Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

2. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 2. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010

konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

  

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Dagmar Škrháková

 

Starosta zahájil jednání v 19:10, konstatoval, že je přítomno všech 11 zastupitelů. Dále uvedl, že  slib zastupitele složila předepsaným způsobem Dagmar Škrháková již před zahájením zasedání. zastupitelstva.

 

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Zřízení výborů
  3. Rozpočtové opatření
  4. Zpráva ze školské rady
  5. Různé

Usnesení: ZO schvaluje program 2. zasedání. Pro 11, proti 0, zdržel se 0

 

1. Zahájení

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Jana Rudolecká

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu. Pro 11, proti 0, zdržel se 0

 

Zapisovatel navržen: Lukáš Jurečka

Usnesení: ZO schvaluje zapisovatele. Pro 11, proti 0, zdržel se 0

 

2. Zřízení výborů

Starosta navrhl zřízení následujících výborů. V diskuzi byli navrženi do jednotlivých výborů tito lidé:

Výbor rozvojový:                            – předseda: Zdeněk Sýkora, členové Oldřich Zapoměl ml., Jaroslav Osička, Ondřej Ryba

Výbor  sociální a kulturní:             – předsedkyně Eva Stiborová, členové: Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Renata Kleinová, Luděk Růžička,

                                                              Zdena Dokoupilová,

Výbor dopravní a bezpečnostní    – předseda Oldřich Tichý, členové: p. R. Tichý, Petr Jaša, p.

                                                              Lejska Radek

Výbor pro životní prostředí            – předseda: Ondřej Ryba, členové:  Čumpa Jan ml.,  Franklová Jiřina,  Zdeněk Vágner ml., Jana Rudolecká,

 

Usnesení: ZO schvaluje návrh výše uvedených výborů a jejich personální složení.

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

 

Na příštím zasedání se potvrdí nebo doplní složení výborů dle uděleného souhlasu/nesouhlasu jednotlivých členů.

 

Dále byl projednán Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Žatčany. Slovo bylo dáno přítomnému hostu – Janu Binkovi. Ten vysvětlil rozdíly mezi komisemi a výbory. Komise zřizuje rada a výbory zřizuje zastupitelstvo. Rada v naší obci není, proto byly zřízeny výbory.

Usnesení: ZO schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Žatčany, který je přílohou tohoto zápisu.

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

 

  1. Rozpočtové opatření

 

Příjmy i výdaje se zvyšují o dotaci z Ministerstva školství pro školu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 257,3 tis. Kč. Dotace v rámci akce „EU peníze školám“ byla ihned převedena na účet školy.

Usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 provedené starostou.

 

Příjmy i výdaje se zvyšují o dotaci na sčítání lidu ve výši 3,4 tis. Kč.

Změny ve výdajové části:  z rezervy na školství se hradí práce pí Růžičkové za kontrolu účetnictví ZŠ, odměna zastupitelů se zvyšuje o 130 tis. Kč (odchodné starostovi) - kryto z rezervy na zastupitelstvu ve výši 35 tis. Kč a z plánovaného příspěvku na kostel ve výši 95 tis. Kč (akce se letos neuskuteční).

Usnesení: ZO schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření č. 9.

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

 

Odměna neuvolněnému místostarostovi je stanovena ve výši 6 000 Kč od 1.12.2010.

Usnesení: ZO schvaluje odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 6 000 Kč od 1.12.2010.

 Pro 11, proti 0, zdržel se 0

  

  1. Zpráva ze Školské rady (ŠR)

 

Eva Stiborová přednesla zprávu ze ŠR, která se sešla v počtu 6 lidí (pro nemoc omluven 1 člen).

Jako host se zúčastnila ředitelka školy. Na programu bylo schválení inspekční zprávy a výroční zprávy. Výroční zpráva byla odsouhlasena ŠR hlasováním takto: pro 3, proti 1, zdržel se 1.

Rozprava:

Eva Stiborová informovala o tom, že nesouhlasila s některými údaji uvedenými ve výroční zprávě, zejména jí nebyla jasná informace o úvazcích. Jana Rudolecká zmínila svou výtku, kterou vznesla na ŠR vůči úvodníku, napsaném pí ředitelkou ve Školním zpravodaji. Ondřej Ryba navrhl, aby ŠR navrhla kontrolu a diskuzi nad Školním zpravodajem před jeho vydáním. Pan starosta informoval o tom, že spolu s místostarostou měl jednání s paní ředitelkou, kde byly řešeny otázky týkající se výroční zprávy, zápisu dětí do školy a situace ve škole. Eva Stiborová navrhla úpravu zřizovací listiny ve smyslu stanovení pravidel, odměn a sankcí za jejich dodržení. Starosta dále informoval o situaci ve školce, kterou projednával s ředitelkou. Ondřej Ryba v diskuzi zmínil pozitivní aktivity školy ve smyslu předvánočních workshopů. Jaroslav Osička navrhl projednat změnu zřizovací listiny školy s právníkem nebo s osobou specializovanou na tuto problematiku. Jana Rudolecká informovala o tom, že výroční zpráva nebyla předložena ŠR dopředu a tak členové ŠR měli velmi málo času na seznámení se s výroční zprávou.

 

Usnesení: ZO bere na vědomí zprávu Školské rady

ZO ukládá starostovi projednat s paní ředitelkou návrhy, které byly zmíněny v diskuzi.

ZO ukládá členům zastupitelstva, kteří jsou delegování do Školské rady výše uvedené návrhy projednat na zasedání Školské rady. 

 

  1. Různé

-         ZO projednalo žádost paní Rossí o příspěvek na narozené dítě. Starosta sdělil přítomným, že rozešle členům ZO znění pravidel k prostudování, případně k dalšímu připomínkování. Na příštím zasedání ZO bude tato věc znovu projednána.

-         Schválení zástupců do svazků (Židlochovicka, Cézavy, Austerlitz)

Usnesení: ZO schvaluje zástupcem obce Žatčany do DSO Region Židlochovicko, DSO Region Cezava a Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s starostu Ing. Františka Poláčka. Náhradníkem zástupce je místostarosta Oldřich Tichý.

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

-         Starosta informoval o žádosti občanů k vyjádření se k inženýrským sítím na nové zástavbě na Šanhaji (jižní strana pod areálem družstva). Jaroslav Osička informoval o tom, že 2 z případných stavebníků souhlasili s prodejem části pozemku tak, aby zde vznikla cesta v šíři 4 metry. Dále informoval, že dle stavebního úřadu musí obec dát souhlas k tomu, že v lokalitě zbuduje cestu, jinak nevydá stavební povolení jednotlivým stavebníkům.

Usnesení: ZO ukládá starostovi zpracovat zadání projektu cesty a inženýrských sítí na Šanhaji.

-         Starosta informoval o situaci na Malé nivě, kde je potřeba zbudovat chodník (což si vymínil dopravní odbor ze Židlochovic). Majitel pozemku, který je nutno vykoupit, navrhuje prodejní cenu 600 Kč/m2. Starosta sdělil, že tato cena je pro obec nepřijatelná. Následovala rozprava, kde byl krátce nastíněn vývoj situace na Malé nivě. Názor starosty je ten, že problém by si měli vyřešit majitelé pozemku na Malé nivě mezi sebou. Názor Ondřeje Ryby je ten, že obec by mohla pozemek vykoupit za cenu okolo 40 Kč/m2 (cena místně obvyklá za nezasíťovaný pozemek).

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci starosty o situaci na Malé nivě.

-         Starosta referoval o blížícím se termínu vypršení výjimky pro umístění hracího automatu. Bude dále řešeno na dalším zastupitelstvu.

Usnesení: ZO ukládá starostovi zaslat členům ZO před příštím zastupitelstvem informace o této problematice.

-         Starosta informoval o situaci ohledně jednání s firmou SITA o svozu komunálního odpadu.

Usnesení: ZO ukládá starostovi revizi současné smlouvy a oslovení konkurenčních firem pro získání nabídek k porovnání.

-         Byl projednán návrh Lukáše Jurečky na vybudování lapače tuku před jímkou kanalizace u mateřské školy. Dle doporučení stavitelů podtlakové kanalizace u vývařoven a provozoven zpracovávajících potraviny obsahující tuky by měl být umístěn lapač tuku proto, aby nedošlo k případnému ucpání kanalizace.

Usnesení: ZO ukládá starostovi prověřit a prokonzultovat situaci s odborníkem na tuto problematiku.

-         Obecní zpravodaj – starosta informoval o tom, že paní Jurečková z důvodu pracovního vytížení již nemůže vytvářet zpravodaj a editovat webové stránky. Byl návrh tuto problematiku svěřit kulturnímu výboru. Následovala diskuze nad fungováním informačního servisu vůči občanům.

Usnesení: ZO pověřuje Výbor sociální a kulturní navrhnout osoby, které budou vytvářet zpravodaj a editovat webové stránky.

-         Usnesení: ZO pověřuje starostu domluvit termín schůzky mezi Ing. Růžičkovou, Výborem sociálním a kulturním a Finančním výborem za účelem stanovení pravidel pro fungování školy a stanovení struktury žádosti školy o finance na provoz školy.

-         Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 8.12.2010.

-         Místostarosta informoval o situaci ohledně kompostárny. Je třeba vytvořit provozní řád kompostárny. Dále informoval o krádežích kovu ze sběrného dvora, o stížnosti pí Osičkové na znečištění hrobů. Paní Lejsková přidala informaci o krádežích rostlin z hrobů. Přítomní byli vyzváni k nahlášení takového chování na obecní úřad.

-         Místostarosta vyzval zastupitele k podání návrhu na pracovníka k obsluze mechanizace, která je určena k údržbě obce. Proběhla diskuze o zaměstnání nezaměstnaných občanů pro údržbu obce.

-         P. Stiborová vznesla dotaz na informace ohledně seznamu lidí, kteří mají smlouvu o práci pro obec. Starosta připraví do příštího zasedání odpověď.

-         Místostarosta informoval o zajištění vánočního stromu a organizaci jeho umístění na návsi.

 

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:30

 

   

Zapisovatel:                  Ing. Lukáš Jurečka                ……………………………..

  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jana Rudolecká               ……………………………..

                                   

                                    Mgr. Eva Stiborová                     ……………………………..

 

 Starosta:                      Ing. František Poláček            ……………………………..

 

  

Výpis usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

dne 24.11.2010

 

  

Zastupitelstvo obce schvaluje zástupcem obce Žatčany do DSO Region Židlochovicko, DSO Region Cezava a Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s starostu Ing. Františka Poláčka.

Náhradníkem zástupce je místostarosta Oldřich Tichý.

 

 

Zapisovatel:                  Ing. Lukáš Jurečka                    ……………………………..

 

 Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jana Rudolecká                   ……………………………..

                                   

                                    Mgr. Eva Stiborová                         ……………………………..

  

Starosta:                      Ing. František Poláček                       ……………………………..