Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 33. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
33. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 3. 6. 2009 konané od 19:00 do 23:00 hod. na myslivecké chatě ve Starém lese
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
 
Nepřítomni: Dana Ondrůjová, Dagmar Sýkorová, Zdeněk Svoboda (omluveni).
 
 
Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ, pánové Kakos a Kovář - zástupci firmy provozující herní automaty.
 
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008
3. Schválení prodeje pozemku Jiřímu Svobodovi č. p. 294
4. Datové schránky a spisová služba
5. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení: v 19:10 hod.starosta přivítal všechny přítomné, konstatoval účast 6 zastupitelů, že zasedání je usnášení schopné a navrhl program zasedání, za zapisovatele zápisu navrhl Lukáše Jurečku a ověřovatele Petra Jašu a Josefa Fialu.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 33. zasedání ZO, zapisovatele zápisu Lukáše Jurečku a ověřovatele Petra Jašu a Josefa Fialu.
 
Hlasování: pro 6     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008: starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce, který byl vyvěšen na Úřední desce po dobu 15 dní a nebyly k němu vzneseny žádné náměty, nebo připomínky.
 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce Žatčany za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
 
Hlasování: pro 6     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
V 19:25 hod. se dostavil zastupitel Zdeněk Sýkora.
 
 
 
3. Schválení prodeje pozemku Jiřímu Svobodovi č. p. 294: záměr prodeje 13,5 m2 pozemku z p. č. 470/4 k. ú. Žatčany Jiřímu Svobodovi, schválený na 30. zasedání ZO, byl vyvěšen na Úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. O prodeji pozemku dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej asi 13,5 m2 obecního pozemku z p. č. 470/4 k. ú. Žatčany Jiřímu Svobodovi č. p. 294, za cenu 200,- Kč/m2. Po geometrickém zaměření bude výměra dotčeného pozemku upřesněna. Geometrické zaměření a návrh na vklad do KN zajistí a uhradí žadatel.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
V 19:30 hod. se dostavil zastupitel Miroslav Klein.
 
 
 
4. Datové schránky a spisová služba: zastupitelé se ve stručnosti seznámili se způsobem zavádění a využívání datových schránek na obcích, ve firmách, domácnostech ap. Dále rozhodli, že spisová služba zůstane na obci a archivace spisové služby bude provozována MěÚ Židlochovice. O archivaci materiálů spisové služby MěÚ Židlochovice dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje zachování spisové služby na obci a umístění archivace spisové služby na MěÚ Židlochovice.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
5.Různé
 
Zástupci firmy, která provozuje v místním hostinci herní automaty, pánové Kakos a Kovář, byli přizváni na zasedání ve věci herního automatu v místním hostinci. Pan Kakos informoval zastupitele, že pokud bude stávající herní automat odstraněn, nahradí ho výkonnějším videoterminálem, na jehož provozování má firma povolení od MF ČR na dobu 10 let. Zastupitelé se cítí být tímto stavem vydíráni. Pokud nebude provozován stávající automat, bude do hostince umístěn výkonnější videoterminál, jehož provozování nemá obecní úřad právo zakázat.
 
 
 
 
 
Na tradiční žatčanské hody 2009 se zastupitelé rozhodli uvolnit finanční částku ve stejné výši, jako v loňském roce, tj. 14.000,- Kč. Mladším stárkům připadne na přádání hodů částka 9.000,- Kč a ženáčům částka 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje vyčlenit z rozpočtu na pořádání tradičních žatčanských hodů 2009 celkovou částku 14.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
ZO se rozhodlo udělit narozenému občánku Žatčan Erice Horákové peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit narozenému dítěti Erice Horákové peněžitý dar 5.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 8     proti 0      zdržel se 0
 
 
 
 
Sdružení provozovatelů moravských lunaparků LITEZA požádalo jménem jeho předsedy Matěje Nového o uzavření smlouvy s obcí na provozování atrakcí na tradičních hodech v letech 2010 - 2015 včetně. Na základě dobrých zkušeností s touto firmou z předešlých let zastupitelé schválili uzavření smlouvy na pětileté období.
 
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Žatčany a sdružením provozovatelů moravských lunaparků LITEZA na provozování atrakcí v době tradičních hodů v letech 2010 - 2015 včetně.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
ZO projevilo zájem o případné partnerství v projektu zřízení skládky komunálního odpadu v katastru obce Hrušovany u Brna, případně Bratčic. Toto rozhodnutí je pouze orientační a monitoruje zájem obcí židlochovika zúčastnit se tohoto projektu.
 
 
 
 
Po dohodě s Odborem dopravy MěÚ Židlochovice zastupitelé schválili způsob dopravního značení na zpevněných polních cestách v našem katastru. Tyto cesty budou osazeny dopravními značkami "zákaz vjezdu" s dodatkovými tabulkami "mimo povolení obce". Povolení vjezdu na polní cesty obec vystaví pouze povolaným osobám.
 
Usnesení: ZO schvaluje označení zpevněných polních cest dopravními značkami zákazu vjezdu mimo povolení obce.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 Ředitelka školy xxxxxx xxxxxxx předložila dvě varianty uspořádání chodu MŠ v příštím školním roce. MŠ bude mít 28 žáků. V první variantě je možnost rozdělit počet žáků do dvou tříd za cenu navýšení školního rozpočtu o 70.000,- Kč ze strany obce. Limit na jednu třídu je 24 žáků. V druhé variantě může ZO schválit výjimku a navýšit až 4. žáky do jedné třídy. Zastupitelé schválili druhou variantu, jednu třídu s 28 žáky.
 
Usnesení: ZO schvaluje v MŠ provoz pro školní rok 2009 – 2010 jednu třídu s počtem do 28 žáků.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Základní školu bude navštěvovat  ve školním roce 2009 – 2010 celkem 29 žáků. Zastupitelé schválili pro tento školní rok výuku ve třech třídách pro žáky 1. – 5. ročníku.
 
Usnesení: ZO schvaluje výuku ZŠ ve školním roce 2009 - 2010 ve třech třídách pro 29 žáků 1. – 5. ročníku.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Ředitelka ZŠ a MŠ podala žádost o navýšení finančních prostředků o 50.000,- Kč z rezervy školního rozpočtu na malování, přívod vody do přípravny zeleniny a stavební úpravy v jídelně pro žáky. ZO rozhodlo uvolnit z rezervy pouze částku 10.000,- Kč na přívod vody do přípravny zeleniny a na drobné stavební úpravy v jídelně. Tato částka bude uvolněna v v rámci rozpočtového opatření na některém z příštích zasedání ZO. Finanční prostředky na vymalování budov jsou součástí školního rozpočtu.
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnout příspěvek z rezervy školního rozpočtu o 10.000,- Kč na přívod vody do přípravny zeleniny a na drobné stavební úpravy v jídelně pro žáky. Navýšení rozpočtu školy bude schváleno v rámci rozpočtového opatření na některém z příštích zasedání ZO.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval všem přítomným za účast a 33. zasedání ZO ve 23:00 hod. ukončil.
 
 
 
V Žatčanech dne 3. 6. 2009
 
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka ……………………….
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ……………………...
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša ………………………
 
                     Josef Fiala ……………………….