Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 27. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
 
 
27. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 19. 11. 2008
od 19:00 do 22:40 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Dagmar Sýkorová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička, Dana Ondrůjová (příchod v 19:25 hod.).
 
Nepřítomni: Lukáš Jurečka (omluven).
 
Pozvaní hosté: Karel Hrouzek, Petr Janeček
 
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Výstavba na Malé nivě
3. Kanalizace - stočné
4. Příspěvek na dopravu - IDS JMK
5. Rozpočtové opatření
6. Různé
 
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta zahájil zasedání uvítáním všech přítomných, přečetl zápis z minulého zasedání, konstatoval počet devíti členů zastupitelstva, že zasedání je usnášení schopné, navrhl program zasedání, zapisovatele Ondřeje Rybu a ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Zdeňka Svobodu. O programu, zapisovateli a ověřovatelích zápisu dal hlasovat.
 
Usnesení : ZO schvaluje program 27. zasedání ZO, zapisovatele zápisu Ondřeje Rybu a ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Zdeňka Svobodu.
 
Hlasování: pro 9     proti 0      zdržel se
 
 
V 19:25 hod. se dostavila Dana Ondrůjová.
 
 
 
2. Výstavba na Malé nivě: vlokalitě Malá niva sdružilo 7 majitelů své pozemky a přeparcelovalo je na pozemky pro výstavbu asi 35 rodinných domů a pozemku na inženýrské sítě, který byl bezplatně převeden na obec. Zastupitelé projednávali způsob financování inženýrských sítí v návaznosti na jejich vybudování. ZO rozhodlo, že pod hlavičkou obce bude podána žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení. Obec postaví inženýrské sítě a majitelé takto zhodnocených stavebních parcel, uhradí náklady spojené s výstavbou všech inženýrských sítí, vyjma dotace, které obec na jejich výstavbu získá. O tomto rozhodnutí dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje podat žádost na stavební úřad na územní rozhodnutí a stavební povolení na inženýrské sítě v budoucí zástavbě Malá niva. V zástavbě povedou na obecním pozemku místní komunikace, dešťová a splašková kanalizace, vodovod, zemní plyn, VN, NN a místní televizní kabelový rozvod. Pokrytí nákladů spojených s touto výstavbou, vyjma dotace na sítě, uhradí majitelé stavebních parcel.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Kanalizace - stočné: starosta informoval o postupu prací při dokončování závěrečného vyhodnocení akce Podtlaková splašková kanalizace - Žatčany I. etapa. Fima VAS a. s. byla oslovena obcí na pronájem a spravování provozu kanalizace. V současné době firma pracuje na přípravě převzetí provozu, včetně výběru stočného. Výše stočného podléhá schválení zastupitelstvem obce.
 
Usnesení: ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy mezi obcí a Vodárenskou akciovou společností a. s., o pronájmu a provozu podtlakové kanalizace, včetně vybírání stočného.
 
Hlasování: pro 10     proti 0 zdržel se 0
 
 
 
4. Příspěvek na dopravu - IDS JMK: Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK podepsanou dne 25. 9. 2006, mezi obcí a Jihomoravským krajem, podle které hradila obec příspěvek na standard IDS JMK v poloviční výši, t.j. 25,- Kč na obyvatele ročně, je nutné doplnit a schválit o dodatek. Od 14. 12. 2008 dojde k rozšíření dopravní obslužnosti v plné výši a příspěvek na dopravu IDS JMK bude činit 50,- Kč na jednoho obyvatele za rok. Obec vznesla námitku k dodatku, aby všechny autobusové spoje linky č. 612 jezdili také přes obce Nesvačilka a Žatčany. Spoje č. 35, 37, 9, 41, 43, 45, 47, 51 a v opačném směru spoje č. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 a 54 tyto obce míjí. Pokud nebude na tuto námitku brán ohled, považuje zastupitelstvo dodatek smlouvy za diskriminační. Při hrazení příspěvku v plné výši mají obyvatelé Žatčan a Nesvačilky nárok využívat nasazené spoje rovněž v plné výši. Tuto připomínku k jízdnímu řádu zaslal starosta firmě KORDIS JMK s.r.o. a na vědomí KrÚ  JMK, odbor dopravy. O schválení dodatku smlouvy dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi obcí Žatčany a Jihomoravským krajem.
Od 1. 1. 2009 činí příspěvek na standard dopravní obslužnosti plnou výši, tj. 50,- Kč na jednoho obyvatele za rok.
 
Hlasování : pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
5. Rozpočtové opatření:
 
ZO schválilo navýšení rozpočtu školy o částku 100.000,- Kč na práce spojené s rozšířením kapacity MŠ o jednu třídu a 27.000,- Kč na odpisy školy, které budou pouze proúčtovány. Příjmy se navyšují o odpisy ve výši 27. 000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje navýšení rozpočtu školy o částku 100.000,- Kč z rezervy obecního rozpočtu a částku 27.000,- Kč na odpisy školy, které budou pouze proúčtovány.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Jednota Orla Žatčany se obrátila na zastupitele s žádostí o schválení mimořádné finanční výpomoci na opravu bývalého malého sálu v orlovně: 50.000,- Kč na podlahu sálu a 30.000,- Kč na instalaci ústředního topení. V diskuzi na toto téma navrhovalo 5 zastupitelů přispět částkou 50.000,- Kč a 5 zastupitelů navrhovalo částku 80.000,- Kč. Po dohodě dal starosta hlasovat o kompromisu výše příspěvku 65.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit z rezervy rozpočtu příspěvek 65.000,- Kč jednotě Orla Žatčany na opravu bývalého malého sálu orlovny.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
6. Různé:
 
Zastupitelé schvalovali možnost čerpání finančních prostředků z rezervního fondu školy ve výši 80.000,- Kč na vydání související s rozšiřováním kapacity mateřské školy a provozních výdajů.
 
Usnesení: ZO schvaluje uvolnění částky 80.000,- Kč z rezervního fondu školy na rozšíření kapacity mateřské školy a provozních výdajů.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelstvo obce se usneslo nezvyšovat občanům obecní poplatky za služby v roce 2009 (např. kabelová televize, kopírování, hlášení, užívání hřiště a jiné) a zachovat je ve stejné výši jako v roce 2008.
 
Usnesení: ZO schvaluje zachování obecních poplatků za služby pro rok 2009 ve stejné výši, jak byly nastaveny v roce 2008.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Starosta předložil zastupitelům podklady o výši nákladů na likvidaci odpadů za poslední 3 roky. I když ukazatele za letošní rok nejsou úplné, nelze předpokládat v nejbližší době dramatický nárůst výdajů. Na příštím zasedání bude schválena nová vyhláška o odpadech, kde bude stanovena výše poplatku za odpady v roce 2009.
 
 
ZO řešilo poškození krajnice nové polní cesty zemědělským družstvem. Při obdělávání pole byla krajnice poorána a oseta obilím. Obec bude požadovat po družstvu uvedení cesty do původního stavu. Aby nedocházelo k dalšímu ničení cesty, uzavře obec se zemědělci smlouvu o užívání polních cest, ve které budou mj. zaneseny také sankce za jejich případné poškození.
 
 
Našim občanů Martinovi a Evě Trkanovým se narodila dcera Soňa Trkanová, Davidovi a Marcele Lauterbachovým se narodil syn Matyas a Tomáši a Evě Fojtíkovým se narodila dcera Julie. Zastupitelé schválili pro každé z narozených dětí dar 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit dar nově narozeným občánkům Žatčan, Soně Trkanové, Matyasi Lauterbachovi a Julii Fojtíkové, každému 5.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se
 
 
 
ZO ukládá: kulturní komisi sestavit seznam kulturních akcí v roce 2009
 
                   všem členům ZO podávat připomínky k bezpečnosti silničního provozu - umístění parkovišť, dopravní značení ap.
 
 
ZO bere na vědomí: dovybavení WWW stránek obce
 
                                   modernizaci obecního infokanálu
 
                                   založení klubu důchodců
 
                                   výsadbu biokoridoru Krátké díly
 
                                   pokračování prací na asfaltových polních cestách
 
 
 
 
Ve 22:45 hod. po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným starosta za účast a 27. zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 19.11.2008
 
 
 
Zapsal: Ondřej Ryba ..................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ..................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Dagmar Sýkorová ................................
 
                                   Zdeněk Svoboda .................................