Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

41. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 41. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 41. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 9. 4. 2014, které se konalo od 19:15 do 21:20 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Edita Bílá.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Dagmar Škrháková omluvena.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. OPRAVA A INVESTICE V OBCI

3. PRONÁJEM BIOKORIDORŮ

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

5. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Jaroslav Osička

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Program byl zaslán s pozvánkou. Návrh – před bod 5, c žádost Růžičkovi, Kyzlinkovi, Fidlerovi zařadit jako bod 1 a poté pokračovat dále.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu a program jednání s tím, že před bod 3 bude zařazena žádost vlastníků přilehlých nemovitostí k parcele 358/ 3 a dále bude pokračováno dle programu. 

2. ŽÁDOST RŮŽIČKOVI, KYZLINKOVI, FIDLEROVI

Obec vlastní parcelu č. 358/3. Jedná se o strouhu, která je na daném pozemku uložena do země v betonové trubce. Vlastníci přilehlých nemovitostí mají záměr prodloužit své ploty až na kraj pozemku a tím zaplotit část obecního pozemku, který by byl po této změně uvnitř zaplocení každého pozemku. Obec nemá v plánu parcelu prodat právě z důvodu existence strouhy. Řešením je pronajmout nebo zapůjčit pozemek k užívání a smlouvou s jednotlivými uživateli ošetřit práva a povinnosti obou stran. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu vyvěšením záměru o výpůjčce pozemku 358/3 na úřední desku. 

3. OPRAVY A INVESTICE V OBCI

Byla podána žádost o dotaci u JMK na rekonstrukci sociálních zařízení v základní škole. V přípravě je projekt na opravu chodníků. Na návsi u hospody je podzemní hydrant, místostarosta navrhl zřídit na tomto místě nadzemní trvalý hydrant. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí předložené informace.

4. PRONÁJEM BIOKORIDORŮ

Obec Žatčany vyvěsila záměr pronajmout pozemky pod biokoridorem za hřištěm a biokoridory u rybníka. Jako jediný zájemce se přihlásila paní Jiřina Franklová. Záměr byl vyvěšen na úřední desce. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy na parcely č. 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267/ 1, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3176 s paní Franklovou.

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Starosta podepsal Smlouvu č. 11092786 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci „Žatčany: regionální biokoridor“.  Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace se snižuje dotace celkem o částku 882 100 Kč (pol. 4116 snížení o 837,9 tis. Kč, pol. 4113 snížení o 44,2 tis. Kč.) Zároveň se o stejnou částku snižují plánované výdaje na § 3749. Ke snížení došlo v důsledku nižší vysoutěžené ceny s dodavatelem firmou Kavyl. Nezpůsobilé výdaje na biokoridor ve výši 55,3 tis. Kč budou kryty z rezervy (pol. 5901 § 6409). 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

6. RŮZNÉ

A) Zpráva požární jednotky

Zprávu o činnosti SDH Žatčany přednesl místostarosta Oldřich Tichý. Dne 12. 1. 2014 se uskutečnila výroční členská schůze SDH. Obec je zřizovatelem jednotky SDH. Povinností je 2x ročně projednat činnost této jednotky v zastupitelstvu. SDH má 49 členů, zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů tvoří 14 členů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjela 15. 1. 2013 k požáru auta do „Ospapu“. Dále se jednotka angažovala při vyčerpávání vody ze sklepů a čištění kanalizace Na Dolech. V srpnu proběhlo vyklízení polámaných stromů z cesty na Nesvačilku. Jednotka vyjela během roku k deseti zásahům. Členové také pomáhali při dovozu máje, spolupodíleli se také na dni pro děti k ukončení prázdnin, kdy pořádali soutěž v hasičské disciplíně. Obec děkuje SDH za jejich příkladnou činnost.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu jednotky SDH Žatčany. 

B) Kontejner na textil

Kontejner na textil nebude v tuto chvíli pořizován a zahrne se do rekonstrukce a rozšíření stávajícího sběrného dvora. 

C) Udržování pořádku v obci

V poslední době se zvýšila četnost stížností na spoluobčany z Rumunska. Starosta informoval zastupitele o provedených opatřeních. Situace byla řešena ve spolupráci s PČR a dalšími orgány státní správy a také  s vlastníkem nemovitosti. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o udržování pořádku v obci. 

D) Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí

Ondřej Ryba informoval o jednání komise. Informoval o uskutečnění se schůzky starosty a povodí Moravy. Závěr schůzky znamenal potvrzení, že bude vykáceno 27 stromů, které rostou na koruně hráze, případně na břehu Litavy. Dále bylo projednáváno myslivecké hospodaření v biokoridorech. Myslivci je budou koordinovat s nájemcem. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o činnosti výboru životního prostředí. 

E) Výlet školy do Prahy

Základní škola Žatčany dne 28. a 29. 5. pořádá výlet dětí do Hrusic a do Prahy. S naší poslankyní Annou Putnovou byla dohodnuta návštěva a prohlídka Parlamentu České republiky. Obec podpoří tuto akci příspěvkem na dopravu. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek na dopravu pro zájezd dětí ZŠ do Parlamentu ČR v Praze ve výši 10 000,- Kč. Bude poskytnut z rezervy na školství (rozpočtové opatření č. 3). 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:20 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14. 5. 2014.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Edita Bílá, Jaroslav Osička
Starosta:                                 František Poláček