Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

31. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 31. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 31. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 12.6.2013, které se konalo od 19:15 do 21:29 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, omluvena Soňa Lejsková.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. OPRAVA KOMUNIKACE KE HŘIŠTI

3. REGULAČNÍ PLÁN ZÁSTAVBY MALÁ NIVA

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2013

5. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Dagmar Škrháková, Edita Bílá

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. OPRAVA KOMUNIKACE KE HŘIŠTI

Starosta informoval o výsledku výběrového řízení, do kterého se přihlásily 3 firmy a podle kritéria nabídky a ceny byla vybrána firma Ekostavby Brno. V současnosti probíhá příprava staveniště, oprava pláště studny, vyspárování plochy odstraněním asfaltových přílepků a očištění vozovky. Dále se provede oprava kanalizace, zabudují se 2 kanalizační rošty a vymění se potrubí přes silnici.

Usnesení:

ZO bere na vědomí stav prací na opravě komunikace a kanalizace ke hřišti.

3. REGULAČNÍ PLÁN ZÁSTAVBY MALÁ NIVA

Při schůzce se stavebníky se řešil regulační plán staveb. Stavebníkům byl zaslán předběžný regulativ, aby se k němu vyjádřili.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o Malé Nivě.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2013

Navyšují se příjmy a výdaje o 88.200,-Kč. Jedná se o daň z příjmu obce za rok 2012. Dále jde o poskytnutí neinvestičního příspěvku DSO Cezava na pojištění ve výši 9.800,- Kč a na zpracování manipulačního řádu vodní nádrže se vyčleňuje částka 13 000,-. Tyto výdaje budou použity z rezervy (pol. 5901). Na termínovaný vklad se ukládá částka 2 000 000 Kč.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013.

5. RŮZNÉ

A) Nařízení obce Žatčany č. 2/2013 – zrušení starého tržního řádu a schválení nového

Na základě upozornění Krajského úřadu JMK se ruší nařízení obce Žatčany č. 1/2013 a připomínky se zapracovávají do nového nařízení. Z důvodu ochrany seniorů a zajištění bezpečnosti občanů je tímto nařízením zakázán podomní prodej na území obce.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje Nařízení obce Žatčany č.2/2013.

B) Pojištění kanalizace, ukazatelů rychlosti

Od posledního sjednání pojištění obec zařadila do svého majetku přečerpávací stanici a ukazatele rychlosti. Pojistit je možné přečerpávací stanici proti živlu, strojnímu pojištění a ukazatele rychlosti proti vandalismu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu zjištěním, zda společnost VAS má pojištěny provozovny ve své správě.

C) Výherní hrací automaty

ZO bylo seznámeno s dopisem firmy STARDUST, provozovatelem videoterminálu v obci Žatčany. ZO nezamýšlí měnit stávající vyhlášku zakazující provoz hazardu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO nesouhlasí se změnou stávající vyhlášky zakazující provoz hazardu.

D) Nabídka informační tabule biokoridory

Letos by se měl vysazovat biokoridor vedoucí od silnice na Moutnice kolem Starého lesa. 27. 7. 2013 má být otevírání obálek. Firma Fontes, která zajišťuje výběrové řízení obci, nabízí prostřednictvím Mgr. Havlíčkové také zhotovení informačních tabulí, které by uváděly informace o fauně, o okolní krajině apod.

Usnesení:

ZO vzalo na vědomí návrh paní Mgr. Havlíčkové. Rozhodnutí odkládá do pozdější doby, kdy bude realizace biokoridoru provedena.

E) Nájemní smlouva internet

Zastupitelům byl zaslán návrh smlouvy na provozování internetu po kabelové lince

Usnesení:

ZO se k problematice vrátí na dalším jednání zastupitelstva.

F) Projektová dokumentace cyklostezka

Starosta zadal projekt na cyklostezku od Žatčan k mostu U Zbraně (směrem na Újezd) v ceně 78.000,- Kč včetně DPH. Cena obsahuje projekt, projednání s dotčenými orgány a získání jejich vyjádření.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje nabídku na projektovou dokumentaci na cyklostezku ve výši 78 000 Kč. Schvaluje financování převodem nečerpaných prostředků na silnice (POL 6121, § 2212) rozpočtovým opatřením č. 2/2013.

G) Antonín Tůma – příspěvek na opravu komunikace

Starosta přečetl žádost pana Tůmy na příspěvek na opravu komunikace od dvora směrem k mostu na „Ospap“. Pozemek pod cestou je ve vlastnictví obce. Zastupitelé ocenili iniciativu pana Tůmy opravit cestu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek panu Tůmovi na opravu komunikace od dvora k mostu ve výši 15.000,- Kč. Schvaluje financování pokrytím z rezervy (POL 5901) rozpočtovým opatřením č. 2/2013 

H) Exekutor – dražba pozemku parc. č.  4271

Proběhne dražba poloviny pozemku parc. č. 4271 v k. ú. Žatčany. Pozemek by v budoucnu mohl být připojen k sousedním parcelám ve vlastnictví obce s využitím pro klidovou oblast.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu zastupováním obce při dražbě pozemku p. č. 4271 v k. ú. Žatčany.

I) Vzájemné odsouhlasení příspěvku pro DSO Cezava

DSO Cezava předložila k vzájemnému odsouhlasení neinvestiční příspěvek poskytovaný na základě Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720294149 ve výši 9 800 Kč.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje vzájemné odsouhlasení neinvestičního příspěvku na pojištění.

J) Sokol Žatčany

TJ Sokol Žatčany předložil žádost o příspěvek na zateplení stropu sokolovny ve výši 59 650 Kč, což představuje 70% z ceny projektu (85 215 Kč).   

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje mimořádný příspěvek na zateplení stropu sokolovny ve výši 60.000,- Kč. Schvaluje financování pokrytím z rezervy (POL 5901) rozpočtovým opatřením č. 2/2013.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:29 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10.7.2013.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Dagmar Škrháková, Edita Bílá
Starosta:                      František Poláček