Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 21. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

Zápis 21. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 12.3.2008
od 19.00 do 21.30. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Dagmar Sýkorová, Vojtěch Lízal, Josef Fiala, Petr Jaša, Zdeněk Svoboda, Zdeněk Sýkora, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Dana Ondrůjová, Lukáš Jurečka, Miroslav Klein (omluveni).
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Kanalizace - výběr servisních pracovníků
3. Nástavba MŠ - žádost o dotaci, schválení smlouvy
4. Odprodej pozemku manželům Švaňhalovým - záměr
5. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné, zkonstatoval počet osm členů ZO, že zasedání je usnášení schopné, navrhl program zasedání, za zapisovatele Ondřeje Rybu a za ověřovatele zápisu Petra Jaše a Zdeňka Svobodu. Přečetl zápis z minulého zasedání a dal hlasovat o zapisovateli a ověřovatelech zápisu.
 
Usnesení: ZO schvaluje program zasedání, za zapisovatele schvaluje Ondřeje Rybu a za ověřovatele zápisu schvaluje Petra Jaše a Zdeňka Svobodu.
 
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Kanalizace - výběr servisních pracovníků: ZO projednalo dodatek č.1 ke smlouvě č. 01870411 o poskytnutí podpory zeSFŽP ČR o prodloužení termínu na dokončení splaškové kanalizace obce Žatčany I etapa.
 
Usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č. 01870411 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR podepsané dne 3. 3. 2008 v Praze ředitelem Ing. Arch. Petrem Štěpánkem Ph.D. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Žatčany Jaroslava Osičku k podpisu tohoto Dodatku č 1., který obsahuje tyto body:
1.
Termín dokončení stavebních a montážních prací akce uvedený v bodu 5, písm.b) se mění na 06/2008.
2.
Termín dokončení akce uvedený v bodu 5 písm.b) se mění na 09/2008.
3.
Termín závěrečného vyhodnocení akce uvedený v bodu 5 písm.c) se mění na 12/2008.
4.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
V 19.30 hod. se dostavil na zasedání Miroslav Klein.
 
 
ZO vybíralo dva ze tří uchazečů o práci na údržbu kanalizace v obci. O výběru mezi pány Oldřichem Tichým, Oldřichem Zapomělem a Josefem Doubkem dal starosta hlasovat. Vybráni byli Oldřich Tichý a Oldřich Zapoměl.
 
Usnesení: ZO vybralo hlasováním ze tří uchazečů o práci na údržbě kanalizace, mezi Oldřichem Tichým, Oldřichem Zapomělem a Josefem Doubkem dva kandidáty, Oldřicha Tichého a Oldřicha Zapoměla.
 
Hlasování: Oldřich Tichý          9. hlasů
                  Oldřich Zapoměl   7. hlasů
                  Josef Doubek       2. hlasy
 
 
V 19.35 hod. se dostavila na zasedání Dana Ondrůjová.
 
 
 
 
3. Nástavba MŠ - žádost o dotaci, schválení smlouvy s RPA: zastupitelé pověřili starostu obce podpisem Smlouvy o dílo č. SML-Z-M-08-028 s Regionální poradenskou agenturou, která zpracuje projektovou dokumentaci k projektu Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany na pozemku p. č. 892 a 893/1 k. ú. Žatčany, který bude podán do Regionálního operačního programu Jihovýchod, případně obdobného dotačního titulu pro období 2007-13.
 
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo č. SML- Z - M - 08 - 028 s Regionální poradenskou agenturou, která zpracuje projektovou dokumentaci k projektu Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany na pozemku p. č. 892 a 893/1 k. ú. Žatčany, který bude podán do Regionálního operačního programu Jihovýchod, případně do obdobného dotačního titulu pro období 2007-13.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Zastupitelé schvalovali předložení projektu Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany na pozemku p. č. 892 a 893/1 k. ú. Žatčany do ROP Jihovýchod a dále schvalovali  zajištění financování prvních dvou etap výstavby ve výši 4. miliony korun z vlastních zdrojů.
 
Usnesení: ZO schvaluje předložení projektu Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany na pozemku p. č. 892 a 893/1 k. ú. Žatčany do ROP Jihovýchod a schvaluje zajištění financování prvních dvou etap výstavby ve výši 4 miliony Kč z vlastních zdrojů.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
4. Odprodej pozemku manž. Švaňhalovým: zastupitelé projednávali záměr žádosti manželů Švaňhalových o prodeji obecního pozemku p. č. 156/8 k. ú. Žatčany o výměře 4 m2 za 1 000,- Kč do jejich vlastnictví. Tento pozemek byl předchozím majitelem jejich rodinného domu zastavěn při rekonstrukci. Současní majitelé domu, manželé Švaňhalovi žádají obec o odkoupení tohoto pozemku, aby mohli rekonstruovaný dům zkolaudovat. ZO si vymiňuje,aby návrh na vklad dala kupující strana. O tomto záměru prodeje dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr, prodat manželům Švaňhalovým obecní pozemek p. č. 156/8 k. ú. Žatčany o výměře 4 m2 za 1 000,- Kč. Návrh na vklad do katastru podá kupující strana.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Různé:
 
Zastupitelé se zabývali udělením příspěvku 5 000,- Kč Amélii Bílé, která se narodila manželům Miroslavu a Editě Bílým. O udělení příspěvku dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit narozenému občánku Žatčan Amélii Bílé příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Ředitelka ZŠ a MŠ předložila zastupitelům ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši 55.112,95 Kč na převod do rezervního fondu.
 
Usnesení: ZO schvaluje převést celkový hospodářský výsledek ZŠ a MŠ vytvořený za účetní období r. 2007 ve výši 55.112,95 Kč do rezervního fondu.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
ZO bere na vědomí:
 
Pronájem starého OÚ po firmě SÝKORA.
 
Zaměstnání p. Oldřicha Tichého na práci v obci.
 
Návštěvu starostů ze sev. Čech ve dnech 15. - 17. května.
 
Informace o digitalizaci TV.
 
Zprávu p. Vojtěcha Hloucha o stavu el. osvětlení obce.
 
Jednání starosty s měst. policií Židlochovice o působení na obci na zkušební dobu.
 
Zprávu p. Zdeňka Sýkory o možnosti zakoupení strojní techniky na práce v obci.
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval zastupitelům za účast a ve 22.30 hod. 21. zasedání ukončil.
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech 12.3.2008
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Ryba ..................................
 
 
 
 
Starosta: Jaroslav Osička .................................
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša ...................................
 
 
 
                                 Zdeněk Svoboda ...............................