Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 20. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

Zápis  20.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Žatčany  ze  dne  13. 2. 2008
od  19.00  do  22.40 h  v  zasedací  místnosti  OÚ
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Ing. Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Vojtěch Lízal, Ing. Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Zdeněk Svoboda, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Dana Ondrůjová (omluvena).
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Program rozvoje venkova - výběr dotace
3. Kanalizace - průběh prací, vyhlášení konkurzu na údržbáře provozu
4. Inventarizace - vyhodnocení
5. Různé
 
 
1. Zahájení: Starosta přivítal všechny přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášení schopné a přečetl zápis z minulého zasedání. Při tom informoval o postupujících pracích na projektu nástavby MŠ, že proběhlo výběrové řízení na projekt nástavby MŠ s pomocí pí. Miroslavy Husákové, ve kterém byla ze tří uchazečů vybrána firma A77 architekti, která měla nejnižší cenovou nabídku a nejkratší dodací lhůtu dodání projektu. Dále starosta informoval o výsadbě biokoridoru Krátké díly v podzimních měsících a navrhl program zasedání.
Ing. Jurečka byl navržen jako zapisovatel zasedání, pánové Lízal a Fiala byli navrženi za ověřovatele zápisu. O programu, zapisovateli a ověřovatelích zápisu dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje program, Ing. Jurečku za zapisovatele a za ověřovatele zápisu p. Lízala a p. Fialu na 20. zasedání ZO.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
2. Program rozvoje venkova: Zastupitelé zvažovali, na který z dotačních titulů  Programu rozvoje venkova podají v tomto roce žádost. Padly návrhy - oprava chodníků, částečné pokrytí úhrady projektu na nástavbu MŠ, modernizace osvětlení obce, oprava sakrálních objektů. Shoda byla pro úhradu projektu na nástavbu MŠ.
Starosta dal o tomto titulu hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje podat žádost na dotaci z Programu rozvoje venkova na částečné pokrytí úhrady projektu nástavby MŠ.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
3. Kanalizace: Starosta informoval zastupitele o průběhu prací na podtlakové kanalizaci. Přečerpávací stanice je před dokončením. Napojování přípojek občany začne v jarních měsících, hned jak to počasí dovolí, asi koncem března, nebo začátkem dubna. Do té doby je nutné oslovit pomocí kabelové televize místní zájemce o údržbu provozu kanalizace, kteří budou zaměstnanci VOD-KY. Obec uvolní ze svého rozpočtu na provoz kanalizace částku 30.000,- Kč měsíčně, z ní pak budou vypláceny hrubé mzdy pro dva údržbáře po 6.000,- Kč měsíčně. Starosta dal o uvolnění finanční částky hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje uvolnit z obecního rozpočtu na provoz kanalizace částku 30.000,- Kč měsíčně, z ní budou na provoz kanalizace vypláceny hrubé mzdy pro dva údržbáře, každému 6.000,- Kč měsíčně.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
4. Inventarizace: Starosta dal schválit ukončení inventarizace po předložení výsledků předsedou inventarizační komise Ing. Jurečkou.
 
Usnesení: ZO schvaluje průběh i výsledky inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31.12.2007.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
5. Různé:
ZO se zabývalo řešením ukončení pronájmu domu v majetku obce po firmě SÝKORA. Dům bude volný k novému pronájmu od 1.4.2008. Zastupitelé navrhují dát nabídku k novému pronájmu na obecní stránky, Úřední desku a TKR. Příští zasedání ZO stanoví podmínky k pronajmutí.
 
  
 ZO pověřilo starostu podpisem Smlouvy o dílo s firmou A77 architekti. Smlouva byla posouzena JUDr. Bedrošem. Starosta dal o pověření k podpisu smlouvy hlasovat.
 
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Žatčany a firmou A77 architekti na projektovou dokumentaci Nástavba MŠ Žatčany.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
ZO projednávalo udělení finančního příspěvku 5.000,- Kč narozenému občánku Žatčan, Daniele Adamové. O udělení příspěvku dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit příspěvek 5.000,- Kč narozenému občánku, Daniele Adamové.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
MVDr. Ryba navrhl zavést poplatek za kácení stromů a dále informoval o výsadbě stromků Mysliveckou společností v počtu 60 ks.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti zmlazení topolů v okolí hřiště z důvodu padání suchých větví. Zastupitelé starostu pověřili objednáním firmy, která provede zmlazení ještě v tomto období vegetačního klidu.
Starosta informoval zastupitele o schůzce se stárky. Důvodem schůzky bylo objednání kapely na hody. Stárci si vybrali na sobotu kapelu Modul, na neděli pak kapelu Horenka.
 
ZO se zabývalo osobou p. Halmy, který obtěžuje občany. Tento problém projednával starosta nejen s ním, ale také s policií ČR v Židlochovicích. Jeho chování je pouze na úrovni přestupků, což nestačí k trestnímu stíhání, nebo k nařízení protialkoholického léčení, které pan Halma potřebuje.
Pan Jaša doporučuje, přibrat na obec ještě jednoho pracovníka k p. Floriánovi, aby zvládali množství prací na obci. Dále předložil seznam prací, které je potřeba s příchodem jara provést. Starosta navrhl tento seznam doplňovat a problémy průběžně odstraňovat.
ZO pověřuje starostu poslat písemnou stížnost agentuře pořádající dětský maškarní ples, která odvedla neprofesionální práci. Přijela s hodinovým zpožděním, měla vysoké ceny za občerstvení a levné výhry v tombole v porovnání s dary od sponzorů.
 
 
Po vyčerpání všech bodů a připomínek starosta všem poděkoval za účast zasedání ukončil ve 22.40 hod.
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech 13. 2. 2008
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka ....................................
 
 
 
Starosta:Jaroslav Osička  .....................................
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Lízal ......................................
 
 
                                   Josef Fiala ........................................