Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

37. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 37. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 37. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 11. 12. 2013, které se konalo od 19:15 do 21:10 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

3. INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK 2014

4. DĚKOVNÉ KŘÍŽE

5. VYUŽITÍ STARÉHO OÚ

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

7. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Dagmar Škrháková, Zdeněk Sýkora

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Program byl zaslán s pozvánkou.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

Edita Bílá seznámila přítomné se závěrem jednání finančního výboru k návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu vychází z letošních skutečných příjmů a výdajů a zohledňuje předpokládané změny. Předpokládá se rekonstrukce sociálního zařízení školy, oprava chodníků k družstvu a k Újezdu.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO svaluje návrh rozpočtu na rok 2014.

ZO svaluje rozpočtové provizorium na rok 2014. Rozpočtové provizorium je stanoveno ve výši čerpání rozpočtu minulého roku v oblasti provozních nákladů. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být čerpány v případech pokračování započatých akcí, na jejichž úhradu jsou zajišťovány zdroje dotační, případně nedočerpáním zdrojů minulých let. 

3. INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK 2014

Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur za rok 2013 a navrhl sestavení inventarizačních komisí, které byly přijaty a doplněny o člena pro inventuru do školy. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje  plán inventur na rok 2013 a složení inventarizačních komisí.

4. DĚKOVNÉ KŘÍŽE

Výzva k vlastníkům děkovných křížů v katastru obce byla zveřejněna na úřední desce od 23. 5. do 30. 11. 2013. K vlastnictví děkovných křížů se ve vymezeném čase nikdo nepřihlásil, proto je obec může zařadit do svého majetku. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zařazení devíti děkovných křížů do majetku obce, každý v hodnotě 1,- Kč. 

5. VYUŽITÍ STARÉHO OÚ

Zastupitelé se shodli na záměru nabídnout starý OÚ pro komerční využití. Může se jednat o podnikání – provozovna, sklad, kancelář apod. nebo o využití pro sociální služby. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje záměr nabídnout prostory starého OÚ pro komerční využití. 

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 8, ve kterém se navyšují výdaje u hasičů o 90 000 Kč jako předfinancování dotace z JMK, která přijde až v závěru roku. Jsou kryty z neuskutečněné akce silnice Šanhaj.

Dále předkládá návrh rozpočtových opatření:
Příjmy se snižují o dotaci na biokoridor ve výši 14 048 500 Kč (dotace ERDF 13 346 000 Kč pol. 4116, dotace SFŽP 702 500 Kč – pol. 4113), která nebude do konce roku čerpána.
Výdaje na biokoridoru se snižují o nečerpanou dotaci ve výši 13 711 300 Kč a zároveň se navyšují z vlastních prostředků ve výši 60 500 Kč na krytí letošních výdajů na administraci. Dále dochází k navýšení výdajů na cyklostezce Žatčany o správní poplatky ve výši 35 000 Kč, na zpomalovacím prahu na Návsi o 10 000 Kč, na opravě chodníků o 84 000 Kč a na veřejném osvětlení (elektřina, opravy) o 53 000 Kč. Zvýšené výdaje ve výši 579 700 Kč budou kryty z nečerpané akce silnice Šanhaj.
 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 a č. 9. 

7. RŮZNÉ

A) Schválení kroniky

Kronikářka Vladimíra Sedláčková předložila zápis do kroniky za rok 2012. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2012. 

B) Regulativ Malá Niva

Na Malou Nivu byl vypracován arch. Hálou regulativ pro výstavbu nových domů respektující vesnický ráz zástavby. Po konzultaci se stavebníky a výborem rozvoje byl návrh předložen ZO. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Regulativ Malá Niva. 

C) Věcné břemeno

Starosta předložil smlouvu na zřízení věcného břemene pro přípojku elektřiny na lokalitu Malá Niva. Jedná se o sloup venkovního vedení VN a trafostanice, kabelových rozvodů VN a NN a přípojkových skříní na parcelách č. 536, 3849, 3851/11, 3851/12, 3853. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu č. HO-014130007163/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro firmu E. ON Distribuce, a.s.  

D) Autobusová linka

Noční linka autobusu nebyla smluvně podložena s firmou KORDIS. Starosta předložil návrh na uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění a financování systému IDS JMK s firmou KORDIS. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění a financování systému IDS JMK s firmou KORDIS na noční autobusovou linku. 

E) Smlouva o poskytnutí dotace na hasiče

JMK zaslal smlouvu o poskytnutí dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši 15 371 Kč. Do rozpočtu se zapojuje tato dotace ve výši 15 400 Kč. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013.

ZO schvaluje zapojení dotace ve výši 15 400 do příjmů a výdajů rozpočtu obce na rok 2013 (RO č. 9).  

F) Smlouva o poskytnutí dotace na hasiče

JMK zaslal smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na vybavení (speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof) jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši 99 500 Kč. Do rozpočtu se zapojuje tato dotace v plné výši a zároveň se přesouvají finanční prostředky poskytnuté z vlastních zdrojů na předfinancování ve výši 90 000 Kč zpět na akci silnice Šanhaj. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodní v červnu 2013.

ZO schvaluje zapojení dotace ve výši 99 500 Kč do příjmů a výdajů rozpočtu obce na rok 2013 a přesun vlastních zdrojů ve výši 90 000 Kč zpět na akci silnice Šanhaj (RO č. 9). 

G) Rozvojový výhled

Pro dotaci na dětské hřiště je třeba mít schválen rozvojový výhled obce. Starosta předložil rozvojový výhled na roky 2014- 2017. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozvojový výhled obce na roky 2014 až 2017. 

H) Chodníky

Starosta podrobně referoval o situaci při opravě chodníků. Vznikla zde potřeba před položením nové dlažby vyměnit svody dešťové vody pod chodníkem a další úpravy vyplývající v průběhu opravy chodníků. Z tohoto důvodu vzniknou vícenáklady na základě provedených víceprací podložené rozpočtovou dokumentací. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje vícepráce na stavbě Žatčany – oprava chodníků dle předložené dokumentace.

I) Dětské hřiště a tenisové hřiště

ZO projednalo nabídku opravy tenisového hřiště a nabídku na dostavbu dětského hřiště Na Dolech v rámci diskuze o rozpočtu. 

J) Prodej pozemku

Manželé Bílí požádali o odkup obecního pozemku v jejich sousedství za účelem parkování auta. Záměr byl vyvěšen předepsanou dobu od 14. 10. do 13. 11. 2013. Zastupitelstvu byl předložen geometrický plán na rozdělení pozemku, k prodeji je určeno 41 m2. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje prodej pozemku par. č. 23/2 o výměře 41 m2 manželům Editě a Miroslavu Bílým za cenu 200,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy. 

K) ZŠ a MŠ

Ředitelka školy paní Kalná požádala o navýšení příspěvku o 90 000 Kč z důvodu zvýšených nákladů na opravy, stavební dozor a revize v ZŠ a MŠ. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Žatčany ve výši 90 000 Kč, které bude kryto z rezervy na školství ve výši 43 000 Kč a z nečerpaného příspěvku na opravu kostela ve výši 47 000 Kč (rozpočtové opatření č. 9).

L) Různé z různého

Eva Stiborová požádala přítomné o dodání příspěvku. Zpravodaj vyjde v týdnu před vánočními svátky. Žatčanská škola byla pozvána paní poslankyní Putnovou do parlamentu. Paní ředitelka má představu, že by byl výlet do Prahy dvoudenní. Obec byla požádána o příspěvek. Lukáš Jurečka informoval o plánovaném dotačním programu Jihomoravského kraje obcím (celkem 20 mil Kč) na údržbu zástavby (ZŠ a MŠ) do výše 200 tis. Kč na rok 2014. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:10 hodin. Příští zasedání se předpokládá 8.1.2014.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Edita Bílá, Jaroslav Osička
Starosta:                                 František Poláček