Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 37. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
37. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 25. 11. 2009
konané od 19:00 do 22:55 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dana Ondrůjová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
 
Nepřítomni: Dagmar Sýkorová (omluvena)
 
 
Hosté: Eva Stiborová
 
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Podtlaková splašková kanalizace II. etapa
3. Rozpočtové opatření
4. Opravy místních komunikací
5. Různé
 
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal úvodem všechny přítomné, přečetl zápis z minulého zasedání, navrhl zapisovatele zápisu Ondřeje Rybu a ověřovatele zápisu Petra Jašu a Miroslava Kleina. Dále navrhl ke schválení program zasedání.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 37. zasedání, zapisovatele Ondřeje Rybu a ověřovatele Petra Jašu a Miroslava Kleina.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
V 19:30 hod. se dostavil Lukáš Jurečka.
V 19: 40 hod. se dostavila Dana Ondrůjová.
 
 
 
2. Podtlaková splašková kanalizace II. etapa: starosta informoval zastupitele o podpisu Smlouvy mezi obcí Žatčany a MZe ČR na čerpání dotace ze státního rozpočtu na Podtlakovou splaškovou kanalizaci II. etapa. Ihned po podpisu smlouvy zahájila firma KNOSS s. r. o. stavební práce na kanalizaci. Z celkového rozpočtu 13 mil. Kč bude v roce 2009 prostavěno 3 mil. Kč., do 30. června 2010 bude II. etapa splaškové kanalizace dokončena.
Podíl financování II. etapy kanalizace:
 
 dotace MZe ČR       55 %
 dotace Jmk           10 %
 vlastní zdroje          35 %
 
ZO bere na vědomí postup prací na II. etapě podtlakové splaškové kanalizace.
 
 
 
 
3. Rozpočtové opatření
 
Výdaje i příjmy se zvyšují o dotaci na biokoridor Krátké díly ve výši 73,8 tis. Kč.
 
Výdaje i příjmy se zvyšují o dotaci na II. etapu kanalizace ve výši 1 650 tis. Kč.
 
Výdaje i příjmy se snižují o 14,8 tis. Kč na CzechPOINT. Dotace nebyla vyčerpána v plné výši.
 
Hasiči obdrželi dotaci ve výši 36,3 tis. Kč na provoz a vybavení pro jednotku od Krajského úřadu. O tuto částku se zvyšují příjmy i výdaje.
 
Na nutné opravy budov školy a školky bude z rozpočtu obce školy uvolněna částka 48 tis. Kč. Na geometrické rozdělení pozemku MŠ je uvolněna čáska 8 tis. Kč. Výdaje jsou kryty z rezervy na školství.
 
 
Částka 29,1 tis. Kč za sběr kovového šrotu bude převedena jako příspěvek na konto SDH Žatčany, který sběr šrotu provedl. Kryto z rezervy.
 
Za zpracování žádosti - "Komunitní kompostárna Žatčany" bude firmě ENVIPROJEKT uhrazena z rozpočtu obce částka ve výši 54 tis. Kč. Kryto z rezervy.
 
Na mobiliář a poradenskou činnost bude pro DSO Cezava vyčleněno z obecního rozpočtu 10,8 tis. Kč. Kryto z rezervy.
Zároveň dojde ke změně rozpisu rozpočtu mezi položkami –
např. školství (příspěvek 121,2 tis. Kč na neinvestiční výdaje žáků navštěvujících základní školu v Újezdě u Brna a v Moravských Budějovicích), pohřebnictví (sociální pohřeb pana Sýkory), knihovna. Podrobný rozpis je v příloze tohoto zápisu.
 
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009 a změnu rozpisu č. 4
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Ve 20:35 hod. se dostavila členka kulturní komise paní Eva Stiborová.
 
 
 
 
 
Opravy místních komunikací: starosta seznámil zastupitele s průběhem příprav na možné zpracování projektu na opravy komunikací v obci. Před zadáním zakázky na zpracování projektu starosta oslovil dopravního projektanta Ing. Kříže, který vypracuje studii jednotlivých částí komunikací v obci s přibližným rozpočtem. Po předložení studie rozhodne zastupitelstvo o velikosti objemu oprav komunikací s ohledem na finanční možnosti obce a na možnost čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU na opravy cest, chodníků a parkovacích míst.
 
ZO bere na vědomí zprávu starosty o vypracování studie na možné zadání projektu na opravy místních komunikací formou veřejné zakázky malého rozsahu.
 
 
 
 
 
Různé
 
Obec Žatčany obdržela od Krajského úřadu Jmk dotaci na výdaje a zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 ve výši 36,229 tis. Kč. O podpisu smlouvy mezi obcí a Jmk o poskytnutí dotace dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy mezi Obcí Žatčany a Krajským úřadem Jmk na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Dvěma nově narozeným občánkům Žatčan, Michaele Binkové a Martinu Hruškovi schválili zastupitelé udělit peněžitý dar, každému 5 tis. Kč.
 
ZO schvaluje udělit dar narozeným občánkům Žatčan, Michaele Binkové a Martinu Hruškovi, každému 5 tis. Kč.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
V souladu s Výzvou č. 06 MV ČR k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích, vzali zastupitelé na vědomí aktuální stav informatizace na OÚ. Vnitřním informačním systémem je MUNIS, společnosti Triada. Zastupitelé pověřili starostu nákupem licence plné verze Elektronické spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Obec zpřístupní elektronickou spisovou službu na vlastní technologii.
 
Usnesení:
 
Zastupitelstvo obce Žatčany
I. bere na vědomí aktuální stav informatizace obecního úřadu. Obecní úřad využívá informační systém MUNIS pro vedení agend úřadu.
 
II. vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby MUNIS prostřednictvím ORP Židlochovice v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27. 10. 2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce.
 
III. pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení ORP Židlochovice a zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy podávat.
   
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
Zastupitelé schvalovali zápis do obecní kroniky na rok 2008 zpracovaný panem Josefem Sedláčkem. Kronikář pan Sedláček popisuje srozumitelným způsobem pravdivý obraz života obyvatel obce, který bude zaznamenán pro příští generace. K zápisu událostí roku 2008 do kroniky neměli zastupitelé námitky ani připomínky.
 
Usnesení: ZO schvaluje zápis do obecní kroniky pro rok 2008, zpracovaný kronikářem obce panem Josefem Sedláčkem.
 
Hlasování: pro 10     proti 0      zdržel se 0
 
 
 
 
 
Starosta předložil zastupitelům porovnání nákladů za likvidaci odpadů v roce 2008 a 2009. I když podklady za rok 2009 nejsou ještě úplné, lze předpokládat, že zvýšení nákladů za likvidaci odpadů nebude v roce 2010 nijak dramatické. Za těchto podmínek se zastupitelstvo rozhodlo poplatky od občanů za odpady v roce 2010 nezvyšovat. Poplatek činí 400,- Kč na občana, děti do věku 15. let jsou od poplatku osvobozeny. O schválení Obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpady platné od 1. 1. 2010 dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o poplatku za odpady s platností od 1. 1. 2010. Poplatek činí 400,- Kč na občana, děti do věku 15. let jsou od poplatku osvobozeny.
 
Hlasování: pro 10     proti 0      zdržel se 0
 
 
 
 
 
ZO pověřuje starostu: písemně upozornit pana Antonína Mrkvicu č. p. 230 na opakovaný pohyb jeho psa po obci bez dozoru. Pes běhá po ulici bez náhubku a ohrožuje svoje okolí. Mimo několika napadení psů vedených na vodítku pokousal také člověka. Protože několikrát opakovaná slovní domluva o zajištění psa se minula účinkem, bude jeho majiteli písemně sděleno, že při dalším útěku psa bude v této věci vedeno správní řízení.
 
 
 
 
 
ZO bere na vědomí
 
 
Kácení náletových dřevin v korytě řeky Litavy provedené firmou Povodí Moravy.
 
Instalaci nové technologie internetu v obecním kabelovém rozvodu firmou VIVO COUNECTION.
 
 
Informace členky kulturní komise a školní rady Evy Stiborové k zájezdům občanů do divadla v Boleradicích.
 
 
Průběh digitalizace televizního vysílání.
 
 
 
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a 37. zasedání ZO ve 22:55 hod. ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 25. 11. 2009
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Ryba ................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ...............................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša .................................
 
                     Miroslav Klein ................................