Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Náves

Úvodní stránka > O obci > Místní názvy > Náves >

NÁVES

Z historie víme, že obec Žatčany měla v roce 1790 tři ulice, nerozsáhlejší z nich, po obou stranách prostorné návsi, je ve Vlastivědě moravské z roku 1910 od Augustina Kratochvila uváděna jako Hlavní nebo také Náves. Pojmenování Hlavní se neujalo, pro ulici s prostornou návsí je přiléhavější Náves.

Poloha - Protáhlá náves s původními zemědělskými usedlostmi se směrem od jihovýchodu k severozápadu rozšiřuje a je ukončena prostorným parkem se školou, obchodem, hostincem, za ním dominantním památkově chráněným areálem starobylého kostela Nejsvětější Trojice s kaplí s. Maří Magdalény, obklopeného hřbitovem s kamennou ohradní zdí. Středem ulice vede státní silnice Slavkov - Židlochovice s odbočkou do Nesvačilky.

Historie zástavby - konec 18. století - Náves je nejstarší částí obce. Při číslování domů v roce 1771 zde stálo 22 domů, většinou zemědělských usedlostí největších sedláků v obci. Byli to půlláníci, jejich grunty čítaly kolem 9 ha polí (45 měřic). Průčelí širokých vedle stojících domů směřovala k silnici. Domy byly očíslovány souvislou řadou od čísla l (nyní p. Švarcová) a křižovatce k Újezdu bylo číslo 9 (ve 2. světové válce vybombardovaný dům Vágnerův), odtud se číslování vracelo po druhé straně číslem 10 (Lauterbachovi) po bývalý Jouzův obchod č. 16 (Sedláčkovi), pak přešla čísla na příčné domy od čísla 17 (Zvolský) po číslo 21 (Vymazal), a číslo 27 měl hostinec (Severovi).

Konec 19. století - Z dochované statistiky víme, že koncem 19. století stálo na Návsi 38 domů. Nové domy se stavěly od křižovatky na Újezd podél silnice do Nesvačilky. Náves se tak po obou stranách prodloužila až k sokolovně, říkalo se tam na horním konci.

Začátek 20. století - Volných stavebních míst na Návsi nebylo mnoho, do roku 1921 bylo v prolukách postaveno jen 6 domů, čímž byla Náves zaplněna. V roce 1921 měla původní Náves 45 domů.

Nové domy po roce 1960 - Počet domovních čísel na Návsi se začal zvyšovat, ale jen tím, že se velká stavení rozdělila na dvě části, polovina původního domu byla zbourána a na ni postaveny domy nové, většinou pro děti původních vlastníků: čísla 142 (Pirnerovi), 291 (Habigerovi), 9 (Vrzalová), 286 (Čumpovi), 263 (Kolaříkovi), 307 (Sekaninovi), 264 (Severová). Na polovině domu č. 13 je stavební místo.

Domy kolem Haltýře z bývalých Třebomyslic začleněny do Návsi

 Na žatčanský park před školou navazoval do roku 1972 Haltýř - třebomyslický park se vzrostlými lipami a krásná kaštanová alej kolem silnice. Uprostřed Haltýře umožnil MNV přes odpor většiny občanů v roce 1972 postavit samoobsluhu. V roce 1992 byl Haltýř začleněn do Návsi, protože s ní vytváří jeden urbanistický celek.

Současnost - V roce 2006 čítá Náves 60 domů, z toho je 45 trvale obydlených se 123 obyvateli, je zde 7 veřejných budov a podnikatelských objektů, 8 domů je neobydlených. V průběhu 20. století byla v ulici zrušena 4 domovní čísla.

Živnosti v roce 1945

Kromě zemědělců, kteří hospodařili na svých usedlostech, byli na Návsi drobní živnostníci:

 • obchodník s dobytkem Bedřich Sýkora č. 4 / nyní zde bydlí Jiří Sýkora
 • kovář Antonín Konečný č. 31 / nyní Zdeněk Harvánek
 • kovář František Lozart č. 49 / nyní Miloš Lozart
 • potraviny Štěpán Čermák č. 86 / nyní František Poláček
 • trafikant Emil Fiala č. 40 / nyní Vlastimil Stibor
 • řeznictví a uzenářství Bohumil Kalvoda č. 87 / nyní Radomír Kalvoda
 • řeznictví a uzenářství Josef Poláček č. 130 / nyní Valerie Poláčková
 • smíšené zboží Ivan Jouza č. 16 / nyní Antonín Sedláček
 • krejčovství Josef Zvolský / nyní Silvie Zvolská
 • pekařství František Teplý č. 36 / budovu koupila obec a sbourala

Starostové a předsedové MNV

V ulici bydleli největší, majetní a vlivní sedláci, kteří bývali nejčastěji voleni za představitele obce.

Od roku 1850 do roku 1945 se ve funkci starosty obce vystřídalo 16 občanů z Návsi, většinou půlláníci:

 • Jakub Kundera č. 7 (1852 - 1857)
 • Josef Fiala č. 14 (1864 - 1872)
 • Antonín Kundera č. 7 (1870 - 1879)
 • Jan Čumpa č. 15 (1879 - 1883)
 • Jakub Eliáš č. 6 (1887 - 1893)
 • František Heger č. 7 (1893 - 1900)
 • Jan Fiala č.14 (1900 - 1905)
 • František Eliáš č. 6 (1905 - 1906)
 • Rafael Lauterbach č.10 (1909 - 1913)
 • Matěj Lauterbach č. 16 (1923 - 1933)
 • Otakar Krupica č. 12 (1933 - 1945)

 Předsedové MNV po roce 1945:

 • František Lozart č. 49 - kovář (1946 - 1947)
 • Josef Ondrůj č. 52 - dělník (1948 - 1949)
 • František Holeček č. 48 - dělník (1949 - 1950)
 • František Mertens č. 46 - dělník (1951 - 1956)

Památky

Náves je nejstarší a největší historickou částí obce, je na ní soustředěno nejvíce památek a veřejných budov. Dominantu tvoří památkově chráněný areál starobylého kostela Nejsvětější Trojice s kaplí sv. Maří Magdalény, hřbitovem a před ním nejstarším pamětním křížem v obci. Uprostřed parku nechala bohatá vdova Rosálie Hedrichová v roce 1872 postavit sousoší Nejsvětější Trojice, v parku před školou stával od roku 1950 do roku 2001 Pomník padlých (pro špatný technický stav byl demolován). Nový Památník obětem válek pořídilo zastupitelstvo obce v roce 2005 podle návrhu akademického sochaře Jiřího Sobotky. Děkovný kříž u sokolovny z konce 19. století je darem tehdejšího starosty obce Antonína Kundery.

Veřejné budovy

Dvoutřídní základní škola byla postavena na č. 20 v roce 1893. Na Severově hospodě býval dříve obecní dům (rathaus), obec jej v roce 1794 prodala. Obecní úřad býval do roku 1991 na čísle 93, pak se přestěhoval na Ovčírny. Na místě nynější orlovny byla Adlerova hospoda, v roce 1925 ji koupil Spolek pro postavení a udržování spolkového domu, v ní také působila jednota Orla. V roce 1934 byla nevyhovující budova zbourána a za 4 měsíce téhož roku postavena nová v dnešní podobě.

Chlévy pro obecní býky

Bývalý obecní úřad na č. 93 byl postaven v r. 1911(nyní knihovna).

Polovina byla určena k úřadování a jako příležitostná noclehárna, ve druhé části byly postaveny chlévy pro obecní plemeníky. Chlévy byly zrušeny v roce 1953, rekonstrukcí pak vznikla zasedací síň pro MNV.

Trafika uprostřed návsi

Po 1. světové válce si postavil válečný vysloužilec Ferdinand Krása před nynějším domem Antonína Sedláčka č. 306, (ve kterém tehdy býval obchod smíšeným zbožím Matěje Lauterbacha a od roku 1932 obchodníka Ivana Jouzi) poblíž silnice trafiku. Byl to jednoduchý zděný domek s nápisem TRAFIKA vyznačený světlou barvou střešní krytiny. Trafika byla zbourána kolem roku 1932.

 Haltýř

Tak se říkalo velkému prostranství před orlovnou, třebomyslické návsi, kde je nyní postavena samoobsluha. Po okraji bylo několik dlouholetých lip, u silnice krásná kaštanová alej. Na volné ploše návsi se pořádaly obecní slavnosti, např. hody, divadla v přírodě, dětské dny, dožínky. Přes odpor většiny obyvatelstva prosadil MNV v parčíku stavbu samoobsluhy (postavena v r. 1972). Obec tím přišla o historické shromaždiště s nenahraditelnou zelení.

V hospodě se cvičilo

Když byla založena v r. 1910 TJ Sokol Žatčany, nebyl v obci ještě žádný veřejný společenský sál. Členové jednoty si upravili část hostince u kostela (nyní byt paní Severové) na provizorní tělocvičnu, ve které se cvičilo především na nářadí. Přímo v sále hostince se hrávala divadla. Postavením sokolovny v r. 1922 provizórium skončilo.

 Studna ,,Brblena“

Kronikář Josef Zezula zaznamenal, že v roce 1900 byla vedle nynější samoobsluhy vykopána obecní studna, která dostala přezdívku ,,Brblena“. To proto, že když se kopala, byli okolo bydlící občané povinni na ni přispívat. Všichni na to placení brblali. Studna sloužila jako zdroj vody v případě požáru. Dříve tam byla dřevěná vysoká pumpa, nyní je studna přikryta betonovou deskou.

 Hegerovi z č. 7 označeni za kulaky

Hegerovi byli největšími sedláky v obci. Velké hospodářské budovy potřebovalo nově založené JZD. Majitelé Josef a Miloš Hegerovi byli prohlášeni za vesnické boháče (kulaky), v roce 1952 odsouzeni jako nepřátelé lidu na 2 roky do nápravného zařízení, k propadnutí majetku a jejich rodinným příslušníkům (paní Hegerová a syn Vladimír) zakázán pobyt v obci a okrese Slavkov. Budovu dostalo do trvalého užívání JZD, hospodářská stavení adaptovalo na kravín. Po roce 1989 byli Hegerovi plně rehabilitováni, majetek jim byl vrácen, usedlost později prodali Ing. Zdeňkovi Svobodovi na podnikání.

 Hasičská zbrojnice

Stará hasičská zbrojnice (sklad) stávala na rozhraní dřívějších samostatných obcí na Haltýři. Do zbrojnice se vjíždělo vraty ze Žatčan, dveřmi se vycházelo do Třebomyslic. V roce 1932 byla přestavěna. V roce 1996 postavena na Ovčírnách zbrojnice nová, obec budovu prodala podnikateli Petru Procházkovi č. 30.

 Rekonstrukce Návsi

Před rekonstrukcí byla ulice s parkem před školou ve velmi neutěšeném stavu. Velká proměna začala v roce 1994 obnovením lipové aleje po obou stranách ulice. O rok později byla provedena velká rekonstrukce středové části, nežádoucí stromy byly zlikvidovány, založeny nové trávníkové plochy a živé ploty, zrušena průjezdní vozovka přes park, vydlážděno kruhové prostranství uprostřed parku, zřízeno dětské hřiště, vydlážděny chodníky, vyasfaltovány a vydlážděny přilehlé komunikace. Celý prostor se stal klidovou a odpočinkovou zónou. V letech 1997 - 1998 probíhala rekonstrukce chodníků v celé ulici, na návsi byla postavena nová autobusová čekárna. Jak se po letech ukazuje, byla rekonstrukce parkové části Návsi jednou z nejlepších investic obce. Náves je hezká, slouží k odpočinku a zábavě všech občanů.

Napsal v r. 2007 Josef Sedláček, kronikář obce