Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 35. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
 
 
 
 
35. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 27. 8. 2009
konané od 19:00 do 22:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Lukáš Jurečka, Miroslav Klein, Dana Ondrůjová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša Jaroslav Osička.
 
 
Nepřítomni: Dagmar Sýkorová (omluvena).
 
 
 
 
 
 
Program.
 
1. Zahájení
2. Podtlaková splašková kanalizace obce Žatčany - II. etapa
3. Dohoda o spolupráci s policií ČR
4. Různé
 
 
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta zahájil zasedání přivítáním všech přítomných, přečetl zápis z minulého zasedání, navhl a dal hlasovat o programu a ověřovatelích zápisu, Zdeňku Svobodovi a Vojtěchu Lízalovi.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 35. zasedání a ověřovatele zápisu Zdeňka Svobodu a Vojtěcha Lízala.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
 
2. Podtlaková splašková kanalizace obce Žatčany- II. etapa: obec Žatčany obdržela z Ministerstva zemědělství výzvu k podání Žádosti o evidenci a k Žádosti o registraci a poskytnutí státní finanční podpory na vodní dílo, Žatčany - podtlaková kanalizace II. etapa. S pomocí státní podpory z MZe ČR bude možné dokončit odkanalizování splaškových vod v obci a tím také výrazně zlepšit kvalitu podzemních vod, které zasahují i do spodních minerálních vod Šaratica. O schválení podání výzvy dal starosta hlasovat.
      Dne 28. 8. 2009 proběhl výběr vítěze zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a dodatků na stavbu II. etapy podtlakové splaškové kanalizace v obci. Ze šesti uchazečů jeden ze soutěže odstoupil, dva uchazeči nesplnili procedurální podmínky zadání. Ze zbývajících tří uchazečů zvítězila firma KNOSS s. r. o., která splnila kritéria zadání nejlépe, jak nabídkovou cenou, tak i kvalifikací. Před schválením vítězné firmy zastupitelstvem se s průběhem a výsledky zadávacího řízení zastupitelé podrobně seznámili.
 
Usnesení: ZO schvaluje podání Žádosti o evidenci a Žádosti o registraci o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu roku 2009 na akci " Žatčany - podtlaková splašková kanalizace II. etapa" z Ministerstva zemědělství, odboru Vodovodů a kanalizací.
 
Hlasování: pro 10    proti 0     zdržel se 0
 
Usnesení: ZO schvaluje vítěze zadávacího řízení Veřejné zakázky, firmu KNOSS s.r.o., která byla vybrána v zadávacím řízení, dle § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
3. Dohoda o spolupráci s Policií ČR: vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Židlochovicích, npor. Libor Dofek zaslal návrh koordinační dohody mezi obcí Žatčany a Policií České republiky, která řeší spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Dle názoru zastupitelů je spolupráce s policií Obvodního oddělení v Židlochovicích na dobré úrovni a podepsáním koordinační dohody se úroveň spolupráce ještě zvýší ke spokojenosti všech občanů.
 
Usnesení: ZO schvaluje uzavření koordinační dohody mezi obcí Žatčany a Policií ČR o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
4. Různé:
 
Rozpočtové opatření
 
Příjmy byly navýšeny o dotaci MV na vybavení pracoviště Czech POINT o 79.900,- Kč a výdaje byly zvýšeny o stejnou částku.
 
Byla povýšena položka na opravu místních komunikací o 100.000,- Kč, tato částka byla přesunuta z plánovaného projektu chodníků a odstavných ploch. Projekt na chodníky a odstavné plochy bude vypracován v příštím roce, z důvodu posunutí termínu dokončení splaškové kanalizace.
 
Usnesení: ZO schvaluje navýšení příjmů o dotaci MV ČR, 79.000,- Kč.
             
ZO schvaluje povýšit položku na opravu místních komunikací o 100.000,- Kč z položky plánovaného projektu chodníků a odstavných ploch.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Manželé Gabriela a Radoslav Smejkalovi podali na obec žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 10/1 k. ú. Žatčany, před domem č. p. 62 a pozemku p. č. 215/1 k. ú. Žatčany. Žádost o odkoupení byla zdůvodněna záměrem umístit stavbu rodinného domku na stavební čáru v řadě s ostatními domy a odkoupením parcely 215/1 zvětšit malý dvorek.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 10/1 k. ú. Žatčany po stavební čáru a obecního pozemku p. č. 215 /1 k. ú. Žatčany. Prodejní cena činí 200,- Kč/m2. Geometrické zaměření pozemků a návrh na vklad do KN zajistí a uhradí žadatel.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Politická strana KDU-ČSL Brno-venkov podala prostřednictvím svého tajemníka žádost o umístění svých bilbordů na veřejném prostranství obce a umístění reklamy v obecním zpravodaji a místní KT před volbami do parlamentu ČR. Zastupitelé jednohlasně rozhodli, že umožní umístit bezplatně předvolební bilbordy na veřejném prostranství všem politickým stranám a umístění předvolební reklamy v obecním zpravodaji, nebo v místní kabelové televizi neumožní žádné politické straně.
 
 
 
Občanské sdružení Maverick.rescue podalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku od obce, ve výši 15.000,- Kč na konání automobilového závodu, který se uskuteční na Mohyle míru ve dnech 3. - 4. října 2009. Vzhledem k blížícímu se zahájení stavby druhé etapy splaškové kanalizace a vzhledem k nižším příjmům do obecního rozpočtu se zastupitelé rozhodli z úsporných důvodů žádosti nevyhovět a finanční příspěvek občanskému sdružení neposkytnout.
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 22:00 hod. 35. zasedání ZO ukončil.
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 27. 8. 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Dana Ondrůjová ....................................
 
 
Starosta : Jaroslav Osička ....................................
 
 
Ověřovatelé zápisu : Zdeněk Svoboda .......................................
 
                     Vojtěch Lízal     .......................................