Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 42. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

   Zápis 42. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 21.4.2010
v zasedací místnosti od 19:00 do 00:20 hod. v zasedací místnosti OÚ.
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička
 
Nepřítomni: Dana Ondrůjová, Dagmar Sýkorová ( omluveni )
 
Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ xxxxxx xxxxxxx + učitelský sbor
 
 
 
Program
1. Zahájení
2. Problematika školy
3. Splašková kanalizace II. etapa
4. Grant Moravských naftových dolů
5. Primice
6. Různé
 
 
 
 
 
 
1. Zahájení
Starosta přivítal přítomné, konstatoval účast 9 zastupitelů, že zasedání je usnášení schopné, navrhl program zasedání a zapisovatele zápisu s dvěma ověřovateli.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 42. zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu, Petra Jaše a Miroslava Kleina.
 
1.      Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Problematika školy
 
a)Ve školním roce 2009/2010 doplatí obec z rozpočtu na plat jednoho učitele 400 tisíc Kč. V letošním roce byla doposud uvolněna polovina, tj. 200 tis. Kč s tím, že v případě školního roku 2010/2011 nebude obec hradit plat jednoho učitele, tak jako v roce předešlém, bude původní částka 400 tis. Kč adekvátně pokrácena. Protože dosud není známo, zda bude obec od září nového školního roku nadále hradit plat na jednoho učitele, schválili zastupitelé uvolnit na plat učitele prozatím částku 70 tis Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje uvolnit z rozpočtu obce částku 70 tisíc Kč na plat učitele ZŠ z rezervy školství.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
b) Na základě písemného dotazu (formulovaného p. Jurečkou) a zaslaného přes p. starostu paní ředitelce školy, dodá paní ředitelka písemný podklad ke stanovení platu učitele.
 
 
c) O. Ryba referoval o situaci kolem dotazníků s tím, že výsledky dotazníku zveřejní po projednání Školskou radou na dalším zasedání.
 
 
d) Starosta informoval o petici zaměstnanců školy, kterou předložila paní Petříčková panu starostovi. ZO bere petici na vědomí. ZO se shodlo, s prací učitelů ZŠ a MŠ Žatčany je spokojeno a nemá vůči nim žádné výhrady. ZO nastalou situaci řeší v rámci svých pravomocí stanovením kritérií pro hodnocení a fungování školy ze strany zřizovatele. Vzniklá situace se netýká zaměstnanců ZŠ a MŠ Žatčany, ale jde o konflikt vztahů mezi částí rodičů a paní ředitelkou. Podrobnější vyjádření k petici bude ZO řešit až po zprávě Školské rady a Školské inspekce.
 
 
e) Zastupitelé se dále zabývali provedením nutné rekonstrukce odpadové kanalizace ve škole a při té příležitosti také rozšířením kanalizace a rozvodu vody v ZŠ a malováním v ZŠ po výměně oken. Uvolněná částka na opravy bude upřesněna proti předložení tří cenových nabídek na požadované práce.
 
Usnesení: ZO schvaluje provedení rekonstrukce a rozšíření kanalizace a rozvodu vody v ZŠ a malování v ZŠ po výměně oken. Uvolněná částka na opravy bude upřesněna po oslovení tří uchazečů na provedení požadované práce.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
f) ZO souhlasí s výběrem barvy oken a dveří na ZŠ takto: dveře zvenčí hnědé, zevnitř bílé, okna bílá, případně odstín slonová kost.
 
 
g) Po dotazu paní Ředitelky, zda jeho dítě opustí ZŠ, pan Klein odpověděl, že na dotaz odpoví mimo jednání zastupitelstva.
 
 
h) Pan Klein navrhuje, aby paní ředitelka předložila na příštím zasedání počet dětí, které budou navštěvovat ZŠ v příštím školním roce. Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí.
 
 
3. Grant Moravských naftových dolů
Zastupitelé jednali o podání žádosti na grant Moravských naftových dolů, za který by bylo možné pořídit vybavení dětského koutku herními soupravami pro děti ve věku 3 až 12 let. Z maximální částky 200 000,- Kč by pokryl grant 50 % nákladů a 50 % nákladů by z rozpočtu uhradila obec. O podání žádosti na grant dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na grant od Moravských naftových dolů Hodonín. Žádost bude podána za účelem vybavení dětského koutku herními soupravami v ceně do 200 tisíc Kč, z toho 50 % nákladů bude hrazeno z obecního rozpočtu.
 
Hlasování: pro 6     proti 0     zdržel se 3
 
 
 
 
4. Primice
Na primiční mši svatou, kterou bude sloužit na návsi dne 8. 5. 2010 žatčanský rodák, P. Jiří Brabec, zapůjčí obec pódium, lavečky a techniku na ozvučení návsi. Koordinaci dopravy a parkování aut v obci zajistí SDH Žatčany.
 
 
Různé
 
Rozpočtové opatření
Na základě Pokynu k nastavení limitu byla snížena o 400,- Kč dotace z Mze ČR na splaškovou kanalizaci – II. etapa, o stejnou částku byly sníženy výdaje.
Na plat učitele ZŠ se z rezervy školství uvolňuje prozatím částka 70 tis. Kč.
 
Usnesení: zo schvaluje rozpočtové opatření č.1
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal k podpisu Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků na obec Žatčany. Tyto pozemky jsou určeny Územním plánem obce k výsadbě biokoridorů v návaznosti na Komplexní pozemkovou úpravu, která byla v katastrálním území Žatčany dokončena.
 
Usnesení:ZO schvaluje podpis Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, č. BP-09/081, mezi Obcí Žatčany a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR. Podpisem smlouvy obec nabývá bezplatně pozemky p. č. 3333, 3334, 3335 a 3470 kat. ú. Žatčany, které jsou v Územním plánu obce Žatčany vyčleněny jako Plochy pro biokoridory ÚSES.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje věnování darů nově narozeným občánkům Žatčan, Anně Rudolecké, nar. 15.3.2010, Adamu Zapomělovi, nar. 17.3.2010 a Matyáši Osičkovi, nar. 18.3.2010, každému částku 5 000,- Kč.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje kalkulaci vodného pro rok 2010
                 ZO schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu s VAS a. s.
                 ZO schvaluje dodatek č. 1 o nájmu a provozu ke smlouvě s VAS a. s.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se o
 
 
ZO schvaluje čerpání dotace z PRV Jmk, v rámci DSO Cezava na informační tabuli a odpadkové koše do prostoru nového mostu u asfaltové polní cesty.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Zo schvaluje čerpání dotace v rámci DSO Austerlitz na dva přístřešky čekárny u autobusových zastávek v obci.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
ZO schvaluje garanci obce, zrealizovat zpevněnou cestu, vedoucí k hranicím budoucí zástavby ulice Na malé nivě v případě, že tato cesta nebude realizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Pan Antonín Tůma podal na obec žádost o koupi obecních pozemků p. č. 692/1 a 819/1 k. ú. Žatčany, se záměrem zrekonstruovat budovy, které se na těchto parcelách nacházejí a které jsou v jeho vlastnictví. ZO navrhuje, dát pozemky panu Tůmovi do dlouhodobého pronájmu s předkupním právem a pověřuje starostu projednáním tohoto návrhu.
 
Usnesení: ZO schvaluje návrh dlouhodobého pronájmu obecních pozemků p. č. 692/1 a 819/1, s předkupním právem, panu Antonínu Tůmovy, Tuřanské nám. 37, 620 00 Brno.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr, prodeje 6 m2  pozemku p. č. 115/3 k. ú. Žatčany, manželům Petru a Lence Gregorovým, Žatčany 240, za odhadní cenu 1347,- Kč. Náklady spojené s prodejem pozemku, návrh na vklad do KN, geometrické zaměření a znalecký posudek o ceně uhradí kupující.
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na technické vybavení Komunitní kompostárny Žatčany. Ze tří uchazečů o zakázku na vybavení kompostárny zvítězila firma SOME s.r.o.
 
ZO bere na vědomí podpis smlouvy s firmou ZK Brno. Předmětem smlouvy je zpracování geometrických dat, jako podklad pro projekt na chodníky silnice a parkovací místa v obci.
 
ZO bere na vědomí dopis starosty města Újezd u Brna adresovaný obecnímu zastupitelstvu ve věci zbudování společné průmyslové zóny.
 
ZO pověřuje starostu položením věnce k pomníku padlých za účasti dětí ZŠ, k uctění památky obětí II. světové války při příležitosti 65. výročí osvobození obce.
 
ZO pověřuje Ing. Jurečku poptáním daňového rozpočtového poradenství tak, že předloží tři nabídky uchazečů na příštím zasedání ZO.
 
ZO pověřuje starostu ke konzultaci s právníkem na zjištění legálnosti parkování osobního auta Juraje Adlera, Žatčany 99, na parcele Pozemkového fondu, která je součástí místní komunikace.
 
 
 
Po půlnoci v 00:20 hodin, po vyčerpání všech bodů programu starosta 42. zasedání ukončil.
 
 
 
 
V Žatčanech dne 22.4.2010
 
 
 
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ………………………………………….
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka ………………………………...
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša ………………………………….
 
                                     Miroslav Klein ………………………………..