Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

33. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 33. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 33. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 14.8.2013, které se konalo od 19:15 do 20:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Dagmar Škrháková je omluvena.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE

3. ODPADNÍ VODY

4. VĚCNÉ BŘEMENO E.ON

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2013

6. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE

Starosta informoval o nutnosti vytvoření Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace, který dle legislativy by měl znamenat pro obec odložení finanční částky 800 tis. Kč na budoucí obnovu těchto sítí.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO do roku 2017 neuvažuje z důvodu splátky úvěru o ukládání rezerv na obnovu vodovodu a kanalizace. Od roku 2018 již bude ukládána rezerva. V případě poruchy bude využita rezerva financí z let minulých.

3. ODPADNÍ VODY

VAS předkládá smlouvu pro občany, kteří chtějí využít vodu z vodovodního řádu pro zalévání zahrad a za tuto vodu neplatit stočné.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje návrh smlouvy s VAS.

4. VĚCNÉ BŘEMENO E.ON

Firma E.ON požádala o zřízení věcného břemene na připojení elektřiny domu paní Vlasty Rychlíkové Na Dolech k elektrické síti.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zřízení věcného břemene společností E.ON na připojení domu paní Vlasty Rychlíkové Na Dolech k elektrické síti.

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2013

Na opravu chodníků se navyšují výdaje o 50 tis. Kč (POL 5171, §2219). V rozpočtu se dále vyčleňuje 50 tis, Kč na zpomalovací práh na silnici ke škole a 50 tis. Kč a na zbudování přechodu u Zapomělového č. 106. Výdaje budou kryty z nečerpané akce silnice Šanhaj.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013.

6. RŮZNÉ

A) Úspory elektrické energie a plynu

Společnost Energie pod kontrolou předložila přehled ročních úspor pro obec při nových snížených cenách. Za elektrickou energii by úspora znamenala cca 9.600,- Kč, za plyn by to byla částka cca 51.000,-Kč pro všechny objekty v majetku obce.

Usnesení:

ZO bere na vědomí přehled úspor.

B) Nájemní smlouva na internet

Zastupitelům byl zaslán návrh smlouvy na provozování internetu po kabelovce. 

Usnesení:

ZO se k problematice vrátí po projednání v rozvojovém výboru. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 20:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 11.9.2013.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý
Starosta:                      František Poláček