Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

34. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 34. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 34. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 11.9.2013, které se konalo od 19:20 do 20:55 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY

3. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU

4. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Soňa Lejsková

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY

Starosta informoval o nutnosti zrušit vyhlášku 3/10. Tato vyhláška se týkala provozu výherních automatů.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO se usneslo vydat Vyhlášku, kterou se zrušuje vyhláška 3/10.

3. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí se zrušením nájemní smlouvu s panem Alešem Kalvodou a vyhlašuje záměr o pronájmu pozemku.

4. RŮZNÉ

A) Škola

Úpravy provedené v ZŠ jsou ukončeny a nyní probíhá příprava na kolaudaci. Oproti předpokládanému plánu bylo přidáno 1 umyvadlo navíc. Ředitelka školy žádá o povolení výjimky na počet žáků, tato výjimka bude představovat finanční náklady ve výši cca 12 tis. Kč. V letošním roce je 120 výročí od vzniku školy. Bylo by vhodné toto výročí připomenout veřejnosti.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje převod rezervy.

ZO schvaluje výjimku na počet žáků a zavazuje se uhradit zvýšené náklady s touto výjimkou spojené. 

B) Retardér, značky

Byl vytvořen návrh na změnu značení. Náves, Kout a cesta kolem hřbitova po garáže, dále cesta kolem hřiště k mostu a také cesta kolem Cezavy by byly v zóně s omezenou rychlostí 30 km/h. Tímto opatřením by se ušetřily jiné značky a provoz na cestě kolem Cezavy by se zklidnil.

Usnesení:

ZO bere na vědomí situaci v dopravním značení. 

C) Děti - dar

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:

ZO schvaluje dar narozenému dítěti Adéle Kroupové a Lucii Burešové, každé ve výši 5000 Kč. 

D) Dotace - hasiči

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje dotaci sboru dobrovolných hasičů ve výši 50.000,-Kč poskytnutou Jihomoravským krajem.

E) Spořitelna

Zástupce České spořitelny ze Sporoinvestu nabízí podmínky zúročení volných peněžních prostředků.  

Usnesení:

ZO pověřuje starostu získat podrobnější údaje a zaslat je členům Finančního výboru. 

F) Rozpočtové opatření

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření – škola, značky. 

G) Zastavovací podmínky Malá Niva

Starosta jednal se zástupci stavebníků v Malé Nivě. Podmínky byly zaslány Ing. Hálovi, který se k nim vyjádřil. Stavební čára bude 8 metrů od cesty. Šířka pozemku pro stavbu musí být nejméně 12 metrů. Výjimku tvoří krajní pozemky na obou koncích ulice. Střechy mají být sklonité, sedlové. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o zastavovacích podmínkách. Ke schválení podmínek bude přistoupeno na příštím zasedání zastupitelstva. 

H) Zpravodaj

Eva Stiborová vyzvala k zaslání článků do zpravodaje. Předpokládá se vydání k 1. 10. 2013. Eva Stiborová poděkovala všem, kdo se zúčastnili akce Loučíme se s prázdninami. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o zastavovacích podmínkách. Ke schválení podmínek bude přistoupeno na příštím zasedání zastupitelstva. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 20:55 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9.10.2013.

Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Ondřej Ryba, Soňa Lejsková
Starosta:                      František Poláček