Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Oficiální název 

Obec Žatčany

2. Důvod a způsob založení 

Obec Žatčany (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Obecní úřad Žatčany (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

Obecní úřad:

 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově samoobsluhy.

4. Kontaktní spojení 

 • Žatčany 125
 • 664 53 Újezd u Brna
 • Telefonní číslo: 544 229 526
 • E-mail: obec@obeczatcany.cz
 • E-podatelna: podatelna@obeczatcany.cz (pouze pro podání dle správního řádu)
 • Internetové stránky obce: www.obeczatcany.cz
 • Úřední hodiny: Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00 hod.
 • Datová schránka: DS. dxvb4gz

5. Případné platby můžete poukázat

 • Číslo účtu: 9320641
 • Kód banky: 0100
 • Banka: Komerční banka

6. IČ

 • 00282944

7. DIČ

 • CZ00282944
 • obec není plátce DPH

8. Rozpočet v tomto roce a v předchozích letech 

9. Žádosti o informace 

Žádosti o informace se podávají na OÚ Žatčany:

 • na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá obecní úřad žadateli okamžitě.
 • nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně na adresu OÚ Žatčany, Žatčany 125, 664 53 p. Újezd u Brna
 • žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá k vyřízení
 • OÚ podá v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci (do 15-ti dnů ode dne přijetí), případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace
 • všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány
 • postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Žádosti a další podání lze učinit:

 • osobně v úřední hodiny na podatelně OÚ Žatčany
 • písemně na adrese OÚ Žatčany, Žatčany 125, 664 53 p. Újezd u Brna
 • telefonicky na tel. čísle 544 229 526
 • e-mailem na adrese obec@obeczatcany.cz
 • elektronicky na adrese  podatelna@obeczatcany.cz (pouze pro podání dle správního řádu) 

11. Opravné prostředky 

Opravné prostředky proti opatření OÚ Žatčany se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku. V případě nejasností bude sdělena informace o opravném prostředku přímo na OÚ Žatčany.

12. Formuláře 

Formuláře si můžete stáhnout z www.form.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších životních situací zde

14. Nejdůležitější předpisy 

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Správní řád
 • Stavební zákon
 • Zákon č. 106/1999 Sb.o poskytování informací
 • Organizační řády
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Interní předpisy a směrnice 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Za zhotovení kopie dokumentu formát A4: 1 Kč/kus
 • Za práci spojenou s vyhledáním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce:  36,- Kč
 • Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - cestovné, stravné: dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění
 • Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - poštovné: dle tarifů České pošty
 • Telefonní spojení: dle tarifů operátora
 • Ostatní: dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění
 • Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50,- Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady.
 • Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 500,- Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 75% předpokládané úhrady.
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nebylo vydáno
 • Výhradní licence - Výhradní licence nebyly poskytnuty

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

 • Výroční zpráva za rok 2013 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2014 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2015 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2016 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2017 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2018 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2019 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2020 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2021 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2022 v pdf souboru ZDE
 • Výroční zpráva za rok 2023 v pdf souboru ZDE

17. Seznam organizací

 • Základní škola a mateřská škola Žatčany, p.o.

18. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.