Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 43. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
Zápis 43. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 26. 5. 2010
konané od 19:00 do 23:30 hod. v zasedací místnosti OÚ.
 
 
 
 
Přítomní zastupitelé: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Dana Ondrůjová, Vojtěch Lízal, Zdeněk Svoboda, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Přítomní hosté: ředitelka ZŠ, učitelský sbor a příznivci školy, rodiče žáků navštěvujících místní ZŠ.
 
 
 
 
      Program
 
1.      Zahájení
2.      Problematika školy
3.      Schválení závěrečného účtu obce
4.      Výběrové řízení na dodavatele výměny oken a dveří v ZŠ a v obecní budově č. p. 93
5.      Rozpočtové opatření
6.      Prodej pozemku manželům Gregorovým
7.      Různé
 
 
 
 
1. Zahájení
     Starosta přivítal všechny přítomné a přečetl zápis z minulého zasedání. Konstatoval účast 10 zastupitelů s tím, že zasedání je usnášení schopné. Dále navrhl program zasedání, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 43. Zasedání
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatele Ondřeje Rybu
Hlasování: pro 6     proti 2     zdržel se 2
 
 
Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, Dagmar Sýkorovou a Zdeňka Svobodu
Hlasování: pro 8     proti 2     zdržel se 0
 
 
 
 
V 19:47 hod. se dostavila zastupitelka Dana Ondrůjová
 
 
 
2. Problematika školy
     Na úvod projednávání druhého bodu programu navrhl pan Jurečka, aby místo starosty řídil zasedání zastupitelstva p. Ondřej Ryba. Na dotaz starosty, z jakého důvodu by neměl starosta zasedání řídit, odpověděl p. Jurečka, že starosta je unavený. Starosta odpověděl, že se cítí skvěle a nevidí proto důvod, proč by měl pana Rybu řízením zasedání pověřit.
 
     Před zasedáním starosta zaslal e-mailem zastupitelům k prostudování závěrečnou zprávu školní inspekce. Uvedl také, že zveřejnění inspekční zprávy na obecních internetových stránkách se zdrželo z důvodu poruchy na počítači.
ZO bere Zprávu školní inspekce na vědomí.
 
     Ředitelka školy xxxxxx xxxxxxx popsala způsob výpočtu mzdy na jednoho učitele podle školských normativů. Plat na jednoho učitele je v tomto školním roce financován z rozpočtu obce. Protože výpočet mezd se provádí před zahájením školního roku, kdy nejsou k dispozici ze strany ministerstva všechny ukazatele, bývá tento výpočet orientační.
 
     Zastupitelé obdrželi petici od dvaceti rodičů žáků navštěvujících základní školu. Rodiče v petici poukazují na fakt, že mají velký zájem na zachování existence školy na obci. Dále chtějí svépomocí o prázdninách vymalovat školní budovu a ulehčit tak rozpočtu obce o částku za výmalbu školy. Zastupitelstvo si váží iniciativy rodičů a k petici se vyjádří po zasedání školské rady.
 
     Ředitelka školy informovala zastupitele o odchodu některých žáků ze školy. Pravděpodobně opustí školu osm až deset žáků, písemně se však k opuštění školy vyjádřili rodiče jen jednoho z nich. Pan Jurečka namítl, že o odchodu žáků informuje školu ředitel školy, do které se žáci přihlásí. Pan Miroslav Richter požádal o slovo, v němž navrhl jednání na konkrétní téma, zkusit najít řešení bez emocí, jak zamezit odchodu dětí ze školy a poté přijmout závěr.
     Starosta přečetl zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce, ve kterém se shodli zastupitelé obce, ředitelka ČŠI Mgr. Parmová a ředitelka školy xxxxxx xxxxxxx, hlasovat na zasedání ZO o důvěře ředitelky školy, respektovat výsledky hlasování a dále nerozviřovat emoce. Hlasováním byla na 24. zasedání ZO ředitelce školy vyslovena důvěra v poměru: pro 5, proti 2, zdržel se 1.
Pan Jurečka napadl tehdejší hlasování s tím, že pro vyslovení důvěry ředitelce nehlasovala nadpoloviční většina všech jedenácti zastupitelů a že hlasování bylo neplatné.
Pan Jurečka navrhl hlasování o vyslovení důvěry, k tomuto hlasování starosta přítomné nevyzval.
     Pan Jaša navrhl svolat rodiče odcházejících dětí k osobnímu jednání se starostou a vyřešit jejich problém z očí do očí. Starosta podotkl, že by toto řešení uvítal, ze strany rodičů však není vůle k takovému jednání ani se starostou, případně s jinou nestrannou osobou. Dále podotkl, že všechny stížnosti vůči ředitelce školy byly neoficiální a že oficiální stížnost žádný z rodičů nepodal.
     Pan Jurečka vyzval paní ředitelku k pokusu omluvit se rodičům, kteří se cítí být jejím jednáním poškozeni.
     Paní ředitelka žádá o možnost setkat se s rodiči, kteří se cítí být ukřivděni s tím, že si není vědoma, kdy k nějakému nedorozumění došlo a pokud ano je připravena se omluvit.
     Paní Stiborová doporučuje pozvat odbornou službu na jednání obou znesvářených stran, aby se pokusila najít smír. Starosta dal o pozvání služby hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje pozvání odborné služby, která by napomohla při jednání sporu mezi školou a některými rodiči žáků, kteří navštěvují místní školu.
Hlasování: pro 9     proti 2     zdržel se 0
 
 
     Ředitelka školy předložila zastupitelům k posouzení nabídky pěti stavebních firem na opravy a úpravy budovy ZŠ. ZO ustavilo komisi ve složení Miroslav Klein, Zdeněk Svoboda a Jaroslav Osička, která posoudí nutnost oprav a úprav ve škole. Jedná se především o opravu kanalizačního odpadu, rozvod pitné vody do tříd, rozšíření místnosti pro družinu a zateplení části budovy v návaznosti na výměnu oken. Výsledky šetření komise o nutnosti oprav a úprav budovy budou předloženy na příštím zasedání zastupitelstva.
 
 
 
Usnesení: ZO schvaluje zjednodušené účetnictví ZŠ a MŠ Žatčany s účinností od 1. 1. 2010.
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje doplnění Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Žatčany o činnost, možnosti závodního stravování i pro školní zaměstnance.
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
V 22:36 hod. se omluvili a opustili zasedání zastupitelé Dagmar Sýkorová a Petr Jaša.
 
 
     Ředitelka ZŠ a MŠ podala žádost na uvolnění finančních prostředků ve výši 87 tis. Kč z rezervy rozpočtu na dovybavení MŠ postýlkami, stolky a židličkami, z důvodu možnosti navýšení počtu dětí v MŠ. ZO schválilo uvolnění finančních prostředků jen na částečné dovybavení školky, a to ve výši 44 tis. Kč s odůvodněním, že převážná část dětí v MŠ je z okolních obcí a že vybavení školky pro domácí děti je dostatečné.
 
Usnesení: ZO schvaluje uvolnit z rezervy školství částku ve výši 44 tis. Kč na dovybavení MŠ postýlkami, židličkami a stolky pro děti.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Schválení závěrečného účtu obce
     Závěrečný účet obce za rok 2009 předložil starosta ke schválení, byl vyvěšen na Úřední desce od 23.4. do 20.5.2010., nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a námitky. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření je bez výhrad.
 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
4. Výběrové řízení na dodavatele oken a dveří v ZŠ a v obecní budově č. p. 93
     Starosta odložil ke schválení přijetí dotace z PRV Jmk na výměnu oken a dveří v obecních budovách. Dále oslovil pomocí e-mailové pošty celkem pět dodavatelů na výměnu oken a dveří, pro které byly stanoveny stejné podmínky na dodání zakázky. Z pěti oslovených firem se přihlásily do soutěže tři. Firma PRAMOS a. s. s cenovou nabídkou 418,746 tis. Kč, firma A-OKNA s. r. o. s cenovou nabídkou 392,79 tis. Kč a firma A+BX OKNA s. r. o. s cenovou nabídkou 362,005 tis. Kč. Zastupitelé vybrali za vítěze v malém výběrovém řízení firmu A+BX OKNA s nejnižší cenovou nabídkou.
 
Usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 160 000,- Kč, na akci „Výměna oken a dveří na obecních budovách“.
 Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje  dodavatele na zakázku výměny oken a dveří v ZŠ a v obecní budově č. p. 93, firmu A+BX OKNA, která předložila ze tří zájemců o zakázku nejnižší cenovou nabídku ve výši 362,005 Kč.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
5. Rozpočtové opatření
     Příjmy i výdaje se zvyšují o dotaci 160 000,- Kč z PRV Jihomoravského kraje na výměnu oken a dveří v ZŠ a na budově č. 93. Zbývající náklady na akci ve výši 216 000,- Kč budou hrazeny z rezervy rozpočtu obce.
 
     Úhrada neinvestičního příspěvku k dodatku č. 2 pojistné smlouvy pro DSO REGION CEZAVA, ve výši 12 500,- Kč bude kryta také z rezervy rozpočtu obce.
ZO schvaluje uvolnit z rezervy školství částku ve výši 44 tis. Kč na dovybavení MŠ postýlkami, židličkami a stolky pro děti.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
  
6. Prodej pozemku manželům Gregorovým
      Po záměru prodeje 6 m2 obecního pozemku, p. č. 115/3 k. ú. Žatčany manželům Gregorovým, který byl schválen zastupitelstvem a vyvěšen na Úřední desce dal starosta o prodeji pozemku hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej 6 m2 obecního pozemku, p. č. 115/3 k. ú. Žatčany, Petru a Lence Gregorovým, Žatčany č. p. 240, za odhadní cenu 1 347,- Kč. Veškeré další náklady spojené s prodejem uhradí kupující strana.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Různé
 
ZO bere na vědomí schválení závěrečného účtu DSO Židlochovicko za rok 2009
 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, dotace na volby do PS.
 
 Usnesení: ZO schvaluje účetní uzávěrku školy  k 31. 12. 2009
 Hlasování: pro 9     proti 0    zdržel se 0
 
 
     ZO uvolnilo z rozpočtu na tradiční Žatčanské hody částku 14 tisíc Kč. Pro mladší stárky 9 tis. Kč a 5 tis. Kč pro ženáče.
 
 
Nově narozenému dítěti Davidu Lauterbachovi schválilo zastupitelstvo udělit dar 5 tis. Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit nově narozenému občánku Žatčan, Davidu Lauterbachovi, nar. 21. 9. 2009, peněžitý dar ve výši 5 tisíc Kč.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
     ZO bere na vědomí posunutí termínu kolaudace a závěrečného vyúčtování akce „Žatčany - podtlaková splašková kanalizace II. Etapa“ o 3 měsíce.
 
 
     Zastupitelé projednávali záměr, přemístit sběrný dvůr do bývalého areálu ZD, do prostor vedle budoucí komunitní kompostárny. Uvolněné prostranství by mohlo sloužit ke sportovním a volnočasovým aktivitám občanů, hlavně mládeže a maminek s malými dětmi.
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta 43. zasedání ve 23:30 hodin ukončil.
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 26. 5. 2010
 
 
 
 
 
Starosta: Jaroslav Osička                      …..................................
 
 
Zapisovatel: Ondřej Ryba                     …..................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Dagmar Sýkorová …................................
 
                                 Zdeněk Svoboda   …................................