Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 41. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
 
Zápis 41. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 17. 3. 2010
od 19:00 do 20:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Petr Jaša, Dana Ondrůjová ( omluveni ).
 
 
 
 
Program
 
1. Zahájení
2. Stavba RD na Malé nivě
3. Různé
4. Základní škola a Mateřská škola Žatčany
 
 
 
 
1. Zahájení
Starosta přivítal přítomné, konstatoval účast osm zastupitelů a že zasedání je usnášení schopné. Dále navrhl program zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Ondřeje Rybu a Josefa Fialu.
 
Usnesení: ZO schvaluje program zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Ondřeje Rybu a Josefa Fialu.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Stavba RD na Malé nivě
Starosta informoval zastupitele o pokračování příprav na výstavbu rodinných domků na Malé nivě. V zasedací místnosti OÚ se sešli budoucí stavebníci RD za účasti starosty, ředitele Pozemkového úřadu Ing.Grmely a zástupce Odboru dopravy MěÚ Židlochovice Ing. Šotnara. Hlavním tématem setkání bylo, zkoordinovat stavbu komunikace a inženýrských sítí do budoucí ulice na Malé nivě se stavbou polní asfaltové cesty P5. Polní asfaltová cesta bude postavena z dotací EU a dotační podmínky při její realizaci nesmí být porušeny. Celá záležitost není dosud uzavřená a bude se dále řešit v závislosti na uvolnění finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na stavbu polní asfaltové cesty.
.
ZO bere na vědomí postup jednání k přípravě výstavby na Malé nivě.
 
 
 
 
3. Různé
Manželé Petr a Lenka Gregorovi, Žatčany 240, podali žádost o odkoupení 6 metrů čtverečních obecního pozemku z parc. č. 115/1 k. ú. Žatčany, z důvodu nepřesného zaměření stavby garáže. ZO souhlasí se záměrem prodeje dle předložené žádosti s tím, že úřední odhad ceny pozemku, geometrické zaměření a návrh na vklad do KN zajistí a uhradí žadatelé.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje 6 m2 obecního pozemku z parc. č. 115/1 k. ú. Žatčany, manželům Petru a Lence Gregorovým. Úřední odhad ceny pozemku, geometrické zaměření a návrh na vklad uhradí manželé Gregorovi.
 
Hlasování. pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
ZO bere na vědomí zahájení výběrového řízení Zakázky malého rozsahu na technické vybavení Komunitní kompostárny Žatčany.
 
 
 
Firma AGROSTIX s. r. o., která vlastní ornou půdu v katastrálním území Žatčany, podala žádost o změnu územního plánu se záměrem zřídit na dvou honech, které vlastní, lehkou nerušící průmyslovou výrobu. ZO se k žádosti vyjádří na dalším zasedání. Předběžně však lze konstatovat, že není vůle zastupitelstva stavět průmyslové zóny na orné půdě, dokud nebudou využity prostory určené k podnikání v bývalých areálech ZD, dle Územního plánu obce.
 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Žatčany
Starosta svolal na pondělí 15. března 2010 do zasedací místnosti OÚ setkání zastupitelů s rodiči žáků základní školy. Vedle zastupitelů a rodičů se na setkání dostavil  také celý učitelský sbor, včetně ředitelky školy. Hlavním důvodem setkání bylo seznámení se zastupitelů s připomínkami rodičů ještě před 41. Zasedáním zastupitelstva obce, které se touto problematikou zabývalo. Z iniciativy některých rodičů byla před setkáním vydána a roznesena k podpisu všem rodičům žáků ZŠ petice, obsahující 26 otázek, vztahujících se na chod školy. Výsledky petice byly zastupitelům krátce předloženy a vzápětí opět staženy a nejsou k dispozici. Při projednání jednotlivých bodů petice byl mimo jiné projednán první bod, který zněl takto: „Vadí nám kouření v areálu školy“. V reakci na tento bod paní ředitelka xxxxxx xxxxxxx potvrdila, že v žatčanské škole se kouří.
Na základě setkání ZO s rodiči žáků 15. března, navrhli zastupitelé na  41. zasedání ustavení komise pro vypracování Kritérií hodnocení školy ze strany zřizovatele. Navržení členové komise jsou: Ondřej Ryba, Dana Sýkorová, Lukáš Jurečka, Miroslav Klein, Eva Stiborová, Martin Pospíšil. Kritéria budou posouzeny právníkem a následně předloženy ke schválení Zastupitelstvu obce.
 
Usnesení: ZO schvaluje ustavení komise pro přípravu Kritérií hodnocení školy ve složení: Ondřej Ryba, Dana Sýkorová, Lukáš Jurečka, Miroslav Klein, Eva Stiborová a Martin Pospíšil. Kritéria budou po konzultaci s právníkem předloženy ke schválení zastupitelstvem obce.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:30 hod. ukončil.
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 17. 3. 2010
 
 
 
 
 
Zapsal : Lukáš Jurečka .................................
 
 
Starosta : Jaroslav Osička ................................
 
 
Ověřovatelé zápisu : Josef Fiala ...................................
 
                     Ondřej Ryba ..................................