Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

38. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 38. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 38. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 8. 1. 2014, které se konalo od 19:20 do 21:30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:20 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Edita Bílá je pro nemoc omluvena.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. ROZPOČET NA ROK 2014

3. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Oldřich Tichý, Ondřej Ryba

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Program byl zaslán s pozvánkou.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ROZPOČET NA ROK 2014

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce od 13. 12. 2013 do 8. 1. 2014, žádné připomínky k němu nebyly sděleny. Na základě nových skutečností navrhuje starosta tyto změny:
Příjmy budou v rozpočtu obce sníženy o 40 tis. Kč v plánovaných příjmech z hracích automatů (Pol 1351 – 10 Kč, Pol. 1355 – 30 tis. Kč), neboť Ministerstvo financí zrušilo rozhodnutím ze dne 4. 12. 2013 povolení k provozování videoloterijního terminálu v naší obci.
O tuto částku budou povýšeny příjmy z DPH (Pol 1211 +40 tis. Kč). Celkové příjmy se oproti vyvěšenému rozpočtu nemění a schvalují se ve výši 21 905 000 Kč.
Ve výdajové části se schvaluje příspěvek 8 000 Kč na Misijní klubko v rámci příspěvků spolkům a organizacím (oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost) na základě dodatečně předložené žádosti. Tato částka bude uvolněna z rezervy na tyto účely (oddíl 34- Tělovýchova a zájmová činnost), ke změně celkových výdajů na oddíle 34 nedochází.
Celkové výdaje se oproti vyvěšenému rozpočtu nemění a schvalují se ve výši 26 403 000 Kč.
Financování se schvaluje ve výši 4 498 000 Kč (rezerva z minulých let 4 942 000 Kč Pol. 8115, splátka půjčky SFŽP na kanalizaci  - 444 000 Kč Pol. 8124).
Na základě nové vyhlášky o rozpočtové skladbě se mění název příjmové položky 1511 na Daň z nemovitých věcí.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočet na rok 2014.

3. RŮZNÉ

A) Lukáš Jurečka junior

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 5000,- Kč narozenému dítěti Lukáši Jurečkovi dle schválených pravidel.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 1

Usnesení:

ZO schvaluje dar narozenému dítěti Lukáši Jurečkovi.

B) Starý obecní úřad

ZO vyvěsilo záměr na pronájem části starého OÚ uvolněného po prodejně pana Cupáka.V daném termínu se přihlásila paní Helena Nehybová z Těšan. Na starém OÚ má zájem provozovat kadeřnictví. Zastupitelé s tímto záměrem souhlasí a pověřují starostu obce k uzavření smlouvy s paní Nehybovou.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy s paní Nehybovou.

C) Smlouva údržby rozhlasu

Starosta informoval o návrhu pana Chmela na uzavření smlouvy na servis obecního rozhlasu. Pan Chmel dlouhodobě provádí údržbu a opravy obecního rozhlasu. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje uzavření smlouvy s panem Chmelem na údržbu obecního rozhlasu.

D) Projekt na chodníky

Starosta navrhl řešit v obci zbývající chodníky, které jsou dlážděny ještě starou dlažbou. Osvědčila se firma pana ing. Lukáše Bartečka a ing. Františka Lazárka, která zpracovávala dokumentaci pro chodníky na ulici k Nesvačilce. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy na projekt opravy chodníků v obci s panem Františkem Lazárkem.

E) Škola, školka - realizace záměrů

Je nutné zpracovat projekt na sociální zařízení školy. V souvislosti se záměrem stavět v areálu školy i přístavbu, kde by byla umístěna školka, je vhodnější nejprve vytvořit studii, která by řešila i umístění a dispozice sociálního zařízení školy a poté teprve nechat zpracovat projekt pro stavební povolení na sociální zařízení. Dále je potřeba zateplit školku a využít program zelená úsporám pro školní objekty. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu k jednání o výběru projekční firmy na studii přístavby ZŠ a projektu zateplení MŠ

F) Dodatek smlouvy IDS - víkendová noční linkaSmlouva o poskytnutí dotace na hasiče

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu k uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 12. 2. 2014.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Oldřich Tichý, Ondřej Ryba
Starosta:                                 František Poláček