Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

30. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 30. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 30. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 15.5.2013, které se konalo od 19:15 do 21:29 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů. Omluveni: Edita Bílá, Zdeněk Sýkora. Je navržena změna programu oproti původně zaslanému a to přesunutí prvního bodu v různém za bod zahájení.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. BEST PRICE ENERGY

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE

4. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA - OPRAVA BUDOVY

6. OPRAVA KOMUNIKACE K HŘIŠTI

7. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Jana Rudolecká

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. BEST PRICE ENERGY

Starosta předal slovo paní Tejmlové, která zastupuje obecně prospěšnou společnost Energie pod kontrolou (dříve Best price energy). Dnes mají 300 obcí. Nabízejí smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou přibližně půl roku dopředu, vždy se dá odejít ke konci roku s tím, že je třeba dát vědět alespoň 6 měsíců dopředu. Smyslem je získat co nejvíce subjektů, aby se co nejvíce snížila cena. Předpokládají, že do roka budou licencovanou společností. Cena za službu je paušál 5000 Kč / rok + 0,01 Kč z jedné kWh. Společnost má sídlo v Hodoníně. Obec předloží uzavřené smlouvy s předchozím dodavatelem, společnost vypoví smlouvy a poté pohlídá přechod na nového dodavatele. Pracují přes společnost zúčtování. Společnost vlastní 2 právnické osoby, které jsou podnikatelské subjekty. Za rok 2012 byla spotřeba obce 9247 kWh elektřiny a 3209 kWh plynu.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje uzavření smlouvy s OPS Energie pod kontrolou na poskytování služeb ve výběru dodavatele energií pro obec a jí zřizovanými subjekty.

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE

Na úřední desce obce byl vyvěšen závěrečný účet obce za rok 2012, a to od 30. 4. do 15. 5. 2013. K účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.  ZŠ a MŠ Žatčany vykázala za období roku 2012 nulový hospodářský výsledek.  

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012, a to bez výhrad.

ZO schvaluje hospodářský výsledek školy za rok 2012. 

4. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU

Starosta zaslal zastupitelům dílčí plnění rozpočtu k 30. 4. 2013. Na základě výběru herního prvku a proto že obec nedostala dotaci z MMR,  navrhl starosta zvýšit výdaj na dětské hřiště z původně plánovaných 120 tis. Kč na 150 tis. Kč. Prostředky budou vzaty z rezervy rozpočtu. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30. 4. 2013 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013.. 

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA - OPRAVA BUDOVY

Starosta, ředitelka školy a projektant se sešli na žádost hygienické stanice s její ředitelkou. Byl projednán stav budovy základní školy a zamýšlené úpravy. Hygienická stanice souhlasí s úpravami a udělí výjimku na provoz sociálního zařízení s platností na 2 roky. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty o jednání na krajské hygienické stanici a schvaluje úpravu sociálního zařízení v budově školy do 2 let. 

6. OPRAVA KOMUNIKACE K HŘIŠTI

Starosta jednal s firmou M silnice o opravě komunikace od návsi k hřišti. Firma předložila cenovou nabídku, se kterou byli zastupitelé seznámeni.  

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci starosty o možné opravě komunikace k hřišti.  

7. RŮZNÉ

A) DSO Cezava - závěrečný účet a závěrka

Závěrečný účet a závěrka DSO Cezava byla vyvěšena na úřední desce a byla odsouhlasena auditorem. 

B) Svoz odpadů

Na posledním jednání svazku obcí byla probírána otázka ceny za svoz. Naše obec nemá od firmy SITA navýšenou cenu, ale množství odpadu se rok od roku snižuje v důsledku třídění. Obec má záměr vstoupit do soutěže o dodavatele svozů komunálního odpadu. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO souhlasí se záměrem vstoupit do soutěže o dodavatele svozů komunálního odpadu. 

C) Přerušení provozu o prázdninách

Od 1. 7. 2013 do 16. 8. 2013 bude zavřená mateřská školka. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí oznámení o provozu mateřské školy o velkých prázdninách. 

D) Příspěvek Bancu

Ředitelka školy předložila zastupitelstvu žádost o řešení současné situace s placením obědů dvou dětí rodiny Bancu ve školní jídelně za měsíc květen a červen 2013. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje mimořádný příspěvek v sociální nouzi na stravování dětem za měsíc květena a červen rodině Bancu. Příspěvek bude poskytnut proti vyúčtování školní jídelny.

E) Příspěvek narozenému dítěti Jakubu Sedláčkovi, Karolíně Novohradské

Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem narozeným dětem dle pravidel obce. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje dar narozeným dětem Jakubu Sedláčkovi a Karolíně Novohradské. 

F) Finanční spoluúčast na hodech

Žatčanští stárci a ženáči požádali obec o finanční spoluúčast na letošních hodech.  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí úhrady na hudbu v celkové výši 15 000,- Kč (z toho 10.000,- Kč mladí stárci, 5.000,- Kč ženáči). 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje úhradu hudby na letošních hodech výši 15.000,- Kč. 

G) Pan Jílek

Starosta informoval o pomoci obce panu Jílkovi po jeho návratu z dlouhodobé hospitalizace v nemocnici. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o panu Jílkovi. 

H) Smlouva o vztazích

Obec vypracovala návrh smlouvy o vztazích mezi obcí a spolky, které žádají o podporu na činnost z obecního rozpočtu. Tato smlouva bude s jednotlivými organizacemi před uzavřením projednávána a upravovaná dle možností obce a organizací. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí návrh smlouvy o vztazích mezi obcí Žatčany a spolky, zájmovými organizacemi. 

I) Internet ign.cz

Obec dostala další nabídku provozování kabelové televize a internetu v Žatčanech. Starosta vytvoří pracovní skupinu, která posoudí jednotlivé nabídky k dalšímu provozování kabelové televize a internetu. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí nabídku na internet od dalšího subjektu. 

J) Děkovné kříže

V katastru obce se nachází 9 děkovných křížů, které nemají vlastníka. V případě žádosti o dotaci na opravu anebo financování opravy je třeba znát konkrétního vlastníka. Starosta navrhuje vydat vyhlášku o určení vlastnictví devíti děkovných křížů v katastru obce. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje vyhlášku na určení vlastnictví věci děkovných křížů.

K) Smlouva o zřízení věcného břemene

Firma Ekoplan, s. r. o. zajišťující pro JMP Net, s. r. o. smluvní dokumentaci zaslala ke schválení ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene. Tato smlouva se týká vybudovaného prodloužení plynové přípojky na Šanhaji. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žatčany a JMP Net, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1 na plynárenské zařízení včetně příslušenství. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:29 hodin. Příští zasedání se předpokládá 12.6.2013.


Zapisovatel:                 Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Eva Stiborová, Jana Rudolecká
Starosta:                      František Poláček