Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 45. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
Zápis 45. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 21. 7. 2010
konané od 19:00 do 21:10 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
Přítomni: Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Ondřej Ryba, Dana Ondrůjová, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Dagmar Sýkorová, Petr Jaša, Josef Fiala, Zdeněk Sýkora.
 
 
 
 
Program
1. Zahájení
2. Kanalizace II. etapa - domovní přípojky
3. Volby do zastupitelstva obce
4. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení
Starosta přivítal přítomné a přečetl zápis z minulého zasedání. Konstatoval účast 7 zastupitelů a že zasedání je usnášení schopné. Dále navrhl program zasedání a ověřovatele zápisu, Ondřeje Rybu a Miroslava Kleina.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 45. zasedání a ověřovatele zápisu, Ondřeje Rybu a Miroslava Kleina.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Kanalizace II. etapa - domovní přípojky
Zastupitelé projednávali další postup prací při druhé etapě kanalizace. Firma KNOSS s.r.o. práce na kanalizaci dokončila. Do zabudovaných šachet si občané připojují na svoje náklady přípojky splaškové vody z jednotlivých domů. Termín, do kterého musí být všichni občané na splaškovou kanalizaci připojeni, je 1. listopadu 2010.
 
Usnesení: ZO schvaluje termín připojení splaškové kanalizace do 1. listopadu 2010 u všech domů, které do II.etapy splaškové kanalizace spadají.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Volby do zastupitelstva obce
Pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2010 schválilo ZO do nového volebního období pro obec Žatčany jedenáctičlenné zastupitelstvo.
 
Usnesení: ZO schvaluje počet 11 členů Zastupitelstva obce Žatčany ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010.
 
Usnesení: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
4. Různé
Paní Věra Třísková, Včeličkova 771/2, 624 00 Brno, podala žádost na odkoupení části obecního pozemku p. č. 115/4 k. ú. Žatčany, o výměře 167 m2, za úředně stanovenou cenu 7 330,- Kč. O záměru prodeje paní Třískové dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku, p. č. 115/4 k. ú. Žatčany o výměře 167 m2, za úředně stanovenou cenu 7 330,- Kč paní Věře Třískové, Včeličkova 771/2, 624 00 Brno. Náklady spojené s prodejem pozemku, geometrické zaměření, úřední odhad ceny a návrh na vklad zajistí a uhradí kupující strana.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Vodárenská akciová společnost a.s. předložila v souladu s § 36, bod 7 zákona č. 724/2001 Sb., celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného v obci Žatčany za rok 2009.
ZO bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného v obci Žatčany za rok 2009, zpracované provozovatelem vodovodu a kanalizace, VAS a. s.
 
 
 
Autobusoví dopravci IDS na lince č. 151 BORS Břeclav a. s. a TOURBUS a. s. podali žádost o vyjádření souhlasu k prodloužení licence na provozování linky č. 151. ZO se k provozování obou dopravců vyjádřilo kladně.
 
Usnesení: ZO schvaluje souhlas k udělení licence dopravcům BORS Břeclav a.s. a TOURBUS a.s. na provozování IDS, autobusové linky č. 151.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelé projednávali průběžné plnění rozpočtu obce k ternínu 30. června 2010. K plnění nebyly vzneseny žádné připomínky.
 
Usnesení: ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 6. 2010
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Starosta oznámil zastupitelům zamítavé stanovisko sponzoringu Moravských dolů Hodonín a. s., na grantový příspěvek do projektu Dětský koutek Žatčany. Žádost o grant podala obec na jaře roku 2010.
 
 
 
Starosta informoval zastupitele o průběhu prací ve škole v době letních prázdnin. Jedná se o výměnu venkovních oken a dveří, malování a o drobné zednické opravy na budově. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu.
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu poděkoval starosta přítomným za účast a ve 21:10 hod. 45. zasedání ukončil.
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 21. 7. 2010
 
 
 
 
 
Starosta: Jaroslav Osička       .................................
 
 
Zapisovatel: Dana Ondrůjová .................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Ryba             ................................
 
                               Miroslav Klein          .................................