Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

32. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 32. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 32. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 17.7.2013, které se konalo od 19:15 do 21:40 hodin v Myslivecké chatě

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa Lejsková, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. ÚZEMNÍ PLÁN

3. POJIŠTĚNÍ STAVEB

4. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Lukáš Jurečka

Zapisovatel: navržena Edita Bílá

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ÚZEMNÍ PLÁN

Starosta informoval o překlopení nového územního plánu. Původní územní plán byl upraven dle nových vyhlášek a předpisů. Do plánu byly zaznačeny pozemky s předkupním právem pro obec.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO vydává územní plán obce Žatčany dle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3. POJIŠTĚNÍ STAVEB

Starosta na základě pověření z minulého zasedání ZO jednal s VAS o pojištění přečerpávací stanice podtlakové kanalizace. VAS stavby pojištěny nemá a doporučuje obci pojistit nemovitost a technologie na živelní pojištění.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje živelní pojištění budovy a technologie přečerpávací stanice podtlakové kanalizace.

ZO pověřuje starostu k jednání se zástupcem pojišťovny.

4. RŮZNÉ

A) Stavba silnice u hřiště

Starosta informoval zastupitele o ukončení opravy silnice u hřiště, kterou prováděla firma Ekostavby Brno. Konečné vyúčtování: 207 tis. asfalt, 138 tis. kanalizace, 23 tis. Kč ostatní práce.

Usnesení:

ZO bere na vědomí. 

B) Chodník v Kalvodové uličce

Starosta informoval o výběru firmy Durit na opravu chodníku v Kalvodově uličce. Firma Durit ji zrealizuje za částku 126 tis. Kč. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje realizaci opravy chodníku firmou Durit. 

C) Chodníky k Nesvačilce

Starosta informoval o předání projektové dokumentace a probíhajícím jednání se stavebním úřadem. Stavební vyjádření koordinují projektanti s panem Šotnarem a budou realizovat výběrové řízení. K realizaci by mělo dojít do tří měsíců. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí probíhající jednání. 

D) Oprava Základní školy

Starosta informoval o probíhajícím jednání se stavebním úřadem ve věci oprav v základní škole. V průběhu prázdnin bude realizována oprava nové učebny a rozvedení vodovodu a kanalizace do stávajících učeben (požadavek hygieny). Vzhledem k havarijnímu stavu a krátkému termínu k realizaci navrhuje starosta zahájení prací ihned po obdržení stavebního povolení, a to bez výběrového řízení na dodavatele. Kalkulace oprav dle projektu byla vyčíslena na 380 tis. Kč. Místní firma Klein Miroslav - Stavby a konstrukce s.r.o. nabídla okamžitou realizaci oprav za cenu 320 tis. Kč. Starosta navrhuje zadat zakázku uvedené firmě. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO vzhledem k havarijnímu stavu a krátkému termínu realizace upouští od výběrového řízení a schvaluje firmu Klein Miroslav – Stavby a konstrukce s.r.o. dodavatelem oprav v základní škole. 

E) Vybavení Základní školy

Na schůzce zastupitelů se stavebními firmami a vedením školy se začátkem měsíce července hledalo řešení oprav a dalších postupů při realizaci základní a mateřské školy. V mateřské škole je potřeba najít prostor pro administrativu a dořešit zázemí pro zaměstnance. Po vzájemné dohodě bude uvolněn sklad venkovních hraček, který se přizpůsobí na hygienickým požadavkům vyhovující kancelář. Hračky a zahradní vybavení budou umístěny do zahradního domku. Paní ředitelka předložila požadavek na pořízení tohoto zahradního domku. Na základě několika nabídek byl vybrán celodřevěný domeček s verandou za částku 32 tis. Kč. Dále předložila paní ředitelka požadavek na pořízení nových 15 ks lavic a 30 ks židlí – vybavení nově realizované třídy a výměna nevyhovujících lavic v jedné ze stávajících učeben. Jedná se o nastavitelný hygienickým předpisům vyhovující nábytek v hodnotě 80 tis. Kč. Hmotný majetek bude pořízen z rezervního fondu školy. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení hmotného majetku do základní školy z rezervního fondu. 

F) Internetové služby v obci

Starosta seznámil zastupitele s dopisem zástupce společnosti VIVO, mnohaletého dodavatele internetových služeb v obci. ZO vedlo diskusi o dalším vývoji poskytování služeb internetu a kabelové televize. Starosta navrhuje další jednání v této věci na jednání rozvojového výboru, který by měl stanovit požadavky vůči operátorům. 

Usnesení:

ZO pověřuje dalším jednáním rozvojový výbor.   

G) SITA

Starosta informoval o jednání se společností SITA za účelem snížení ceny za svoz odpadů v obci vzhledem k výraznému snížení objemu sváženého odpadu po zřízení vlastní kompostárny. Výsledkem jednání je dodatek smlouvy s 16 % snížením stávající ceny.  

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje podpis dodatku se společností SITA. 

H) Rozpočtové opatření č. 3/2013

Navyšuje se položka výdajů na nákup pozemků o 50 tis. Kč a to na částku 150.000,- Kč. Tento výdaj bude použit z rezervy (pol. 5901). Do rozpočtu se zařazuje výdaj na přípolož veřejného osvětlení v lokalitě Malá Niva ve výši 53 000,- Kč a navyšuje se výdajová položka na opravy komunikací o 100 000,- Kč. Tyto výdaje ve výši 153 000,- Kč budou pokryty přesunem z nečerpané akce rekonstrukce silnice na Šanhaji. Výdaj na opravu kanalizace (u hřiště) bude povýšen o 135 000,- Kč a pokryt přesunem z nečerpané akce výstavba kanalizace Šanhaj. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14.8.2013 na obecním úřadě.


Zapisovatel:                  Edita Bílá
Ověřovatelé zápisu:     Jaroslav Osička, Lukáš Jurečka
Starosta:                      František Poláček