Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 39. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
39. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 27. 1. 2010
od 19:00 do 22:50 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Dana Ondrůjová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Pozvaní hosté: Věra Třísková, Jan Matuška.
 
 
 
 
Program
 
1. Zahájení
2. Stavba RD na Malé nivě
3. Prodej pozemku paní Věře Třískové
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2010
5. Výsledek inventarizace k 31. 12. 2009
6. Žádost o dotaci z PRV Jmk
7. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení
Úvodem starosta všechny přítomné přivítal, konstatoval účast 11 členů zastupitelstva a že zasedání je usnášení schopné. Přečetl zápis z minulého zasedání, navrhl program zasedání a ověřovatele zápisu, Zdeňka Svobodu a Vojtěcha Lízala.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 39. zasedání ZO a ověřovatele zápisu, Zdeňka Svobodu a Vojtěcha Lízala.
 
Hlasování : pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Stavba rodinného domku na Malé nivě
Paní Alena Krkavcová a Jan Matuška se obrátili na Zastupitelstvo obce s písemnou žádostí o vyjádření k jejich záměru, stavby RD na stavení parcele č. 3851/5 k. ú. Žatčany, v lokalitě Malá niva. Dle Územního plánu jsou na Malé nivě stavební parcely asi pro 32 rodinných domů. Aby mohla být zahájena výstavba budoucí ulice, je nutné přeložit distribuční soustavu VN, která vede napříč stavebními parcelami. Ostatní inženýrské sítě povedou v budoucí ulici mj. také přes cestu, která se nachází v dolní části budoucí ulice. Cesta je ve správě Pozemkového fondu ČR uvedená v KN jako bývalý církevní majetek. Aby do ní mohly být uloženy inženýrské sítě vedené do nové ulice, musí být cesta v majetku obce. V současné době je však možnost o její odkoupení, nebo záměnu za jiný pozemek z legislativních důvodů nemožná. Stavby RD lze proto realizovat pouze v horní části budoucí ulice, a to jen v těch případech, kdy bude možné připojit domky na inženýrské sítě vedené od Sokolovny. K záměru žadatelů, postavit RD na p. č. 3851/5 k. ú. Žatčany, ZO schválilo souhlasné stanovisko pod podmínkou, že připojení RD na inženýrské sítě bude provedeno ve zmíněné horní části lokality Malá niva a stavebníci převedou na obec část svého pozemku vyčleněného na chodníky a na rozšíření silnice. Zahájení stavby je také podmíněno kladným vyjádřením Stavebního úřadu v Sokolnicích a kladným vyjádřením Arch. Jiřího Hály, autora Územního plánu Žatčany. Za těchto podmínek lze postavit RD také na parcelách č. 3851/6 a č. 3851/4 k. ú. Žatčany.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr paní Aleny Krkavcové a Jana Matušky postavit rodinný domek na stavební parcele č. 3851/5 k. ú. Žatčany, v lokalitě Malá niva pod podmínkou, že připojení RD na inženýrské sítě bude provedeno v horní části budoucí ulice a stavebníci převedou na obec část svého pozemku, který bude vyčleněn na chodník a na rozšíření silnice. Za stejných podmínek lze postavit RD také na sousedních parcelách č. 3851/6 a č. 3851/4 k. ú. Žatčany.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Prodej pozemku paní Věře Třískové
Paní Věra Třísková podala žádost na odkoupení části obecního pozemku p. č. 115 k. ú. Žatčany, který je min. 50 roků oplocen a který paní Třísková užívala v domnění, že pozemek je v jejím vlastnictví. Hlavním důvodem její žádosti o odkoupení pozemku je záměr zdemolovat starý RD č. p. 98, který je ohraničen již zmíněným oplocením a na jeho místě postavit nový RD. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje oplocené části pozemku p. č. 115 k. ú. Žatčany, za cenu 200,- Kč/ m2, mimo dvorní část sousedící s obecní cestou, která se v tomto místě zužuje a bude nutné ji rozšířit. Geometrické zaměření za účasti zástupce obce a návrh na vklad do KN zprostředkuje a uhradí kupující strana.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 115 k. ú. Žatčany, za cenu 200,- Kč/m2, paní Věře Třískové, Včeličkova 2, 624 00 Brno. Geometrické zaměření za účasti zástupce obce a návrh na vklad do KN zprostředkuje a uhradí kupující strana.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2010
Výdajová část (položka odpady), v návrhu rozpočtu na rok 2010 byla navýšena o 100 tis. Kč (z položky rezerva) na provoz Komunitní kompostárny.
Výdajová část (položka Biokoridor Krátké díly), v návrhu rozpočtu na rok 2010 byla navýšena o 20 tis. Kč (z položky rezerva) z důvodu zvýšení DPH v roce 2010.
K návrhu rozpočtu obce na rok 2010, který byl vyvěšen na Úřední desce po dobu delší, jak 15 dní nebyly vzneseny žádné další připomínky ani námitky. O schválení rozpočtu dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Žatčany na rok 2010.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
5. Výsledek inventarizace k 31. 12. 2009
Předseda ústřední inventarizační komise předložil výsledky inventarizace všech hospodářských prostředků obce ke dni 31. 12. 2009 a informoval zastupitele o jejím průběhu.
 
Usnesení: ZO schvaluje průběh a výsledky inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31. 12. 2009.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Ve 20:45 hod. se omluvila a opustila zasedání zastupitelka Dagmar Sýkorová.
 
 
 
6. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jmk
Z mnoha námětů, jak využít dotaci z PRV Jmk, které zastupitelé navrhovali, prošly užším výběrem dva návrhy. První, zažádat o dotaci na zpracování projektu na Úpravu a dobudování místních komunikací po dokončení všech inženýrských sítí v obci a druhý návrh, na výměnu oken a dveří v základní škole, na obecním úřadě a na obecní budově č. p. 93, kde se nachází knihovna. Vzhledem k vysokým výdajům, které obec vydává za temperování budov, se zastupitelé přiklonili k druhé variantě a pověřili starostu podáním žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří v obecních budovách, především v základní škole.
 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV Jmk v roce 2010 na výměnu oken a dveří v základní škole, obecním úřadě a na obecní budově č. p. 93, z dotačního titulu č. 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
7. Různé
 
Rozpočtovývýhled na léta 2011 až 2015 navazuje na rozpočtový výhled schválený v loňském roce. V roce 2015 se plánuje mimo splácení půjčky na I. etapu kanalizace také investice 12 mil. Kč na rekonstrukci Žatčanského mlýna.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Žatčany na rok 2011 - 2015.
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schválilo plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2009
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit dar dvěma nově narozeným občánkům Žatčan, Bořku Suchému a Danieli Urbánkovi, každému 5 000,- Kč.
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje vyčlenit z rozpočtu na pořádání dětského plesu 2010, finanční částku 4.000,- Kč.
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO neschvaluje udělit sponzorský dar na automobilové závody Do vrchu - Mohyla míru.
Hlasování: pro 0      proti 9      zdržel se 1
 
 
 
ZO bere na vědomí:
 
Rozpočtové opatření č. 5/2009 - změnu rozpisu mezi položkami.
 
Podpis smlouvy mezi obcí Žatčany a E.ON s.r.o., O přeložce distribuční sítě - transformátor u Sokolovny.
 
Informace z konání 5. mimořádného jednání Bezpečnostní rady Jmk k problematice vojenského radaru Sokolnice.
 
Zprávu o kontrole účetních dokladů obce a ZŠ a MŠ, provedené Finančním a Kontrolním výborem. Při kontrole obecních účetních dokladů nebyly shledány žádné nedostatky. Při kontrole účetnictví ZŠ a MŠ si finanční a kontrolní výbory vyžádaly doplnění některých dokladů do termínu příštího zasedání ZO. Zápis z kontroly je v příloze tohoto zápisu.
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval všem přítomným za účast a 39.  zasedání ve 22:50 hod. ukončil.
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 27. 1. 2010
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Ondrůjová ................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička .................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Lízal ...............................
 
                    Zdeněk Svoboda ..............................