Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 31. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 

31. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 18. 3. 2009

konané od 19:00 do 22:15 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

 

 

 

Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dana Ondrůjová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.

 

Nepřítomná: Dagmar Sýkorová (omluvena)

 

 

 

 

Program:

 

1. Zahájení

2. Dotace na komunální techniku

3. Kanalizace II. etapa

4. Různé

 

 

 

 

1. Zahájení: starosta, který zasedání řídil, uvítal všechny přítomné, přečetl zápis z minulého zasedání, konstatoval účast deseti zastupitelů, že zasedání je usnášení schopné a navrhl program. Dále navrhl za ověřovatele zápisu Miroslava Kleina a Zdeňka Svobodu.

 

Usnesení: ZO schvaluje program 31. zasedání a ověřovatele zápisu Miroslava Kleina a Zdeňka Svobodu.

 

Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0

 

 

 

 

 

2. Dotace na komunální techniku: zastupitelé řešili problém, jak naložit s biologickým odpadem z obecních zelených ploch a od občanů. Dospěli ke společnému názoru, že nejefektivnější způsob likvidace rozložitelného biologického odpadu pro naši obec je kompostování v místní komunitní kompostárně s kapacitou max. do 150 m3 biomasy za rok. Zastupitelé pověřili starostu oslovením firmy ENVIPROJEKT ze Zlína, která by vypracovala projekt na "Komunitní kompostárnu Žatčany", včetně žádosti na dotaci z Operačního programu Životního prostředí na nákup komunální techniky potřebné pro kompostování. Jedná se o malotraktor s příslušenstvím - podkop, nakladač, štěpkovač, mulčovač a sekačku.

         Záměrem zastupitelů je umístění kompostárny na obecní parcele č. 293 k. ú. Žatčany v oploceném areálu bývalého ZD, sousedící s přístupovou zpevněnou cestou. Zřízením "Komunitní kompostárny Žatčany" obec vyřeší problém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem obce v souladu se Zákonem o odpadech.

 

Usnesení: ZO schvaluje vypracování projetu na zřízení "Komunitní kompostárnu Žatčany" firmou ENVIPROJEKT s. r.o. včetně vypracování žádosti na dotaci z Operačního programu Životního prostředí ČR na nákup komunální techniky, potřebné pro kompostování, malotraktoru s příslušenstvím - podkopu, nakladače, štěpkovače, mulčovače a sekačky.

ZO schvaluje záměr, umístit kompostárnu na obecní parcelu č. 293 k. ú. Žatčany v oploceném areálu bývalého ZD, sousedící se zpevněnou přístupovou místní komunikací.

 

Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0

 

 

 

 

 

3. Kanalizace II. etapa: starosta informoval zastupitele o průběhu uzavírání smluv mezi občany a firmou VAS a. s., za účelem výběru stočného pro část obce spadající do I. etapy již zkolaudované podtlakové kanalizace.

        Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na II. etapě kanalizace je asi v polovině letošního roku. Ještě v tomto roce budou stavební práce na vodním díle také dokončeny. Zahájení prací je podmíněno rozhodnutím ministra o přidělení dotace z Programu č. 298210, MZe ČR.

        Starosta předložil zastupitelům ke schválení také podání žádosti na dotaci z programu Podpora oblasti vodního hospodářství u Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje na spolufinancování II. etapy podtlakové splaškové kanalizace.

 

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na dotaci z dotačního programu „Podpora oblasti vodního hospodářství“ u Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje na vodní dílo „Žatčany - podtlaková splašková kanalizace II. etapa".

 

Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0

 

 

 

 

Různé:

Usnesení: ZO schvaluje pověřit firmu VZD INVEST k oprávnění jednat za obec Žatčany v zastoupení na úřadech, ve věci příprav pro pokračování výsadby biokoridorů, dle Územního plánu obce Žatčany.

 

Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0

 

 

ZO zplnomocňuje starostu Sokolnic pana Jiřího Životského k zastupování naší obce při hlasování na XI. Sněmu Svazu měst a obcí ČR.

 

Starosta informoval zastupitele o možnosti z dotačního programu č. 298210, MF ČR na nástavbu MŠ pro ZŠ. Bližší podrobnosti o možnosti čerpání této dotace přednese starosta na příštím zasedání.

 

ZO souhlasí s případnou stavbou hotelu na obecním pozemku p. č. 294/1 k. ú. Žatčany.

 

ZO bere na vědomí:

 

Vysílání ČRo Brno o historii a životě v naší obci, s živými vstupy občanů do vysílání dne 15. 4. 2009.

 

Dovoz asfaltového recyklátu na opravu místních komunikací.

 

Dovybavení víceúčelového hřiště.

 

 

 

Po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným starosta za účast a 31. zasedání ZO ve 22:15 hod. ukončil.

 

 

 

 

V Žatčanech dne 18. 3. 2009

 

 

 

 

 

Zapsala: Dana Ondrůjová ............................................

 

 

Starosta: Jaroslav Osička ............................................

 

 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Klein ..............................................

 

                     Zdeněk Svoboda ..............................................