Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 40. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

  
 
 
40. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 3. 3. 2010
od 19:00 do 22:25 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Zdeněk Svoboda, Zdeněk Sýkora, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Miroslav Klein, Dana Ondrůjová, Vojtěch Lízal, Josef Fiala ( omluveni ).
 
 
 
Program
 
1. Zahájení
2. Komunitní kompostárna - dotace
3. Průmyslová zóna v k. ú. Žatčany
4. Rozpočtové opatření
5. Různé
 
 
 
1. Zahájení
Starosta přivítal přítomné, konstatoval účast sedm zastupitelů a že zasedání je usnášení schopné.Dále přečetl zápis z minulého zasedání a navrhl zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Zdeňka Sýkoru a Petra Jaše a dal hlasovat také o programu 40. Zasedání ZO.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 40. zasedání ZO, zapisovatele zápisu Lukáše Jurečku a ověřovatele Zdeňka Sýkoru a Petra Jaše.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Komunitní kompostárna - dotace
Starosta informoval zastupitele o přidělení dotace z OPŽP na technické vybavení Komunitní kompostárny Žatčany. V této souvislosti podepsal smlouvu s firmou EUROFEST s. r. o., která obci zpracuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro nákup technického vybavení kompostárny.
 
ZO bere na vědomí podpis smlouvy mezi obcí Žatčany a firmou EUROFEST s.r.o., která zpracuje výběrové řízení Veřejné zakázky malého rozsahu na nákup technického vybavení pro Komunitní kompostárnu Žatčany.
 
 
 
 
 
3. Průmyslová zóna v k. ú. Žatčany
Zastupitelstvo města Újezd u Brna podalo Zastupitelstvu obce Žatčany návrh, zbudovat po dohodě obou stran na hranicích katastrů Újezd u Brna a Žatčany průmyslovou zónu. Po důkladném zvážení návrhu, rozhodlo Zastupitelstvo obce upřednostnit stavbu průmyslové zóny primárně ve stávajících brownfileldech, v bývalém areálu střediska ZD. V Územním plánu obce Žatčany jsou tyto plochy určeny pro výrobu zemědělskou, průmyslovou a řemeslnou. Při budování průmyslové zóny v bývalých areálech zemědělského družstva se obec Žatčany případné spolupráci s městem Újezd u Brna nebrání.
 
Usnesení: ZO schvaluje případnou spolupráci s městem Újezd u Brna na zbudování průmyslové zóny v bývalém areálu ZD, který je dle Územního plánu obce k tomuto účelu vymezen. Zbudování průmyslové zóny na hranici katastrů Újezd u Brna a Žatčany zastupitelstvo nepodporuje, především s ohledem na nutnost záboru zemědělské půdy a překážky el. vedení VVN, které se v dané lokalitě nacházejí.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
5. Různé
 
V nové budoucí zástavbě RD na Malé nivě se nachází na parc. č. 3851/6 k. ú. Žatčany část pozemku o rozloze asi 300 m2, který je určen v ÚP na výsadbu zeleně a stavbu trafostanice pro budoucí ulici. Parcelu č. 3851/6 vlastní p. Ivo Ryba a zmíněnou část pozemkuje ochoten obci prodat za cenu 100,- Kč/m2. ZO souhlasí s odkoupením 300 m2 do vlastnictví obce a následným prodejem 15 m2 z téže parcely firmě E-ON na stavbu trafostanice.
 
Usnesení: ZO schvaluje odkoupení asi 300 m2 z pozemku p. č. 3851/6 k. ú. Žatčany za cenu 100,- Kč/m2, v budoucí zástavbě RD na Malé nivě. Po odkoupení pozemku z něho obec prodá 15 m2 firmě E-ON na stavbu trafostanice. Na zbývající části pozemku bude vysazena veřejná zeleň.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Žádost o odkoupení, nebo směnu obecního pozemku podal Jaroslav Osička, Žatčany 297, z důvodu chybného zaměření parcely při stavbě RD v roce 1980. Obvodové zdivo budov, které žadatel postavil v dobré víře na hranici s obecním pozemkem ve skutečnosti zasahuje do obecní parcely č. 466/2 k. ú . Žatčany.
 
Usnesení: ZO předběžně schvaluje budoucí prodej za odhadní cenu, případně směnu zastavěné části obecního pozemku na parcele č. 466/2 k. ú. Žatčany, Jaroslavu Osičkovi, Žatčany 297. Záměr prodeje může být schválen až po geometrickém zaměření a odhadu ceny pozemku. Náklady spojené s případným prodejem, geometrické zaměření, návrh na vklad a odhad ceny pozemku by uhradil žadatel.  
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Vzhledem k tomu, že při Komplexních pozemkových úpravách došlo při přerozdělování pozemků v některých případech k rozdílu v jejich výměry, rozhodli zastupitelé, že výše nájmu za obecní pozemky v takových případech nebude měnit.
 
Usnesení: ZO schvaluje neměnit výši nájemného u obecních pozemků, které obec pronajímá a u kterých se z důvodu Komplexních pozemkových úprav změnila jejich výměra.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Do roku 2015 je obec povinna provést Úpravu územně plánovací dokumentace dle §188 zákona č. 183/2006 Sb.  Úprava bude provedena až v roce 2011, z důvodu momentálního časového zaneprázdnění autora Územního plánu Ing. Arch. Jiřího Hály, který se na úpravě dokumentace bude podílet.
 
Usnesení: ZO schvaluje provést v roce 2011 Úpravu územně plánovací dokumentace dle § 188 zákona č. 183/2006 Sb.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
ZO bere na vědomí
 
Informace ke Komunikačnímu, varovnému a monitorovacímu systému Jmk.
 
Doplnění podkladů k účetnictví ZŠ a MŠ ředitelkou školy, které si vyžádal Finanční a Kontrolní výbor při periodické kontrole účetních dokladů.
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Žatčany - škol. rok 2009/2010.
 
Zahájení projednávání nového Územního plánu obce Nesvačilka.
 
Jmenování nových členů SDH Žatčany.
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a ve 22:25 hod. 40. zasedání ZO ukončil.
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 3. 3. 2010
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka .................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ...................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša ......................................
 
                    Zdeněk Sýkora .....................................