Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

39. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 39. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 39. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 12. 2. 2014, které se konalo od 19:10 do 21:55 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. NABÍDKA NA ODKOUPENÍ NEMOVITOSTI

3. ZPRÁVA OBECNÍ POLICIE ZA ROK 2013

4. INVENTARIZACE ZA ROK 2013

5. DOTAČNÍ TITULY

6. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Soňa Lejsková

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Program byl zaslán s pozvánkou.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu a program jednání s tím, že ihned po zahájení bude zařazen bod Nabídka na odkoupení nemovitosti (v pozvánce bod 3 se posouvá na bod 2). 

2. NABÍDKA NA ODKOUPENÍ NEMOVITOSTI

Obec vlastní parcelu č. 286. Vlastníci stavby stojící na parcele 286 (dům po panu Cagašovi) ji nabízí obci za 150 tis. Kč. Dům je určen k demolici. Obec má záměr dům demolovat a poté nabídnout čistý pozemek k prodeji. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 1

Usnesení:

ZO schvaluje odkoupení nemovitosti na pozemku č. 286 za cenu 150 tis. Kč a pověřuje starostu obce uzavřít kupní smlouvu s vlastníky nemovitosti. 

3. ZPRÁVA OBECNÍ POLICIE ZA ROK 2013

Obecní policie informovala o činnosti. Za rok 2013 se jednalo v Žatčanech o 50 přestupků o celkové výši vybraných finančních prostředků 50.000,- Kč. Nejvíce činnosti bylo vykázáno při kontrole rychlosti, dále se obecní policie věnovala kontrole podomních prodejců, odchytu psů, zajišťování pořádání hodů a dalších akcí. Zastupitelé měli dotazy ke konkrétním postupům obecní policie.   

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Obecní policie Telnice. 

4. INVENTARIZACE ZA ROK 2013

Inventarizační komise předložila zastupitelstvu inventarizační zprávu o průběhu inventarizace majetku obce a školy k 31. 12. 2013. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace za rok 2013 a schvaluje vyřazení navrženého majetku. 

5. DOTAČNÍ TITULY

Starosta informoval zastupitele o záměru žádat o dotace na zateplení školky – střechy i fasády. Tato dotace bude žádána na SFŽP.
Výstavba hygienického zázemí ve škole- dotace bude žádána z dotačního titulu JMK- Program rozvoje venkova.
 

Usnesení:

ZO pověřuje starostu požádat o dotaci na zateplení budovy mateřské školky.
ZO pověřuje starostu požádat o dotaci na výstavbu hygienického zázemí v základní škole.
 

6. RŮZNÉ

A) Smlouva s E.ON

Starosta seznámil zastupitele s předloženou smlouvou o smlouvě budoucí s firmou E.ON na zřízení věcného břemene. Vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku bude smlouva konzultována s právní firmou tak, aby nevzniklo při jejím uzavření pochybení ze strany obce. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu jednáním s firmou E.ON o změně smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu přeložení VN vedení v lokalitě Malá Niva. 

B) Směrnice

Finanční výbor navrhuje schválit směrnice pro účetní závěrku školy i obce. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Vnitřní směrnice k Vyhlášce č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace. 

C) Rozvojový výbor

Starosta a Zdeněk Sýkora seznámili přítomné se zprávou Rozvojového výboru. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Rozvojového výboru. 

D) Internet

Zdenek Sýkora seznámil zastupitele s nabídkou firmy VIVO a SELFNET. Zastupitelé vedli vášnivou diskuzi nad variantami dotažení optického kabelu do obce a cenou internetu a kabelové televize. Z diskuze vzešel názor vytvořit dotazník a zjistit názor občanů. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí nabídky firem VIVO a SELFNET. 

E) Pronájem bývalého obecního úřadu - nájemné

Starosta informoval o jednání s novou provozovatelkou kadeřnictví na bývalém obecním úřadě ve věci provozu a výše nájemného. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu uzavřít nájemní smlouvu s budoucím provozovatelem kadeřnictví. 

F) DAS

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou pojišťovny DAS na pojištění proti rizikům spojeným s výkonem funkce zastupitelstva a 2 zaměstnanců obecního úřadu. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí nabídku firmy DAS. 

G) Různé z různého

Nabídka firmy Energie pod kontrolou na veřejné osvětlení byla prodiskutována a shledána nezajímavou.
Připravují se oslavy 120 let školy v Žatčanech. Pořadatelé oslavy svátku matek a zástupci obce a školy se sejdou k projednání termínu společného kulturního vystoupení.
Koncem března je naplánováno vydání obecního zpravodaje.
Lukáš Jurečka upozornil na blížící se termín přihlášek do soutěže Vesnice roku a navrhl pro letošní rok přihlásit naši obec do soutěže.
 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu přihlášením obce Žatčany do soutěže Vesnice roku. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:55 hodin. Příští zasedání se předpokládá 12.3.2014.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Eva Stiborová, Soňa Lejsková
Starosta:                                 František Poláček