Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

35. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 35. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 35. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 9.10.2013, které se konalo od 19:20 do 21:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:20 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. OPRAVA CHODNÍKŮ K NESVAČILCE

3. PLÁN AKCÍ NA ROK 2014

4. PRONÁJEM POZEMKU

5. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Jana Rudolecká

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. OPRAVA CHODNÍKŮ K NESVAČILCE

Starosta informoval o proběhlém výběrovém řízení. Z pěti oslovených firem podaly nabídku 3 firmy. Výběrovou komisí byla vybrána firma ZEMAKO s nejnižší nabídkou 701.640,-Kč bez DPH, 848.863,-Kč s DPH. Obec sjedná smlouvu o stavebním dozoru s ing. Bartečkem za cenu 40.000,- Kč.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje výběrové řízení a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou ZEMAKO na akci „Oprava chodníků K Nesvačilce“.
ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy o stavebním dozoru s ing. Bartečkem za nabídnutou cenu.

3. PLÁN AKCÍ NA ROK 2014

Starosta navrhuje dopracování a koordinaci projektu Šanhaj (komunikace, kanalizace, plyn, voda) a opravu zbytku chodníků se starým povrchem v obci. Dalším návrhem je cyklostezka k Měnínu. Cyklostezka od Žatčan k Újezdu (k mostu U Zbraně) je ve fázi před vydáním stavebního povolení. K jednání je i rozhodnutí o budoucí podobě školy a školky. Navrhuje se rozšíření dětských prvků v parku Na Dolech a umístění dětského hřiště na dolním konci u čekárny U mlýna, rozpracování dokumentace na komunikace Na Zahradech, V Koutě a Ovčírnách. Místostarosta přišel s návrhem na rozšíření prostor hasičské zbrojnice o místnost na uskladnění hasičského nářadí a příslušenství, které není potřeba přímo k zásahu. Uvedené návrhy projedná a posoudí rozvojový výbor a s výsledkem seznání ZO. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informace o plánu akcí.  

4. PRONÁJEM POZEMKU

Byl vyvěšen záměr o možnosti pronájmu pozemku par.č. 293 o výměře 5 960m2. Žádost o pronájem podala paní Jiřina Franková, která v současné době provozuje zahradnictví ve skleníku v sousedství této parcely a má zájem tuto plochu využívat k rozšíření podnikání.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje pronájem pozemku parc.č. 293 o výměře 5 960m2 a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy s paní Frankovou od 1.1.2014.

5. RŮZNÉ

A) Sběr textilu

Obec obdržela nabídku na instalaci kontejnerů na textil.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu jednáním s firmou V REVENGE a.s. 

B) Rozpočtové opatření

Finanční prostředky plánované v rozpočtu na rekonstrukci chodníků (investice) se přesunují na opravu chodníků, tedy na neinvestiční akci. Cena za opravu chodníků k Nesvačilce je stanovena na 850 tis. Kč, stavební dozor na chodníky 40 tis. Kč, výběrové řízení 15 tis. K, celkem se tedy navyšují opravy chodníků K Nesvačilce o 255 tis. Kč.
Kabelová televize byla rozšířena o vysílání programu ČT D - navýšit rozpočet o 30 tis. Kč.
Výdaje na veřejnou zeleň na výšit o 85 tis. Kč (cepová sekačka, sběrač trávy, pila, vertikulační hřídel, pohonné hmoty). Všechny uvedené výdaje ve výši 370 tis. Kč budou pokryty z neuskutečněné akce – silnice Šanhaj. Provozní výdaje na čištění kanálu (ke hřišti) se navyšují o 25 tis. Kč, budou kryty z neuskutečněné akce kanalizace Šanhaj.
Do rozpočtu se zapojuje dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 26 tis. Kč a neinvestiční dotace od JMK na hasiče ve výši 50 tis. Kč.
 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013.
ZO pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření na účelově přidělené finanční prostředky z jiných rozpočtů a provádět změny rozpisu rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu.
Pověřuje starostu provádět změny závazných ukazatelů do výše 100 tis. Kč. V měsíci prosinci od posledního zasedání do konce roku pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření bez omezení. Na nejbližším zasedání ZO bude rozpočtové opatření provedené starostou předloženo ke schválení ZO.
 

C) Odkoupení pozemku - záměr

Zastupitelstvo se znovu vrátilo k žádosti manželů Bílých na odkoupení pozemku u křižovatky silnice k Újezdu a ke skládce. Po konzultaci s dopravním inženýrem je možné část tohoto pozemku prodat, předpokládané využití pozemku nebude na závadu dopravní situaci v křižovatce. Geometrický plán na rozdělení pozemku zajistí na své náklady kupující. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:

ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.23/2 o výměře asi 55 m2. 

D) MK ALKA

Zdeněk Sýkora uvedl problematiku nájemního vztahu mezi MK ALKA a školy. ZO doporučuje uzavřít mezi oběma subjekty novou nájemní smlouvu upřesňující vzájemné vztahy.

E) Zpravodaj

Eva Stiborová vyzvala k zaslání článků do zpravodaje. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:00 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13.11.2013.

Zapisovatel:                            Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:                Eva Stiborová, Jana Rudolecká
Starosta:                                 František Poláček