Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 34. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
34. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 15. 7. 2009
konané od 19:10 do 22:40 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
Před zahájením 34. zasedání ZO informoval pan Luděk Růžička o možnosti pořádání hudební produkce na louce u umělého kopce ve dnech 14. -15. 8. 2009. a Lukáš Jurečka informoval o připravovaném setkání s panem Stanislavem Juránkem dne 26. 7. 2009 na návsi.
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
 
Nepřítomni: Dana Ondrůjová, Miroslav Klein (omluveni).
 
 
Host: Luděk Růžička.
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Výběrové řízení na dodavatele Podtlakové splaškové kanalizace Žatčany - II. etapa
3. Schválení rozpočtu projektu Komunitní kompostárna Žatčany
4. Oprava místních komunikací
5. Rozpočtové opatření
6. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal přítomné, konstatoval účast devět členů zastupitelstva a že zasedání je schopné usnášení, navrhl program zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Ondřeje Rybu. O programu, zapisovateli a ověřovatelích zápisu dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 34. zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Ondřeje Rybu.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Výběrové řízení na dodavatele Podtlakové splaškové kanalizace Žatčany - II. etapa: zastupitelé projednali vypsání výběrového řízení na dodavatele II. etapy splaškové kanalizace. ZO se jednohlasně shodlo, oslovit pro zpracování výběrového řízení firmu pana Jana Husáka, Svatopluka Čecha 5, 693 01, Hustopeče.
 
Usnesení: ZO schvaluje pověřit zpracováním výběrového řízení na dílo „Podtlaková splašková kanalizace Žatčany – II. etapa“ pana Jana Husáka, Svatopluka Čecha 5, 693 01, Hustopeče.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Schválení rozpočtu projektu Komunitní kompostárna Žatčany: předpokládaný rozpočet projektu na kompostárnu zpracovaný firmou ENVIprojekt podléhá schválení ZO. Starosta dal o schválení rozpočtu hlasovat. Rovněž dal také hlasovat o podpisu smlouvy mezi obcí a firmou ENVIprojekt na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP.
 
Usnesení: ZO schvaluje předpokládaný rozpočet projektu „Komunitní kompostárna Žatčany“ zpracovaný firmou ENVIPROJEKT Zlín.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o dílo s firmou ENVIprojekt, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci z OPŽP k záměru „Komunitní kompostárna Žatčany“.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
4. Oprava místních komunikací: starosta informoval o připravovaných opravách místních poškozených cest, financovaných s pomocí krajské dotace PRV. Rozpočet na opravy činí asi 350.000,- Kč. Dodavatel prací bude vybrán z minimálně tří uchazečů s cenovými nabídkami pomocí obálek, nebo e-mailu.
 
 
 
 
 
5. Rozpočtové opatření:
ZO schvaluje neinvestiční příspěvek na pojištění ve výši 13.000,- Kč, na účet DSO Region Cezava, na základě Dodatku č.1 k pojistné smlouvěč.7720294149. Výdaj bude pokryt z rezervy rozpočtu.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
6. Různé:
 
Usnesení: ZO schvaluje podání investičního záměru na MF ČR k čerpání dotace z programu 298 210 na akci "Nástavba a stavební úpravy ŽŠ a MŠ Žatčany". Zpracování investičního záměru provede Regionální poradenská agentura.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Zastupitelé projednali návrh starosty převést výkon přenesené působnosti ve věcechsociálně právní ochrany dětí a evidence obyvatel – rušení údajů o místu trvalého pobytu z OÚ Žatčany na MěÚ Židlochovice.
 
Usnesení: ZO schvaluje výkon přenesené působnosti ve věcech sociálně právní ochrany dětí a evidence obyvatel – rušení údajů o místu trvalého pobytu, z OÚ Žatčany na MěÚ Židlochovice.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelé projednali hospodaření obecního rozpočtu v prvním pololetí letošního roku bez připomínek.
 
Usnesení: ZO souhlasí s plněním rozpočtu obce v roce 2009 ke dni 30. 6. 2009.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO bere na vědomí schválení závěrečného účtu za rok 2008, Regionu DSO Cezava a Regionu DSO Židlochovicko.
 
 
 
 
 
Před zasedáním ZO se sešli zastupitelé v obecní budově č. p. 93, ve které se nachází obecní knihovna s kadeřnictvím paní Evy Svobodové (rozené Nováčkové). Tématem schůzky bylo nalézt vhodné řešení tří základních nedostatků, týkajících se provozu budovy:
1. Náklady na vytápění objektu jsou vysoké z důvodu značného úniku tepla.
2. Prostory knihovny by bylo vhodné rozšířit o archiv, který obci schází.
3. Paní Eva Svobodová má podnikatelský záměr otevřít v budově vedle kadeřnictví také kavárnu.
 
Na zasedání byla tato problematika projednána a starosta byl pověřen zadáním vypracování rozpočtu na tři varianty řešení situace:
1. Provést pouze zateplení budovy.
2. Zateplit budovu hrubou přístavbou pro novou knihovnu s archivem a sociálním zařízením ve dvorní části a přístavbu dokončit později.
3. Zateplit budovu přístavbou nové knihovny a sociálního zařízení s možností následného uvolnění starých prostor knihovny pro kavárnu.
 
O záměru realizace některé z těchto variant dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr zateplit, případně i rozšířit prostory o knihovnu a archiv v obecní budově č. p. 93, kde se nachází v nájmu také kadeřnictví s možností otevření kavárny. Obec by náklady na zateplení a přístavbu hradila pouze pro potřebu knihovny a archivu.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
TJ Sokol Žatčany požádal o uvolnění příspěvku schváleného v rozpočtu obce na opravu střechy sokolovny. Byla doložena smlouva se Sokolskou župou o poskytnutí dotace.
 
Usnesení: ZO schvaluje uvolnění příspěvku Sokolu Žatčany na opravu střechy sokolovny ve výši 47. 500,- Kč.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
Po dohodě s Odborem dopravy MěÚ Židlochovice projednávali zastupitelé pravidla omezení vjezdu motorových vozidel na místní asfaltové polní cesty. Občané Žatčan budou mít povolení hromadně, ostatní občané mohou požádat o vydání povolení na obci. Na vjezdech asfaltové polní cesty bude dopravní značení: max. rychlost 30km/h a zákaz vjezdu motorových vozidel, s dodatkovou tabulkou "Neplatí pro občany s trvalým bydlištěm v Žatčanech a pro držitele povolení vydaného OÚ Žatčany“. Starosta byl pověřen následně prokonzultovat tyto pravidla s Odborem dopravy v Židlochovicích.
 
Usnesení: ZO schvaluje pravidla omezení vjezdu motorových vozidel na místní asfaltové polní cesty. Občané Žatčan mají vjezd povolen hromadně, ostatní občané mohou požádat o vydání povolení OÚ Žatčany.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval všen přítomným za účast a 34. zasedání ZO ve 22:40 hod. ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 15. 7. 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka ......................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ....................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Dana Sýkorová ..................................
 
                                   Ondřej Ryba ..................................