Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 30. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
30. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 18. 2. 2009
od 19:00 do 22:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová , Dana Ondrůjová , Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Miroslav Klein (omluven).
 
Hosté: Policie ČR Židlochovice - prap. Hron a rotm. Šmerda, vedoucí pohostinství p. Desperát a zástupce herních automatů p. Kovář.
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Návštěva zástupců Policie ČR
3. Provozování herního automatu v místním hostinci
4. Zřízení pracoviště CZECH POINT
5. Schválení rozpočtu na rok 2009
6. Záměr prodeje 13,5 m2 pozemku parc. č. 470/4
7. Výsledky inventarizace za rok 2008
8. Různé
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné, konstatoval účast 10. členů zastupitelstva, tedy že zasedání je usnášení schopné, přečetl zápis z minulého zasedání, navrhl program a ověřovatele zápisu Ondřeje Rybu a Lukáše Jurečku. O programu a ověřovatelích dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu Ondřeje Rybu a Lukáše Jurečku.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Návštěva zástupce Policie ČR: zástupci Policie obvodního oddělení Židlochovice předložili na zasedání Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Žatčany za rok 2008. V uvedeném období bylo šetřeno 7 trestných činů, u 4 byl zjištěn pachatel. Dále bylo šetřeno 11 přestupků, z toho u 8 přestupků byl zjištěn pachatel. V obci bylo provedeno také 13 šetření, která se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a další státní organizace. Spolupráce policie s Obecním úřadem je ve zprávě hodnocena na velmi dobré úrovni.
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Žatčany za rok 2008.
 
 
 
 
 
3. Provozování herního automatu v místním hostinci: vedoucí hostince U Severů pan Desperát a zástupce provozovatele herníchautomatů pan Kovář byli přizváni na zasedání, aby vyslechli stanovisko zastupitelstva, které nehodlá udělit vyjímku ze zákona, k povolení provozování herního automatu v místním hostinci. Pan Desperát podal námitku, že nájem z herního automatu pokrývá nájem budovy hostince a že likvidace automatu znamená současně také likvidaci jediné hospody v obci. Pan Kovář prohlásil, že pokud zastupitelé neudělí vyjímku k provozování automatu, bude tento z pohostinství odstraněn a nahrazen výkonnějším, jehož provozování povoluje Ministerstvo financí a zastupitelé toto povolení nemohou ze zákona zrušit. Zúčastněné strany se shodli na tom, že celý problém bude vyřešen do pololetí letošního roku, kdy se majiteli automatu přiděluje známka povolující další případné provozování.
 
 
 
 
 
3. Zřízení pracoviště CZECH POINT: v rámci zavádění e-Governmentu v obcích využilo ZO nabídku MěÚ Židlochovice pomoci při podání žádosti o dotaci na 1. etapu zřízení místa CZECH - POINT a jeho vybavení - plná verze. S podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace byli zastupitelé seznámeni.
 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení nového kontaktního místa CZECH POINT - plná verze a souhlasí s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace CZECH POINT.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
4. Schválení rozpočtu na rok 2009: zastupitelé schvalovali návrh rozpočtu, který byl vyvěšen na Úřední desce po dobu 15 dnů. Ve výdajové části rozpočtu byla navýšena Doprava o částku 250.000,- Kč na projekt chodníků a parkovacích míst a na opravu místních komunikací. Místní správa - obecní úřad byla navýšena o 15.000,- Kč na vybavení kontaktního místa CZECH POINT. Kanalizace byla navýšena o 2.000.000,- Kč na II. etapu. Tyto navýšené výdaje budou pokryty z financí uspořených v minulých letech. O schválení rozpočtu v konečné podobě dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2009.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
5. Záměr prodeje 13,5 m2 pozemku parc. č. 470/4: pan Jiří Svoboda, Žatčany 294, podal na obec žádost o odkoupení části obecního pozemku, za účelem zarovnání hranice mezi obecní parcelou č. 470/4 k. ú. Žatčany a parcelou č.194 k. ú. Žatčany Jiřího Svobody. Zastupitelé rozhodli vyhovět záměru žádosti pana Svobody s tím, že geometrické zaměření a návrh na vklad zajistí a uhradí žadatel. Konečná cena pozemku bude stanovena po přesném geometrickém zaměření. Cena za m2 je 200,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje odprodej asi 13,5 m2 obecního pozemku p. č. 470/4 k. ú. Žatčany Jiřímu Svobodovi, Žatčany č. p. 294. Upřesněná cena pozemku při 200,-Kč/m2 bude stanovena po geometrickém zaměření. Geometrické zaměření a návrh na vklad zajistí a uhradí žadatel.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
6. Výsledky inventarizace za rok 2008: po předložení výsledků inventarizace předsedou komise Lukášem Jurečkou dal starosta hlasovat o ukončení inventarizace.
 
Usnesení: ZO schvaluje průběh a výsledky inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31. 12. 2008.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
7. Různé:
 
Schválení vodného na rok 2009: firma VAS a. s.předložila ke schválení kalkulaci vodného pro letošní rok. Nabídka ceny vody za jeden m3 je o 1,20 Kč vyšší oproti roku 2008 z důvodu zvýšení celkových nákladů na úpravu a dodávku vody.
 
Usnesení: ZO schvaluje cenu vodného na rok 2009 ve výši 30,52 Kč, včetně DPH.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
ZO bere na vědomí:
 
  • Nabídku ZD na odkoupení obecního traktoru s vlečkou.
 
  • Ukončení služeb ZD pro obec, sečení a mulčování trávy na obci a v biocentrech.
 
  • Opuštění lesní školky zemědělským družstvem a tím i možnosti pronájmu školky obcí, nebo jiným subjektem.
 
  • Předběžný souhlas ZD udržovat bezplatně asfaltové polní cesty včetně sečení krajnic.
 
  • Přímé vstupy do vysílání Českého rozhlasu Brno, dne 15. 4. 2009 o historii a současnosti z naší obce.
 
 
 
Ve 22:15 hod. po vyčerpání všech bodů programu poděkoval starosta všem přítomným za účast a 30. zasedání ZO ukončil.
 
 
 
V Žatčanech dne18. 2. 2009
 
 
Zapsala: Dana Ondrůjová ......................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička .......................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Ryba ......................................
 
                     Lukáš Jurečka ........................................