Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

3. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 3. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 8. 12. 2010

konané od 19:05 do 21:46 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Dagmar Škrháková

Starosta zahájil jednání v 19:05 hod., konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Inventarizace

3. Vyhláška o odpadech

4. Vyhláška o místních poplatcích

5. Různé

Hlasování:

 Pro  11 , proti  0, zdržel se O

Usnesení:

ZO schvaluje program 3. zasedání.

1. Zahájení

Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Dagmar Škrháková

Hlasování:

Pro  11 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Zapisovatel navržen : Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro  11 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zapisovatele.

2. Inventarizace

Ústřední inventarizační komise

Jana Rudolecká - vedoucí, Edita Bílá - člen, Lukáš Jurečka - člen, Jana Jašová - účetní, Dagmar Škrháková - člen

Dílčí inventarizační komise

Obecní úřad

Ondřej Ryba - vedoucí, František Poláček - odpovědný pracovník, Jaroslav Osička - člen, Lukáš Jurečka - člen,  

Hasiči

Jaroslav Osička - vedoucí, Oldřich Tichý - člen, František Poláček - člen, Radek Tichý - odpovědný pracovník,  Soňa Lejsková - člen

Likvidační komise

Zdeněk Sýkora - vedoucí, Ondřej Ryba - člen, Soňa Lejsková - člen

Přílohou: termíny pro provedení inventur

Zastupitelstvo bere na vědomí Pokyn starosty k provedení periodické inventarizace hospodářských prostředků obce Žatčan ke dni 31.12.2010

3. Vyhláška o odpadech

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Firma SITA nenavyšuje pro tento rok částku za svoz odpadu, proto obecní zastupitelstvo nebude měnit sazbu za likvidaci komunálních odpadů. Dagmar Škrháková navrhla zavést poplatek za svoz odpadu pro děti na 250,- Kč. 

Hlasování:

Pro 5, proti 5, zdržel se 1

Starosta navrhl zavést poplatek za svoz odpadu pro děti ve výši 100 Kč.

Hlasování:

Pro 9, proti 1, zdržel se 1

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 je v příloze zápisu

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

4. Vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

Zastupitelstvo projednalo návrh  Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 1

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 je v příloze zápisu

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 o místních poplatcích ve znění jak bylo odsouhlaseno.

5. Různé

Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním  poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Žádost o možnosti čerpání nevyužitých prostředků na mzdy

Vedení školy podalo žádost o převedení nevyužitých mzdových prostředků, které byly určeny pro mzdu

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ZŠ Žatčany čerpat nevyužité prostředky na mzdy na krytí provozních výdajů školní družiny. Zastupitelstvo požaduje doložení účelu využití a předložení dokladů na příštím zasedání zastupitelstva.

Rozpočtové opatření

Obec obdržela od kraje dotaci na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 43,3 tis. Kč. O tuto částku se navyšují příjmy i výdaje.

Výdaj na kabelovou  televizi bude v rozpočtu navýšen o 20 tis. Kč z položky 5901 (z rezervy rozpočtu). 

Poplatek za naše žáky do školy v Újezdu u Brna ve  třídách 6. – 9. činí 94 tis Kč. Tato částka je vzata z rezervy školství.

Pokud nedojde do konce roku 2010 dotace(zádržné) ze SFŽP na kanalizaci I.etapa, příjmy roku 2010 se sníží o částku 2 113,4 tis.Kč. Výdaje budou dokryty ve stejné výši z prostředků minulých let (položka 8115).

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření

Rozpočtové provizorium  

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové provizorium v roce 2011. Rozpočtové provizorium je stanoveno ve výši čerpání rozpočtu minulého roku v oblasti provozních nákladů. Výdaje na dlouhodobý majetek  mohou být čerpány v případech pokračování v započatých akcí, na jejichž úhradu jsou zajišťovány zdroje dotační, případně nedočerpáním zdrojů minulých let včetně fondů.

Doplnění členů výborů

Výbory ZO byly doplněny takto:

Výbor rozvojový:

Předseda: Zdeněk Sýkora

Členové: Oldřich Zapoměl ml., Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jan Binek

Výbor sociální a kulturní:

Předsedkyně: Eva Stiborová

Členové: Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Renata Kleinová, Luděk Růžička, Zdena Dokoupilová, Zdeněk Sýkora, Antonín Sedláček, Oldřich Tichý

Výbor dopravní a bezpečnostní:      

Předseda: Oldřich Tichý

Členové: Radek Tichý, Petr Jaša, Radek  Lejska

Výbor pro životní prostředí:

Předseda: Ondřej Ryba

Členové:  Jan Čumpa ml., Jiřina Franklová, Zdeněk Vágner ml., Jana Rudolecká

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje doplnění výše uvedených výborů o nově jmenované členy.

Odměňování zastupitelů ve výborech

Výše odměňování: starosta navrhl ponechat stejnou výši odměn pro zastupitele ve výborech:

předseda finančního výboru:             700,- Kč        člen:  400,- Kč

předseda kontrolního výboru:            700,- Kč        člen:  400,- Kč

předseda rozvojového výboru:           600,- Kč        člen:  400,- Kč

předseda soc. a kult výboru:             600,- Kč        člen:  400,- Kč

předseda doprav.a bezp. výboru:       600,- Kč        člen:  400,- Kč

předseda  výboru pro živ.prostředí:    600,- Kč        člen:  400,- Kč

Při souběhu několika funkcí se odměny nesčítají.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce členům zastupitelstva dle Nařízení vlády č.614/2006 Sb. s platností od 1.1.2011 .

Příspěvek na dítě

ZO posuzovalo žádost paní Rossí na příspěvek na dítě.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO nesouhlasí s vyplacením daru narozenému dítěti paní Rossí z důvodu nesplnění  bodu č. 2 dle podmínek  „Dar narozenému dítěti“.

Eva Stiborová navrhuje, aby Výbor sociální a kulturní do příštího zastupitelstva připravil návrh motivačních pravidel v souvislosti se školní docházkou žatčanských dětí do žatčanské školy.

Kronika - kniha

Kronikář obce – pan Sedláček připravil k nadcházejícímu výročí 870  let obce knihu o historii obce.

ZO bere na vědomí informaci o knize o obci a ukládá starostovi zjistit finanční náročnost vytištění knihy.

Odměna knihovna

Paní Procházková jako knihovnice byla pověřena digitalizací knihovny, která je nařízena příslušnými úřady. Předpoklad je cca 100 hodin práce. 

ZO bere na vědomí nutnost digitalizace knihovny.

Krádeže v mat. školce

Starosta informoval ZO o problémech s krádežemi v mat. školce.

ZO bere na vědomí situaci v mateřské školce.

Ohňostroj a novoroční přání, zpravodaj

Usnesení:

ZO schvaluje částku 3000,- Kč na novoroční ohňostroj.

ZO bere na vědomí, že do konce roku vyjde zpravodaj ZO, který bude obsahovat novoroční přání.

Rozpočet 2011

Starosta seznámil přítomné s pracovním návrhem rozpočtu.

ZO bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu.

Úkoly z minulého zastupitelstva

Seznam pracovníků obce, Místní poplatky, Smlouva SITA

Starosta seznámil přítomné se seznamem pracovníků, kteří pracují pro obec. Seznam pracovníků, kteří pracují pro obec je přílohou zápisu. Dále starosta seznámil přítomné s ceníkem služeb v roce 2010, které nejsou uvedeny ve vyhláškách. Ceník  nebude pro rok 2011 měněn. SITA má sazbu roku 2011 stejnou, jak v roce 2010, proto nebude zastupitelstvo měnit dodavatele.

ZO bylo seznámeno s ceníkem a bere na vědomí výši sazeb dle přílohy.

Kompostárna

Zastupitelé diskutovali nad situací kolem  kompostárny z hlediska finančních nákladů a přístupové cesty.

Dění na obci

Místostarosta Oldřich Tichý informoval o vánočním stromu, o  sněhové kalamitě z minulého týdne, o připravenosti techniky a posypových materiálů na zimní údržbu. Dále informoval o problému, jak řešit údržbu chodníků, zeleně apod. z hlediska pracovních sil. Zastupitelé byli pozváni na prohlídku nového hasičského auta po skončení zasedání. Dále proběhla diskuze na téma oslovení místních podnikatelů a živnostníků ze strany vedoucí učitelky z mateřské školky se žádostí o příspěvek.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 12.1.2011.

 

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:46 hodin.

 

Zapisovatel:                    Ing. Lukáš Jurečka                             ---------------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:         Edita Bílá                                           ---------------------------------------------

                                      Dagmar Škrháková                            ---------------------------------------------

Starosta:                         Ing. František Poláček                        ---------------------------------------------