Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 46. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
Zápis 46. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 15. 9. 2010
konané od 19:00 do 22:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dana Ondrůjová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Dana Sýkorová (omluvena)
 
 
 
Program
1. Zahájení
2. Komunitní kompostárna
3. Rozpočtové opatření
4. Prodej pozemku parc. č. 115/4 k. ú. Žatčany
5. Různé
 
 
 
 
 
1. Zahájení
Starosta přivítal přítomné a přečetl zápis z minulého zasedání. Konstatoval účast 10 členů zastupitelstva, že zasedání je usnášení schopné, navrhl program a ověřovatele zápisu, Petra Jašu a Josefa Fialu.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 46. zasedání a ověřovatele zápisu, Petra Jašu a Josefa Fialu.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Komunitní kompostárna Žatčany
Starosta informoval zastupitele s postupem administrace a prací na kompostárně. Na místě pro kompostování byly položeny betonové panely a usazena pamětní deska, jak to vyžadují pravidla pro získání dotace ze SFŽP ČR. Starosta dále informoval zastupitele o podpisu smlouvy mezi obcí a fondem na komunální techniku pro kompostování z Operačního programu životního prostředí. Obec proplatí firmám faktury na vybavení kompostárny dříve, než obdrží dotaci ze SFŽP, avšak po podpisu smlouvy, z důvodu dodržení termínu splatnosti faktur. O proplacení faktur na vybavení kompostárny z obecních prostředků dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje uhrazení faktur na vybavení kompostárny z rozpočtu obce před obdržením dotace ze SFŽP, ale až po podpisu smlouvy s fondem.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 2
 
 
 
 
3. Rozpočtové opatření
Příjmy se zvyšují o dotaci 1 598 tis. Kč na kompostárnu  ze SFŽP, o dotaci z JMK 50 tis. Kč pro hasiče a o 16,4 Kč za sběr železného šrotu pro fotbalisty.
 
Výdaje se zvyšují o 1 775 tis. Kč na kompostárnu,  o 16,4 tis. Kč, příspěvek fotbalistům za sběr žel.šrotu, o 90 tis. Kč ( 50 tis. dotace + 40 tis. vlastní zdroje) pro hasiče na opravu CAS T 148 a doplnění výstroje. Zvýšené výdaje budou pokryty z ušetřených financí (pol. 8115). Na opravu budovy školy se poskytuje příspěvek 63 tis. z rezervy školství.
 
 
 
 
4. Prodej pozemku parc. č. 115/4
Záměr prodeje pozemku paní Věře Třískové byl schválen na 45 zasedání ZO. Po vyvěšení na Úřední desce dal starosta hlasovat o jeho prodeji. Pozemek parc. č. 115/4 kat. ú. Žatčany má výměru 167 m2 a bude prodán za úředně stanovenou cenu 7,33 tis. Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 115/4 k. ů. Žatčany o výměře 167 m2, za úředně stanovenou cenu 7,33 tis. Kč, paní Věře Třískové, Včeličkova 771/2, 624 00 Brno. Náklady spojené s prodejem pozemku a návrh na vklad zajistí a uhradí kupující strana.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
5. Různé
 
Revizní komise DSO Region Židlochovicko zaslala obci ke schválení revizní zápis komise.
Usnesení: ZO schvaluje zápis revizní komise DSO Region Židlochovicko ze dne 11. 8. 2010
 
 
Zastupitelé projednávali záměr odkoupení pozemku parc. č. 3851/11 o výměře 304 m2 od p. Ivo Ryby. Na pozemku bude vysazena zeleň v budoucí ulici na Malé nivě, v souladu s Územním plánem obce. Po vykoupení pozemku o výměře 304 m2, obec prodá 15 m2 firmě E-on na stavbu trafostanice, která bude dodávat do ulice na Malé nivě el. proud. Záměr výše ceny, za kterou bude pozemek je 100,- Kč / m2.
Usnesení: ZO schvaluje záměr odkoupení pozemku parc. č. 3851/11 k. ú. Žatčany o výměře 304 m2, od Ivo Ryby, Žatčany 105, za cenu 100,- Kč /m2. Na pozemku bude trafostanice a veřejná zeleň pro budoucí ulici na Malé nivě.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
ZO bere na vědomí
 
Zveřejnění vyúčtování ceny vodného a stočného pro obec Žatčany za rok 2009 na Úřední desce.
Práce na digitalizaci zařízení televizního kabelového rozvodu a možnost rozšíření nabídky televizních programů.
Nutnost zakoupení nové travní sekačky z důvodu celkového opotřebení staré sekačky.
Opravu hasičského auta VW Transporter.
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 10:30 hod. 46. zasedání ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 15. 9. 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta: Jaroslav Osička                ...............................
 
 
Zapisovatel: Dana Ondrůjová          ...............................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša          ...............................
 
                                 Josef Fiala       ................................