Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 38. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
 
38. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 21. 12. 2009
konané od 19:00 do 22:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička
 
 
Nepřítomni: Dana Ondrůjová
 
 
 
 
 
 
Program
 
1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2010
3. Inventarizace
4. Různé
 
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné, navrhl program zasedání a navrhl zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Ondřeje Rybu. O programu zasedání, jeho zapisovateli a ověřovatelích zápisu dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 38. Zasedání, schvaluje zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Ondřeje Rybu.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2009: zastupitelé obdrželi před zasedáním podklady k prostudování návrhu rozpočtu předložené Finančním výborem, starostou a místostarostou. Kromě mandatorních výdajů je v návrhu rozpočtu počítáno především s náklady na dokončení splaškové kanalizace v obci a s náklady na projekt oprav místních komunikací a pořízení nových parkovacích míst. Po zpracování projektu na komunikace podá obec žádost na dotaci ze strukturálních fondů EU. Ve výdajové části návrhu rozpočtu je rovněž vyčleněna částka na opravu kostela, na náklady spojené s kompostováním biomasy, příspěvek na podporu činnosti místních zájmových organizací, na školu, digitalizaci kabelové televize, odpady, na prodloužení plynového řadu, údržbu biokoridoru a veřejné zeleně. Po důkladném projednání všech příjmových a výdajových položek dal starosta o návrhu vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2010 hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2010.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Inventarizace: starosta dal pokyn k provedení periodické inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31. 12. 2009. Jmenoval předsedy a členy jednotlivých komisí a určil termíny invetur. Jmenný seznam komisí a termíny inventarizace jsou v příloze tohoto zápisu.
 
 
 
4. Různé
Nově narozenému žatčanskému občánku Vojtěchu Vymazalovi zastupitelé schválili udělit peněžitý dar 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit Vojtěchu Vymazalovi peněžitý dar 5.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
Rozpočtové opatření: vzhledem k tomu, žeobecneobdrží do konce roku zádržné ze SFŽP na kanalizaci (ukončená I. etapa), snižují se příjmy ve výši 2 113,4 tis. Kč. O částku 1 990,- tis. Kč se snižují výdaje na kanalizaci a o 123,4 tis. Kč se snižuje rezerva.
 
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Zastupitelé schvalovali rozpočtové provizorium v roce 2010 do doby, než bude schválen nový rozpočet obce.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium v roce 2010 ve výši 1/12 čerpání rozpočtu roku 2009.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelé schválili uvolnění finanční částky 20 000,- Kč na vydání publikace o historii Žatčan, zpracované kronikářem obce panem Josefem Sedláčkem. Obsah publikace bude v jednom svazku mapovat historii obce Žatčany a bude čerpat z velkého množství podkladů, které pan Sedláček jako kronikář nashromáždil za deset let své činnosti. Ucelené dílo o historii naší obce v plné šíři a z jednoho pramene doposud vydáno nebylo.
 
Usnesení: ZO schvaluje uvolnit z rozpočtu finanční částku 20 000,- Kč na vydání publikace o historii obce Žatčany.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelstvo zvažovalo, zda bude vhodné na návsi pořádat tradiční Novoroční ohňostroj. Protože názor zastupitelů na pořádání ohňostroje vzhledem k recesi nebyl jednotný, dal starosta o pořádání akce hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje uvolnit z rozpočtu finanční částku 3.000,- Kč na Novoroční ohňostroj.
 
Hlasování: pro 6     proti 3     zdržel se 1
 
 
 
 
 
ZO projednávalo žádost paní Věry Třískové na odkoupení části obecního pozemku p. č. 115 k. ú. Žatčany za účelem zbourání stávajícího a stavby nového rodinného domku na č. p. 98. Zastupitelé se ztotožňují se žádostí jen částečně a navrhují projednání celé věci na příštím zasedání za účasti paní Třískové.
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta 38. zasedání ZO ve 22:30 hod. ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 21. 12. 2009
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka .....................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička .....................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Ryba ..................................
 
                                 Dagmar Sýkorová ...............................