Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

43. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 43. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 43. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 18. 6. 2014, které se konalo od 19:15 do 21:30 hodin v Myslivecké chatě

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Edita Bílá.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů, omluveni Lukáš Jurečka, Jana Rudolecká, Dagmar Škrháková.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ZA ROK 2013

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

4. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

6. NAPOJENÍ NOVÝCH DOMŮ NA KABELOVOU SÍŤ

7. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Soňa Lejsková, Ondřej Ryba

Zapisovatelkou navržena: Edita Bílá

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program, ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ZA ROK 2013

Zastupitelé byli seznámeni s podklady ke schválení účetní závěrky, finanční výbor ji doporučuje ke schválení.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje účetní závěrku obce Žatčany za rok 2013. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou zápisu.

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce od 23. 5. 2014 do 11. 6. 2014. Součástí závěrečného účtu je i hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace. K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2013, a to bez výhrad.

4. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

Jihomoravský kraj schválil dotaci na rekonstrukci a přístavbu hygienického zázemí ve škole ve výši 200 tis. Kč a zaslal ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na tento účel.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje na akci „Rekonstrukce a přístavba hygienického zázemí – ZŠ Žatčany“ ve výši 200 tis. Kč.

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Příjmy i výdaje se zvyšují o daň z příjmu obce za rok 2013 ve výši 69 tis. Kč. Výdaje se zvyšují o příspěvek na pojištění pro DSO Region Cezava ve výši 9 100 Kč (§ 6409), budou pokryty z rezervy rozpočtu (§ 6409).

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6.

6. NAPOJOVÁNÍ NOVÝCH DOMŮ NA KABELOVOU SÍŤ

Starosta vyvolal diskusi na téma napojování nových domů na kabelovou síť. V současné době se platí poplatek jako příspěvek za poskytování služby TKR. Projednání současného stavu a následné úpravy zpoplatnění přípojek by mělo být řešeno s volbou provozovatele sítě.

Usnesení:

ZO bere návrh na vědomí.

7. RŮZNÉ

A) Smlouvy Šanhaj

V rámci projektových příprav a zaměření stavu komunikace na Šanhaji je patrné, že nová komunikace bude zasahovat do parcel sousedních vlastníků. Pro územní a stavební povolení je třeba uzavřít s vlastníky smlouvu o stavbě na cizím pozemku dle novely občanského zákoníku. Starosta informoval o zpracování smlouvy o stavbě na cizím pozemku. Přesné zaměření bude provedeno po výstavbě komunikace a následně dořešen stav se sousedy.

Usnesení:

ZO bere na vědomí. 

B) Výběrové řízení

Obec má připravenou dokumentaci pro opravu chodníků v jednotlivých úsecích obce. Starosta informoval, že provedením výběrového řízení na plánovanou opravu chodníků v obci navrhuje firmu LB projekt, Kounicova ul. Brno.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje provedení výběrového řízení na opravu chodníků firmou LB projekt.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil výjezdní zasedání ve 21:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10. 7. 2014 na obecním úřadě.

Zapisovatel:                            Edita Bílá
Ověřovatelé zápisu:                Soňa Lejsková, Ondřej Ryba
Starosta:                                 František Poláček