Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 36. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
36. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 14. 10. 2009
konané od 19:00 do 22:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dana Ondrůjová, Dagmar Sýkorová, Vojtěch Lízal, Zdeněk Svoboda, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
 
 
 
 
 
Program
 
1. Zahájení
2. Podtlaková splašková kanalizace II. etapa
3. Nová zřizovací listina ZŠ a MŠ Žatčany
4. Rozpočtový výhled
5. Různé
 
 
 
 
 
1. Zahájení: úvodem starosta přivítal všechny přítomné, konstatoval účast všech jedenácti zastupitelů a že zasedání je usnášení schopné. Poté dal hlasovat o návrhu programu zasedání a ověřovatelech zápisu Josefu Fialovi a Zdeňku Sýkorovi.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 36. zasedání a ověřovatele zápisu Josefa Fialu a Zdeňka Sýkoru.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Podtlaková splašková kanalizace II. etapa: starosta seznámil přítomné s přípravami administrace před zahájením stavebních prací na druhé etapě stavby kanalizace. Na Ministerstvo zemědělství byla odeslána Žádost o evidenci akce a Žádost o registraci akce s poskytnutím státní finanční podpory, včetně potřebných dokladů, které jsou dodány v přílohách zmiňovaných žádostí. Firma KNOSS s.r.o., která je vítězem zadávacího řízení na stavbu II. etapy kanalizace, zahájí stavební práce během měsíce října. Práce budou pokračovat tak dlouho, pokud to počasí dovolí. S nástupem jara budou v příštím roce stavební práce na vodním díle pokračovat. Celý harmonogram prací se bude odvíjet od platného Rozhodnutí ministra zemědělství o udělení dotace na stavbu. Do té doby nemůžeme uvolňovat finanční prostředky ani z obecního rozpočtu. I když jsme Rozhodnutí ministra doposud neobdrželi, termín zahájení prací říjen 2009 je reálný.
 
ZO bere na vědomí: seznámení s aktuálními informacemi k zahájení prací firmou KNOSS s. r. o. na vodním díle Žatčany - podtlaková splašková kanalizace II. etapa.
 
 
 
 
 
3. Nová Zřizovací listina ZŠ a MŠ Žatčany: nová Zřizovací listina respektuje stávající právní úpravu pro příspěvkové organizace, které vykonávají činnost školy a školského zařízení, a je v součinnosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb. Po pečlivém posouzení nové listiny zastupitelstvem dal o jejím schválení starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO Žatčany schvaluje novou Zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Žatčany.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
 
4. Rozpočtový výhled: zastupitelé projednali výhled investování finančních obecních prostředků a dotací do rozvoje obce v letech 2010 až 2014.
 
 
 
Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Žačany na roky 2010 - 2014.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
 
5. Různé:
 
Zastupitelé se usnesli darovat narozeným občánkům Žatčan Jakubu Rybovi a Filipu Švaňhalovi peněžitý dar, každému 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje narozeným dětem peněžitý dar: Jakubu Rybovi 5.000,- Kč a Filipu Švaňhalovi 5.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Záměr prodeje pozemku parc. č. 215/1 a části pozemku parc. č. 10/1 k. ú. Žatčany manželům Stejskalovým visel na Úřední desce od 10. 9. 2009 do 30. 9. 2009. Součástí záměru je přiložená kopie katastrální mapy s vyznačením dotčených parcel. K záměru nebyly vzneseny žádné podněty, nebo připomínky. O prodeji pozemků dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 215/1 a části pozemku parc. č. 10/1 k. ú. Žatčany manželům Gabriele a Radoslavu Stejskalovým za cenu 200,-Kč/m2. Geometrické zaměření pozemků a návrh na vklad do KN zajistí a uhradí žadatel.
 
Hlasování: pro 11     proti 0    zdržel se 0
 
 
 
 
ZO bere na vědomí
 
Změna živností "Klempířství Milan Krček" a "Klempířství Milan Rudolecký" na obchodní firmu "Klempířství K+R s. r. o." se sídlem v obecní budově Žatčany č. p. 111.
 
 
Technické úpravy obecního televizního kabelového rozvodu firmou VIVO Counection za účelem navýšení kapacity a rychlosti místního internetu.
 
 
Dotaz na možnost  postavit RD na pozemku parc. č. 3851/6 K. ú. Žatčany (Malá niva)
 
 
Dotaz na možnost  postavit RD na místě stodoly p. Podlouckého č. p. 108.
 
 
 
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval všem přítomným za účast a ve 22:00 hod. 36. zasedání ZO ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 14.10.2009
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Ondrůjová ..................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ...................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Josef Fiala ......................................
             
                     Zdeněk Sýkora .....................................