tříd má sloučené všechny výchovy. Proto bude třeba zjistit, jak jsou úvazky rozděleny. Rozborem situace bylo zjištěno, že doplácet 200 000 Kč na mzdy v současné chvíli není nutné, navíc ve srovnání s okolními školami bylo zjištěno, že platy učitelů v naší škole jsou nadstandardní. Eva Stiborová zakončila referát tím, že pokud nebudou rozklíčovány úvazky, příspěvek obce na plat učitele osobně nepodpoří, bude pouze souhlasit s dotací obce na provoz školy, ale ne na plat učitele. S touto zprávou vyjádřili souhlas i dva ze zastupitelů, přítomni na jednání Školské rady – František Poláček a Soňa Lejsková.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu školské rady

H) Žádost o příspěvek – Maverick

Firma Maverick požádala o příspěvek 10 000Kč na závod do vrchu k Mohyle. Zastupitelstvo nesouhlasí s příspěvkem na jmenovanou akci.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO neschvaluje žádost firmy Maverick

I) Odkoupení pozemků Malá niva

Starosta seznámil přítomné s návrhem obce – odkoupit od pana Vaishara pozemek v ceně 600,- Kč/m2 a následně vykoupený pozemek použít na příjezdovou komunikaci. Na konci této komunikace bude vytvořen rošt ke svodu vody do kanalizace. Tato kanalizace bude protažena až k tomuto roštu. Projekt řeší pan Kroufek, který by měl být, dle názoru starosty, zároveň poveřencem stavebníků na Malé nivě. Financování projektu bylo doposud pouze od pana Hrouzka. Lukáš Jurečka navrhl sepsat smlouvu, kde budou stanoveny všechny náležitosti, práva a povinnosti všech stran (obce, stavebníci, majitelé pozemku atd.). Tento záměr přítomný pan Hrouzek přivítal s poznámkou, že v tom případě obec zaplatí darovací daň. Dále byla vedena rozprava o současné situaci na Malé nivě.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

1) ZO pověřuje Rozvojový výbor k projednání a k přípravě smlouvy se stavebníky na Malé nivě, ve které budou zakotveny veškeré náležitosti týkající se projektu komunikace a inženýrských sítí, včetně toho, kdo má jaká práva a povinnosti ve vztahu k budovaným sítím a vytvořenému projektu. Smlouva bude koncipována tak, že ten ze stavebníků, kdo se ke smlouvě připojí, tomu budou smlouvou definovány inženýrské sítě a komunikace před jeho parcelou.  

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

2) ZO schvaluje odkoupení pozemku od Jana Vaisara a ing. Pavly Bojanovské v ceně 600 Kč/m2 a pověřuje starostu přípravou smlouvy k odkoupení pozemku dle geometrického plánu.

J) Nabídka Sokola Žatčany

Sokol Žatčany zastoupený Ondřejem Rybou nabízí za symbolický poplatek 1 Kč/rok k využití prostor před sokolovnou

Usnesení:

ZO bere nabídku na vědomí          

K) Jednání se starostou Újezdu u Brna

Dagmar Škrháková vznesla dotaz na průběh jednání se starostou Újezdu u Brna. Starosta informoval, že dle zákona nejsme povinni platit za žáky v ročnících, kde jsme schopni zajistit jejich výuku ve vlastním školském zařízení.

Usnesení:

ZO bere informaci na vědomí

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 9.3.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:30 hodin. 

Zapisovatel:                    Ing. Lukáš Jurečka

Ověřovatelé zápisu:         Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý

Starosta:                         Ing. František Poláče