Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 26. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
 
 
Zápis 26. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 8. 10. 2008
od 19:00 do 21:45 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej ryba, Miroslav Klein, Dagmar Sýkorová, Vojtěch Lízal, Zdeněk Svoboda, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Lukáš Jurečka, Dana Ondrůjová (omluveni)
 
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Volba místostarosty
3. Komunální odpady
4. Různé
 
 
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal přítomné, konstatoval účast 9. členů zastupitelstva, že zasedání je usnášení schopné. Navrhl schválit předložený program, za zapisovatele zápisu navrhl Ondřeje Rybu. Navrhl také ověřovatele zápisu, Miroslava Kleina a Petra Jašu a dal o návrzích hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje program zasedání, zapisovatele zápisu Ondřeje Rybu a ověřovatele zápisu Miroslava Kleina a Petra Jašu.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Volba místostarosty: na 25. zasedání dne 10. 9. 2008 rezignoval na funkci místostarosty Zdeněk Svoboda. Jako důvod své rezignace uvedl nedostatek volného času, který potřebuje k výkonu své funkce. ZO vzalo jeho rezignaci na vědomí.
Starosta navrhl tajnou volbu nového místostarosty podle Volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty schváleném Zastupitelstvem obce Žatčany dne 3. 11. 2008. Za členy volební komise byli navrženi Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora a Josef Fiala. Ondřej Ryba navrhl na místostarostu Dagmar Sýkorovou, Vojtěch Lízal navrhl Ondřeje Rybu.
 
Průběh tajné volby:  Ondřej Ryba          6 hlasů
                                   Dagmar Sýkorová     3 hlasy
 
Usnesení: ZO schvaluje volební řád. ZO schvaluje za členy volební komise Vojtěcha Lízala a Zdeňka Sýkoru
          
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
Usnesení: ZO volí do funkce neuvolněného místostarosty obce Žatčany Ondřeje Rybu.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 1 (O. Ryba)
 
 
 
3. Komunální odpady: zastupitelé obce se jak na minulém, tak i na tomto zasedání zabývali tříděním odpadu. Značné množství biologického odpadu, který končil v popelnicích je nyní ukládán do kompostových jam k tomu určených. Toto opatření našlo u občanů kladnou odezvu. Náklady za svoz jedné tuny komunálního vystoupaly téměř na 2.000,- Kč a tato cena se bude i nadále zvyšovat. Kompostováním bioodpadu ušetří obec z rozpočtu nemalé finanční prostředky, za jeho odvoz a likvidaci.Také základní škola se bude podílet na třídění odpadů formou sběru starého papíru. Žáci ZŠ vytvoří pod dohledem učitelů čtyři soutěžní družstva, která budou ze všech domů ve vesnici sbírat v určených termínech starý papír. Na výhry v této výchovné soutěži vyčlení ZO pro děti z rozpočtu finanční částku, peníze za sběr starého papíru použije škola na zakoupení učebních pomůcek.
 
 
 
Různé:
 
Dalším bodem programu na zasedání byla kanalizace. Zastupitelé se jednoznačně shodli na placení stočného pomocí SIPO u České pošty. Výše stočného bude stanovena po upřesnění nákladů za vyčištění odpadních vod v ČOV Měnín v dohledné době. Starosta informoval zastupitele o počtu připojených domácností na podtlakovou kanalizaci a o důraznějším upozornění na termín 31. 12. 2008, kdy musí být připojeni na kanalizaci I. etapy všichni občané. Tato informace je zveřejněna v místní KT, současně s upozorněním na zákaz napojování dešťové vody do přípojek splaškové kanalizace.
Záměrem ZO je pronajmutí kanalizace firmě, která má oprávnění k provozování.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr pronajmout kanalizaci firmě, která má oprávnění k jejímu provozování.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém zasedání své zástupce do Školské rady ŽŠ a MŠ Žatčany Dagmar Sýkorovou a Ondřeje Rybu.
 
Usnesení: ZO schvaluje své zástupce do Školské rady ZŠ a MŠ Žatčany Dagmar Sýkorovou a Ondřeje Rybu.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 2 (Sýkorová, Ryba).
 
 
 
Žádost pana Radomíra Kalvody o odprodání obecního pozemku, jejíž záměr visel po dobu 15 dní na Úřední desce a byl bez připomínek, předložil starosta ke schválení zastupitelům. Prodejní cena pozemku je 200,- Kč za 1m2.
 
Usnesení: ZO schvaluje odprodání 3 m2 obecního pozemku z p. č. 115 k. ú. Žatčany, Radomíru Kalvodovi, č. p. 87. Geometrické zaměření a návrh na vklad na KÚ zajistí a uhradí žadatel. Prodejní cena pozemku je 200,- Kč za m2.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Žatčanským občanům Renatě Chmelíkové a Miloši Zmrzlému se narodila dcera Nikola Zmrzlá. Zastupitelé gratulují novým rodičům a malé Nikolce udělují dar 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit z obecního rozpočtu dar 5.000,- Kč narozenému občánku Nikole Zmrzlé.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Zastupitelé se zabývali stanovením pravidel pro pořízení nové přípojky KTR v případě, že budou muset být na přípojce prováděny výkopové práce. Pokud si zájemce o přípojku provede výkopové práce svépomocí, uhradí poplatek 2.000,- Kč. Zbylé náklady na pořízení přípojky uhradí obec. O tomto rozhodnutí dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje pravidla pro pořízení nové přípojky KTR. V případě, že žadatel o přípojku provede výkopové práce svépomocí, uhradí připojovací poplatek 2.000,- Kč. Zbylé náklady na pořízení přípojky uhradí obec.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
ZO bere na vědomí:
 
 
Připomínkování Návrhu povodí Dyje vyvěšeného na Úřední desce.
 
 
Ustavení klubu důchodců na obci za pomoci paní Adlerové.
 
 
Dopis Městu Újezdu u Brna o neplacení neinvestičních nákladů na domácí žáky navštěvující cizí školu od 1. do 5. ročníku.
 
Modernizaci zastaralého zařízení pro vysílání místní kabelové televize.
 
Posunutí termínu vydání Zpravodaje do doby, než bude stanovena cena stočného a způsob jeho placení.
 
Záměr směny obecního pozemku p. č. 4269 za parcely Pozemkového fondu p. č. 4083 a 4189 k. ú. Žatčany na výsadbu biokoridoru se neuskuteční z důvodu zamítnutí směny ze strany Pozemkového fondu.
 
Oslovení projektanta na zpracování studie na opravy chodníků a parkovacích míst v obci po dokončení podtlakové splaškové kanalizace.
 
Podnikatelský záměr pana Račka, postavit v našem katastru na svém pozemku fotovoltaickou elektrárnu, zamítnul Krajský úřad z důvodu vysoké bonity půdy na daném pozemku, který navíc není uveden v Územním plánu obce jako plocha pro podnikání.
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 21:45 hod. ukončil.
 
 
 
 
V Žatčanech dne 8. 10. 2008
 
 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Ryba ..........................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ......................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Klein ........................................
 
                      Petr Jaša .......................................