Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 32. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
 
32. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 29. 4. 2009
konané od 19:00 do 22:10 hod v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
 
Nepřítomná: Dana Ondrůjová
.
 
Hosté: Petr Procházka, Luděk Růžička.
 
 
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Prezentace žatčanských motorkářů
3. Návrh na změnu Územního plánu obce Žatčany
4. Rozpočtové opatření
5. Návrh na směnu pozemků
6. Různé
 
 
 
1. Zahájení: starostapřivítal přítomné zastupitele a pozvané hosty, konstatoval počet 10 zastupitelů, že zasedání je usnášení schopné a přečetl zápis z minulého zasedání. Dále navrhl program zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Vojtěcha Lízala a Zdeňka Sýkoru.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 32. zasedání, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Vojtěcha Lízala a Zdeňka Sýkoru.
 
Hlasování: pro 10     proti 0 zdržel se 0
 
 
 
 
 
V 19:20 hod. se dostavila zastupitelka Dana Ondrůjová.
 
 
 
 
 
2. Prezentace žatčanských motorkářů : pan Petr Procházka, který byl co by pořadatel na zasedání přizván, referoval o průběhu chystané akce "Žatčanskej rámus", připravované na 31. 5. 2009. Od 12:00 do 16:00 hod. bude na návsi sraz motorkářů se svými stroji, doprovázené bohatým programem pro děti. Odpoledne se vydají motorkáři na hromadnou vyjížďku a večer v prostoru louky vedle fotbalového hřiště bude živá hudební produkce s volnou zábavou do 2:00 hodiny noční. Zastupitelé vznášeli k akci dotazy a věcné připomínky v zájmu jejího hladkého průběhu.
 
ZO bere na vědomí: sraz motorkářů "Žatčanskej rámus", pořádaný dne 31.5.2009.
 
 
 
 
 
 
 
3. Návrh na změnu Územního plánu obce Žatčany: zastupitelé projednávali návrh na změnu Územního plánu v souvislosti se záměrem stavební firmy ze Šitbořic, postavit na obecní parcele č. 294/1 k. ú. Žatčany hotel. Dotčená parcela je podle dosavadního ÚP určena pro podnikání v oblasti výroby. Stavba hotelu do této kategorie nezapadá. Starosta vyzval zastupitele k připomínkování dalších možností změn v ÚP do příštího zasedání, na které bude přizvána také stavební firma, která má v úmyslu hotel postavit. O tom, zda podat návrh na změnu ÚP dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje podat návrh na změnu Územního obce Žatčany po konzultaci se stavební firmou na možnou stavbu hotelu na p. č. 294/1 k. ú. Žatčany.
 
Hlasování: pro 11     proti 0      zdržel se 0
 
 
 
 
 
 
 
4. Rozpočtové opatření č. 4/2009
 
V budově č. p. 93, kde se nachází obecní knihovna a kadeřnictví sl. Nováčkové, činila platba za spotřebu plynu na vytápění místností za roční fakturační období celkem 29.422,96 Kč. Zastupitelé schválili spoluúčast obce při úhradě platby plynu formou příspěvku ve výši 50% z celkové částky, tj. 14.711,- Kč sl. Nováčkové, která má na odběr podepsanou smlouvu s plynárnou.
 
ZO schválilo uhradit opravu věžních hodin kostela v hodnotě 4.950,- Kč.
 
 
Příjmy :  daň z příjmů obce          131.000,- Kč
              dotace na volby do EP    17.300,- Kč
 
Výdaje : daň z příjmů obce          131.000,- Kč
               dotace na volby do EP   17.300,- Kč
               oprava věžních hodin       5.000,- Kč
               vytápění knihovny            15.000,- Kč
 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 20.000,- Kč bude pokrytý z rezervy obecního rozpočtu
       
 
 
 
 
5. Návrh na směnu pozemků: Pozemkový úřad Brno - venkov podal na naši obec žádost o vyjádření k realizaci lokálního biokoridoru na pozemcích KN 4086 a KN 4179 k. ú. Žatčany, vlastník ČR, správce Pozemkový fond ČR. Část těchto pozemků byla historickým majetkem církve. V současné době je možné tuto výsadbu realizovat. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě navrácení pozemků do majetku církve je tato výsadba na základě dřívějších jednání s církví a Pozemkovým fondem momentálně nerealizovatelná, nabízí se řešení směny pozemků mezi obcí Žatčany a Pozemkovým fondem ČR. Pozemkový úřad navrhuje rozšíření směny pozemků o parcelu KN 4195 k. ú. Žatčany. Tím by mohl Pozemkový úřad Brno - venkov zadat doprojektování biokoridoru K 2 podél projektované cesty P 31 a v případě volných finančních prostředků zadat tuto výsadbu. Směnou nabízí obec svoje pozemky KN 3686 a KN 4250 k. ú. Žatčany. Zastupitelstvo o tomto návrhu hlasovalo a pověřilo starostu udělením plné moci Pozemkovému úřadu Brno – venkov v jednání s dotčenými úřady.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr směny pozemků KN 4086, KN 4179 a KN 4195 k. ú. Žatčany, vlastník ČR, správce Pozemkový fond ČR za pozemky KN 3686 a KN 4250 k. ú. Žatčany, vlastník obec Žatčany a pověřuje starostu udělením plné moci Pozemkovému úřadu Brno – venkov v jednání s dotčenými úřady.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
Různé:
Starosta předložil zastupitelům ke schválení smlouvu s Krajským úřadem Jmk zhotovenou v rámci Programu rozvoje venkova za účelem poskytnutí neinvestiční dotace na opravu místních komunikací.
 
Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy s Krajským úřadem Jmk, sepsanou pro účelovou dotaci „Oprava místních komunikací“ z Programu rozvoje venkova Jmk.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Pan Jiří Paulík podal na obec žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 218 k. ú. Žatčany o výměře 39 m2, z důvodu plánované stavby RD na p. č. 217 k. ú. Žatčany. Parcela č. 218 se nachází v prostoru dvora pana Paulíka. Obě parcely protíná obecní dešťová kanalizace, která svádí vodu z ulice v Koutě do polí. ZO souhlasí s odprodejem pozemku za cenu 250,- Kč za m2 s podmínkou věcného břemene na kanalizaci. Dále si vymiňuje podání návrhu na vklad na Katastrálním úřadu a úhradu veškerých nákladů spojených s převodem pozemku panem Jiřím Paulíkem. Rekonstrukci kanalizace uhradí obec ze svého rozpočtu.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 218 k. ú. Žatčany o výměře 39 m2 Jiřímu Paulíkovi za cenu 250,- Kč za m2, pod podmínkou uzavření smlouvy o věcném břemeni na obecní kanalizaci, která protíná zmíněnou parcelu a s tím, že návrh na vklad u Katastrálního úřadu a náklady spojené s převodem pozemku uhradí pan Paulík.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Zastupitelstvo se rozhodlo udělit z rozpočtu obce dvěma narozeným občánkům Žatčan, Šárce Filkové a Nele Procházkové, peněžitý dar, každé 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit narozeným dětem Šárce Filkové a Nele Procházkové peněžitý dar, každé 5.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
ZO souhlasí: s pokračováním pronájmu obecní budovy č. p. 111 na p. č. 672 a ostatní plochy p. č. 680 k. ú. Žatčany, firmě Osička AGROSERVIS, s.r.o. Firma byla přejmenována zápisem v Obchodním rejstříku z fyzické na právnickou osobu. Nájemní smlouva mezi firmou Osička AGROSERVIS s.r.o. a obcí Žatčany bude doplněna dodatkem popisujícím tuto skutečnost.
 
 
 
ZO souhlasí: se změnou distributora el. energie a plynu pro obec.
 
 
 
ZO souhlasí: s alternativním výběrem dodavatele přeložení VN namísto firmy E-ON.
 
 
 
ZO ukládá: starostovi, vyzvat písemně nového správce ZD, aby uvedl do původního stavu polní cestu na Velkých nivách. Jestli tak ZD neučiní, obec uvede cestu do původního stavu a vzniklé náklady bude požadovat po zemědělské společnosti. Před provedením úprav je třeba zdokumentovat stav poškozené cesty.
 
 
 
Na obecním tenisovém hřišti má zájem provádět výuku organizovaná firma z Újezdu u Brna. ZO navrhuje jednat s dotčenou firmou o výši pronájmu tenisového hřiště mimo stávající ceník, protože se jedná o výdělečnou činnost, nikoliv o volnočasovou aktivitu.
 
 
 
Ve 22:10 hod., po vyčerpání všech bodů programu, poděkoval starosta všem za účast a 32. zasedání zastupitelstva obce ukončil.
 
 
 
 
V Žatčanech dne 29. 4. 2009
 
 
 
Zapsal : Lukáš Jurečka ....................................
 
 
Starosta : Jaroslav Osička .....................................
 
 
Ověřovatelé zápisu : Vojtěch Lízal ........................................
 
                      Zdeněk Sýkora .......................................