Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 19. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 
Zápis 19. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 9.1.2008
od 19.00 do 23.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Klein Miroslav, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Dana Ondrůjová, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Zdeněk Svoboda, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Vojtěch Lízal ( omluven ).
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu na rok 2008
3. Čerpání dotací z EU
4. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta po přivítání všech přítomných konstatoval, že zasedání zastupitelů je usnášení schopné v počtu 10 členů a přečetl zápis z minulého zasedání. Za ověřovatele zápisu navrhl Dagmar Sýkorovou a Zdeňka Sýkoru, navrhl program zasedání a dal o těchto návrzích  hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje návrh programu 19. zasedání ZO a schvaluje za ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Zdeňka Sýkoru.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2008: návrh rozpočtu obce, kerý visel na Úřední desce po dobu patnácti dnů, předložil starosta  ke schválení zastupitelům. Rozpočet je přiložen k tomuto zápisu. .
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet hospodaření obce na rok 2008.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Čerpání dotací z fondů EU: zastupitelé došli po zralé úvaze k rozhodnutí, využít výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k předložení projektu nástavby ZŠ na MŠ, ze Strukturálních Fondů EU, prioritní osa 3.3. - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Starosta dal hlasovat o zadání projektu a podání žádosti na dotaci s následnou realizací nástavby budovy.
 
Usnesení: ZO schvaluje zpracovat projekt na nástavbu ZŠ na MŠ,  předložit žádost o dotaci z ROPJV - Prioritní osa 3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel a zahájit stavební práce na budově v nejbližším možném termínu.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Další přeložení žádosti na dotaci u SFŽP ČR, podá obec prostřednictvím firmy FONTES na výsadbu biokoridoru Krátké díly v K.Ú. Žatčany. Projekt na biokoridor je již zpracován, hodnota díla činí téměř 2mil. korun. O schválení předložení žádosti na dotaci dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje pověřit firmu FONTES předložením žádosti na dotaci u SFŽP ČR, na výsadbu biokoridoru Krátké díly, k.ú. Žatčany.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Starosta dal schválit záměr zpracovat projekt komunikací a inženýrských sítí na Malé nivě. Projekt je důležitý pro zahájení výstavby rodinných domů v budoucí nové ulici.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr, zpracovat projekt na komunikace a inženýrské sítě v budoucí ulici na Malé nivě,  k. ú. Žatčany.
 
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Starosta dal hlasovat o odpisech ZŠ a MŠ s tím, že na odpisy nebudou poskytovány finance  z obecního rozpočtu ve výši  26 000,- Kč, ale tato částka se přesune z položky provozu školy na položku rezerva školy.
 
Usnesení: ZŠ a MŠ nebudou poskytovány finance z obecního rozpočtu na odpisy ve výši 26 000,- Kč. Tato částka se v letošním rozpočtu přesune z provozu školy na rezervu školy.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
ZO bere na vědomí:
 
Konání obecní zabíjačky dne 2.2.2008.
 
Průběh prací na kanalizaci.
 
Konání Tříkrálové sbírky na obci s vybranou částkou ve výši 29 500 Kč.
 
Natočení snímku Živého Betléma 2008 panem Křivým.
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu poděkoval starosta všem členům za účast a ve 23.00. hod. zasedání ukončil.
 
 
 
V Žatčanech 9.1.2008
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Dana Ondrůjová ................................................
 
 
 
Starosta : Jaroslav Osička ................................................
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Dagmar Sýkorová ...........................................
 
 
                      Zdeněk Sýkora      ...........................................