Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

36. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 36. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 36. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 13.11.2013, které se konalo od 19:20 do 21:30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková

Starosta zahájil jednání v 19:20 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Dagmar Škrháková je omluvena.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. SCHVÁLENÍ PRODEJE POZEMKŮ 23/2, 3851/28

3. PŘEVZETÍ ZPEVNĚNÝCH POLNÍCH CEST DO MAJETKU OBCE

4. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Jaroslav Osička

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. SCHVÁLENÍ PRODEJE POZEMKŮ 23/2, 3851/28

Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku parc. č. 3851/28 o výměře 7 m2 firmě E.ON pod trafostanicí v lokalitě Malá Niva. Záměr obce prodat část pozemku parc. č.3851/11 byl vyvěšen od 28. 5. 2012 do 13. 6. 2012. V geometrickém plánu, který byl dodán ke smlouvě, je již parcela pod trafostanicí zakreslena pod par. č. 3851/28 o výměře 7 m2. Cena pozemku je 200 Kč/m2.

Prodej pozemku parc. č. 23/2 bude projednán na dalším zastupitelstvu až po předložení geometrického plánu s upřesněním výměry a schválením rozdělení pozemku stavebním úřadem

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje kupní smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s. na pozemek parc. č. 3851/28.

3. PŘEVZETÍ ZPEVNĚNÝCH POLNÍCH CEST DO MAJETKU OBCE

Státní pozemkový úřad ČR vybudoval v katastru obce Žatčany společná zařízení dle pozemkových úprav. Obec Žatčany se zavazuje převzít tato zařízení do svého majetku a zajistit pravidelnou údržbu účelových komunikací a biokoridorů. Majetek bude obci předán bezúplatně na základě Protokolu o předání a převzetí účelových komunikací a společných zařízení. V předloženém návrhu je cena vyčíslena v hodnotě 12 825 802 Kč.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s převzetím zpevněných polních cest a společných zařízení do majetku obce a pověřuje starostu podpisem protokolu. 

4. RŮZNÉ

A) Vodné, stočné

Obec obdržela návrh stočného, které zůstává stejné ve výši 42,55 Kč /m3. Vodné se navyšuje z 35,77 na 37,38 Kč /m3 o plánované výměny vodoměrů a o cenu převzaté vody.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje vodné ve výši 37,38 Kč/m3 a stočné ve výši 42,55 Kč/m3 na rok 2014.

B) Ukončení nájmu dohodou

Pan David Cupák požádal o ukončení nájmu nebytových prostor budovy č. 93 dohodou k 30. 11. 2013.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem Davidem Cupákem dohodou ke dni 30. 11. 2013.

C) Žádost o dotaci

Starosta upozornil na blížící se termín pro sestavení rozpočtu. Z tohoto důvodu vyzývá místní organizace k podání žádostí o dotaci na rok 2014. Pozdějším žádostem nemusí být vyhověno.

D) Chodníky k Nesvačilce

Pod chodníkem k Nesvačilce se při jejich opravě zjistil špatný stav dešťových odpadních rour, které odvádějí vodu ze svodů z okapů. Cena výměny těchto trubek je předběžně stanovena na 45 tis. Kč.

Usnesení:

ZO bere na vědomí výše uvedené informace.

E) Zápis z Rozvojového výboru ZO Žatčany

Starosta podrobně referoval o závěrech jednání Rozvojového výboru. Stěžejním bodem je vyřešení situace ve škole – hygiena dala výjimku do konce školního roku 2014/2015. Dále byla projednána možnost dobudovat dětské hřiště Na dolech, oprava kaple Maří Magdaleny a záměr získat dotaci na cyklostezku do Újezda od okraje Žatčan po most přes Cézavu.

F) Čerpání rozpočtu

Starosta seznámil zastupitele s čerpáním rozpočtu k 31. říjnu 2013.

Usnesení:

ZO bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 10. 2013.

G) Schválení čerpání investičního fondu

Usnesení:

ZO schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu ve výši 22 689 Kč za provedené opravy oken a dveří v mateřské škole.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 11.12.2013.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Edita Bílá, Jaroslav Osička
Starosta:                                 František Poláček