Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

4. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 4. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 4. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 12.1.2011

konané od 19:10 do 22:08 hodin v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Dagmar Škrháková

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Rozpočet na rok 2011

3. Dotační tituly

4. Různé

Hlasování:

Pro  11 , proti  0, zdržel se O

Usnesení:

ZO schvaluje program 4. zasedání.

1. Zahájení

Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Zdeněk Sýkora

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Zapisovatel navržen: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

ZO navrhuje zapisovatele:

Zapisovatel na všechna zasedání v tomto volebním období byl navržen Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zapisovatele Lukáše Jurečku na všechna zasedání v tomto volebním období. 

2. Rozpočet na rok 2011

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru Editě Bílé, která referovala o průběhu jednání nad rozpočtem obce a nad dílčím rozpočtem školy. Vzhledem k tomu, že obec dostane v roce 2011 nižší částku od státu než v loňském roce, návrh rozpočtu školy byl finančním výborem připomínkován a bylo požadováno snížení částky. Následovala diskuze nad výší školkovného a poplatku za družinu. Návrh byl zvýšit  školkovné z 210,- Kč na 300,- Kč (částka musí být dělitelná třemi) a zavést poplatek na družinu ve výši 120,- Kč. Dle našich informací je školkovné v Újezdě u Brna 320,- Kč. Návrh rozpočtu pro školu plánuje zastupitelstvo ve výši 1 050 tis Kč a k tomu 130 tis. Kč rezervu na opravy. Návrh paní Stiborové – poplatek za družinu zavést, ale škola by v rámci tohoto poplatku zavedla například ½ hodiny kroužku angličtiny zdarma. U družiny nedošlo k dohodě nad výší poplatku a tak bylo téma poplatku za družinu přesunuto na další zastupitelstvo.

V rozpočtu školy bude jasně uvedeno, že příspěvek z dotace obce bude ve výši 10 tis. Kč celkem na dopravu dětí na školu v přírodě pro školu i školku. Je to reakce na informaci paní ředitelky rodičům, že obec nepřispěla na tyto akce školy.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje poplatek za školku (školkovné) ve výši 300,- Kč s podmínkou, že tyto peníze budou využity pouze a výhradně na vybavení školky, souhlasí s předloženým  návrhem rozpočtu pro základní a mateřskou školu. 

Dále starosta komentoval příjmovou a výdajovou stránku navrženého rozpočtu obce. Zmíněno bylo nadcházející výročí 880 let obce a s tím spojená příprava oslav a finanční stránka celé akce.

Eva Stiborová požádala o částku 5 tis. Kč na kurzy divadla v Boleradicích pro žatčanské děti. Starosta ji odpověděl, že je třeba o tuto částku písemně požádat.

Lukáš Jurečka navrhl přidat do rozpočtu položku nákup půdy (kapitola 3636 územní rozvoj), která by byla ve výši 300 tis. Kč.

Edita Bílá se dotázala na situaci kolem dětského hřiště. Starosta informoval o tom, že cena dětského hřiště by byla cca 500 tis. Kč. Na tuto částku je nutné vypsat výběrové řízení a zde je problém s termínem pro podání žádosti o dotaci (ten je 25.2.2011).

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje návrh rozpočtu tak, jak byl upraven v diskuzi a je přílohou zápisu. Rozpočet je vyrovnaný a příjmy i výdaje jsou ve stejné výši: 8 895,2 tis Kč .

3. Dotační tituly

Starosta informoval o možnostech žádat o dotace. V současné chvíli je možné žádat o dotaci na biokoridory, což se v posledních dnech stalo.

Usnesení:

ZO bere na vědomí

4. Různé

Na obec přišlo oznámení o výši vodného a stočného na rok 2011.

Vodné        33,15 Kč za m3

Stočné        39,62 Kč za m3

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje výši vodného a stočného jak bylo předloženo. 

Manželé Fiedlerovi, Maierovi a Lauterbachovi žádají o vyjádření k výstavbě plynofikace na Šanhaji. Na tomto projektu pokračují práce pro vydání stavebního povolení. Na uvedenou investici jsou finanční prostředky plánovány v rozpočtu obce na rok 2011. Starosta odpoví písemně.

 Městská policie Židlochovice nabízí službu obecní policie za 90 – 120 tis. Kč ročně pro obec Žatčany.  Hlasování o využití nabídky služby obecní policie.

Hlasování:

Pro 0, proti 10, zdržel se 1

Usnesení:

ZO nesouhlasí s využitím nabídky služby obecní policie. 

Pan Filip Sedláček požádal o dar narozenému dítěti Václavu Sedláčkovi.

Hlasování:

Pro 11, proti 0

Usnesení:

ZO schvaluje dar narozenému dítěti Václavu Sedláčkovi ve výši 5 000,- Kč dle podmínek schválených dne 10.3.2004. 

Byl projednáván úkol z minulého zastupitelstva týkající se zachování, případně změny pravidel příspěvku na narozené dítě.

Hlasování:

Pro změnu 3, proti změně 8

Usnesení:

Zastupitelstvo se bude řídit dle podmínek schválených dne 10.3.2004. 

Zdenek Sýkora informoval o schůzce výboru pro rozvoj obce. Starosta zadal úkol zastupitelům do příštího zasedání promyslet, kde by bylo možné do budoucna umístit místo na kontejnery a kde umístit dětské hřiště. Zápis ze schůzky výboru pro rozvoj obce bude zaslán e-mailem všem zastupitelům. 

Dále byly projednávány webové stránky obce, kde byl pochválen jejich redaktor Radek Hemala. Zastupitelé kladně hodnotili. 

Eva Stiborová informovala o schůzce kulturního výboru. Byl sestaven celoroční plán kulturních akcí. Zápis ze schůzky kulturního výboru bude zaslán e-mailem všem zastupitelům.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 9.2.2011.

 

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 22:08 hodin.

 

Zapisovatel:                    Ing. Lukáš Jurečka     ---------------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:            Jaroslav Osička     ---------------------------------------------

                                           Zdeněk Sýkora     ---------------------------------------------

Starosta:                         Ing. František Poláček     ---------------------------------------------