Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

44. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 44. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 44. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 16. 7. 2014, které se konalo od 19:20 do 21:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:20 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŠKOLA

4. SMLOUVA RPA - ZATEPLENÍ MŠ

5. MĚSTO ÚJEZD U BRNA - POZEMEK

6. OBECNÍ HROBOVÉ MÍSTO

7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

8. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Jana Rudolecká

Zapisovatel navržen: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu a program jednání. 

2. VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce určuje počet členů zastupitelstva pro komunální volby v říjnu 2014. Starosta navrhuje ponechat současný stav 11. členů. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje počet zastupitelů na období 2014 – 2018 v počtu 11 zastupitelů. 

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŠKOLA

Výběrového řízení na výstavbu sociálního zařízení se z pěti oslovených firem zúčastnily firmy ZERASTAV s.r.o. (nabídka 1.951 tis. Kč), ing. Zdeněk Šmíd (nabídka 1.665 tis. Kč), ing. Antonín Kočí (1.742 tis. Kč). Výběrová komise vybrala na základě hodnotícího kritéria - cena zakázky, firmu ing. Zdeněk Šmíd. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ing. Zdeněk Šmíd. 

4. SMLOUVA RPA - ZATEPLENÍ MŠ

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou organizace výběrového řízení a zajištění realizačního managmentu v rámci projektu „Zateplení objektu MŠ Žatčany“ firmami RPA Tender, s.r.o. a VIA ALTA a.s. Na základě nabídek byla vybrána firma RPA Tender, s.r.o. a zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřít Příkazní smlouvu s touto firmou. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy s firmou RPA. 

5. MĚSTO ÚJEZD U BRNA - POZEMEK

Obec Žatčany a Město Újezd u Brna jsou společnými vlastníky pozemku p.č. 4189 o výměře 19848 vedené na listu vlastnictví 739 v k.ú. Žatčany pro obec Žatčany 1/3 a město Újezd u Brna 2/3. Rada města Újezdu u Brna odsouhlasila prodej id. 2/3 pozemku parcely č. 4189 obci Žatčany za cenu 14 Kč/m2.ZO Žatčany schvaluje kupní cenu 14 Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřít kupní smlouvu s městem Újezd u Brna. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje koupi 2/3 pozemku p.č. 4189 v k.ú. Žatčany o výměře 13 232 m2 a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s městem Újezd u Brna. 

6. OBECNÍ HROBOVÉ MÍSTO

V roce 2014 končí nájemní smlouvy na hrobová místa na místním hřbitově. Je třeba stanovit poplatky na obecní hrobová místa na dalších 10 let od roku 2015. Zastupitelé se seznámili s výší nákladů spojených s údržbou hřbitova a navrhli výši nájemného 5 Kč/m2 a za služby spojené s hrobovým místem 5 Kč/m2.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje nájemné hrobového místa za 5Kč/m2/rok a služby spojené s hrobovým místem na 5 Kč/m2/rok.

7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Paní ředitelka požádala o mimořádné příspěvky na školu. Uvolní se 50 tis. Kč na oslavy 120. výročí školy a 10 tis. Kč na dopravu žáků na školu v přírodě, výdaje jsou podloženy vyúčtováním nákladů předložené školou. Uvedených 60 tis. se uvolní z rezervy na školství. Výdaje na školství je třeba navýšit o 890 tis. z úspor minulých let (POL 8115) na financování akce Rekonstrukce a přístavba hygienického zázemí – ZŠ Žatčany. Na tuto akci se také přesunuje plánovaná rezerva na školství ve výši 860 tis. Kč. Již byly hrazeny faktury na projektovou dokumentaci a geometrické zaměření ve výši 88 tis. Kč, stavební práce budou dle uzavřené smlouvy činit 1.665 tis. Kč.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.

8. RŮZNÉ

A) Gregorovi - žádost o vyřešení problému

Manželé Gregorovi podali žádost o řešení situace s cestou za domem. Jezdí zde velká nákladní auta v těsné blízkosti jejich zdi. Mají obavy o zborcení zdiva, neboť za zídkou je svah a tím není zídka zajištěna pro průjezd vozidel v její těsné blízkosti.  Starosta navrhuje překontrolovat hranice cesty a s vlastníky sousedních pozemků zjednat nápravu situace. 

Usnesení:

Starosta vstoupí v jednání s majiteli pozemku a upřesní hranice obecní parcely. 

B) Dětské hřiště

Zastupitelé rozhodli o ukončení spolupráce s paní Paděrovou, která v minulém roce připravovala podklady pro žádost o dotaci na dětské hřiště a jejíž snaha nebyla zakončena úspěchem. Zastupitelé se shodli na tom, že bude rozumnější vybrat herní prvky přímo zastupiteli. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ukončení spolupráce s paní Paděrovou. 

C) Hydrant u hospody

Pro zajištění požární bezpečnosti v obci chybí hydrant na celoroční čerpání vody. Zastupitelé projednali nabídku firmy Vodárenská a. s. k osazení nového nadzemního hydrantu v obci Žatčany. Pověřili starostu obce vstoupit v jednání s Vodárenskou a. s., dojednat konkrétní podmínky a uzavřít smlouvu na zřízení nadzemního hydrantu v obci.   

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení hydrantu u pohostinství. 

D) Obecní hrobové místo

Zastupitelé se rozhodli zřídit obecní hrobové místo pro účely uložení ostatků nebožtíků v nestandartních situacích. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zřízení obecního hrobového místa. 

E) Smlouva - autodoprava Matějka

Obec Žatčany má uzavřenou Rámcovou smlouvu a Všeobecné obchodní a dodací podmínky s firmou Autodoprava Matějka, s.r.o. V souvislosti se změnou právní úpravy zákona č. 89/ 2012, NOZ, vydala tato firma nové obchodní podmínky a rámcovou smlouvu v souladu s novým zákoníkem. Obec využívá služeb firmy k likvidaci odpadu z místní skládky. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy dle NOZ. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje novou rámcovou smlouvu na odvoz odpadů s firmou autodoprava Matějka. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13. 8. 2014.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Eva Stiborová, Jana Rudolecká
Starosta:                                 František Poláček