Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

42. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 42. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 42. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 14. 5. 2014, které se konalo od 19:15 do 20:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Jana Rudolecká omluvena.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. SMLOUVA EKO-KOM

3. PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ

4. SMLOUVA O FINANČNÍM DARU

5. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. SMLOUVA EKO-KOM

Firma EKO- KOM zaslala ke schválení novou smlouvu o evidenci, třídění a nakládání s odpady. Z důvodu změny Občanského zákoníku byla upravena smlouva s firmou EKO-KOM. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy s firmou EKO-KOM. 

3. PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ

Projekční kancelář předložila hotový projekt oprav chodníků včetně rozpočtu. Práce budou zřejmě rozloženy na tento a příští rok. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje plán oprav chodníků a pověřuje starostu zahájením přípravných prací na opravu chodníků. 

4. SMLOUVA O FINANČNÍM DARU

Jedná se o finanční dar mezi obcí Telnice a Žatčany v rámci kompenzace služeb Obecní policie Telnice. Dle objemu vybraných pokut za loňský rok (22 tis. Kč) budou tyto prostředky zaslány naší obci. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o finančním daru. 

5. RŮZNÉ

A) Uložení financí na další rok: 2 mil. na úrok

Obec má uloženy u J & T. Doba uložení končí. Na tento rok je možné uložit peníze na 2,1 % úrok. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu uložením částky 2 mil. Kč u J & T na 1 rok za 2,1 %. 

B) Návrh prodeje pozemků a domu č. 251

Obec Žatčany vlastní mimo jiné pozemky p.č. 287 a p.č.286, jejichž součástí je stavba - dům č.p. 251, který obec koupila v letošním roce za 151.000 Kč. Vzhledem k využití těchto parcel má obec záměr tyto parcely včetně příslušenství(dům č. p. 251) prodat. V současnosti se pohybuje cena zasíťovaných pozemků v Žatčanech mezi 1200 – 1500 Kč/m2. Nejlepšího zhodnocení se dosáhne soutěží / dražbou. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje vyvěšení záměru prodeje parcely č. 286 a č. 287 v minimální vyvolávací ceně 1200 Kč/m2 a dům na parcele č. 286 za kupní cenu 151.000 Kč. ZO pověřuje starostu vyvěsit záměr. 

C) Rozpočtové opatření

Příjmy se navyšují o částku 22.000 Kč poskytnuté na základě darovací smlouvy od obce Telnice, výdaje se navyšují o tuto částku jako rezerva na dopravě. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření. 

D) Vesnice roku - 29. 5. 2014

Obec podala přihlášku do soutěže Vesnice roku 2014. Dne 29.5.2014 v 10:45 hodin přijede hodnotící komise do Žatčan. Starosta stručně popsal plán návštěvy. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o návštěvě komise. 

E) Smlouva Rožnovský - věcné břemeno na přípojku Cholek

Na Ovčírnách se staví nový dům. Zemní kabelová přípojka NN k tomuto domu vede přes obecní pozemek parc. č. 115/1. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy č. 1030016025/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za úplatu 1000 Kč s firmou E.ON Distribuce, a.s. 

F) Finanční spoluúčast na hodech

V neděli na hodech bude hrát Lácaranka, v pondělí kapela Liduška. Stárci a ženáči žádají obec o obvyklou spoluúčast na hudbu v celkové výši 15.000,- Kč. Úhrada bude provedena proti předloženým dokladům. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje úhradu za hudbu na hody ve výši 15.000,- Kč. 

G) Penzion pro seniory

Realitní kancelář žádá o vyjádření se k záměru výstavby penzionu pro seniory – pro 16 lidí o půdorysu 25 x 10 metrů. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o záměru výstavby penzionu pro seniory. 

H) Pergola před hospodou

Provozovatel hospody žádá o povolení umístit před hospodou zastřešenou pergolu k posezení návštěvníků. Zastupitelé v diskuzi došli k závěru, že upřednostňují demontovatelné zařízení např. zastřešení markýzou, kterou lze jednoduše srolovat, nikoliv pevný přístavek, který byl zastupiteli odmítnut. 

Usnesení:

ZO vzalo žádost na vědomí. Zastupitelé žádají o předložení vizualizace návrhu zastřešení, který bude upraven dle výše uvedeného požadavku zastupitelů. 

I) Čerpadlo ve studni u hřiště

Na hřbitově nefunguje voda, je potřeba zajistit čerpadlo do studny u hřiště. Výměna je nutná do hodů. 

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení čerpadla do studny u hřiště.

 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 20:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 11. 6. 2014.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý
Starosta:                                 František Poláček