Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

29. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 29. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 29. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 10.4.2013, které se konalo od 19:10 do 21:15 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdenek Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů. Omluveni: Edita Bílá, Dagmar Škrháková. Dostaví se později: Lukáš Jurečka.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. OPTICKÝ KABEL

3. MAS

4. ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

5. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Jaroslav Osička

Zapisovatel: navržena Jana Rudolecká, jakmile se dostaví - Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. OPTICKÝ KABEL

Starosta informoval zastupitele, že se množí stížnosti na rychlost internetu poskytovaného firmou VIVA. Pan Martin Pospíšil si stěžoval opakovaně, jeho stížnosti nebyly VIVou řešeny, slíbili mu, že se dostaví za účelem vyřešení problému, nedostavili se. Obec dostala nabídku od společnosti Českomoravská telekomunikační s.r.o. – CEMOTEL, která nabízí vysokokapacitní síť, do budoucna napojení na optickou síť. Dále nabízí internet pro školu, školku, OÚ a knihovnu zdarma. Pro občany bezplatné zapůjčení modemu, kapacita pro domácnosti min. 100 Mbps. Ceník předložili. Výhodou je možnost využití stávajícího kabelu bez nutnosti rozkopání obce, v horizontu cca 3 let výměna kompletního metalického kabelu za optický v celé obci a přechod na plně digitalizovaný provoz celé technologie.
V 19.35 hod se dostavil Lukáš Jurečka.
V diskuzi bylo konstatováno, že stávající síť bude schopna provozu minimálně 10 let. Zájmem zastupitelů je najít firmu, která za přiměřených podmínek dovede do obce kvalitní signál a za využití stávající metalické sítě kabelového rozvodu v obci nabídne občanům kabelovou televizi, internet a telefon.
 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání s provozovateli sítí elektronických komunikací. 

3. MAS

V Místní akční skupině (MAS) „Za humnama“ dochází k dalšímu rozvoji činnosti. Ve zpravodaji vyjde dotazník pro občany, který bude vyhodnocen a zaslán jako podklad pro vytvoření strategie rozvoje. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o MAS Za Humnama. 

4. ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

V rámci údržby obce a doplnění stávající techniky předložil starosta nabídku doplnění úklidové technologie o zametací kartáč s kropením. Po diskusi zastupitelé rozhodli o zakoupení navrhovaných doplňků bez kropení. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zakoupení vany a zametacího kartáče jako příslušenství k traktorku. 

5. RŮZNÉ

A) Maierovi

Na obec byla doručena žádost o zaplocení pozemku nad kanálem – bývalým mlýnským náhonem, parcelou 358/3. V současnosti je několika okolními obyvateli zaplocen pozemek nad kanálem bez souhlasu obce.
Vzhledem k tomu, že pozemek nad kanálem i kanál je v majetku obce, obec je nucena hájit svá práva ke svému majetku. Proto bude všem občanům, kteří užívají části tohoto pozemku, zaslána nájemní smlouva.
 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu vyvěšením záměru pronájmu části parcely 358/3.
ZO pověřuje starostu vypracovat nájemní smlouvu s Majerovými za podmínek stanovených po konzultaci s právníkem.
ZO pověřuje starostu zaslat nájemní smlouvu také ostatním občanům, kteří užívají části parcely 358/3. V nájemní smlouvě bude uvedeno, že obci musí být umožněn přístup na pozemek v případě nutné údržby kanálu.
 

B) Škola

Probíhá stavební povolení na úpravu třídy pro 10 žáků. Je třeba najít řešení, jak do budoucna bude škola a školka fungovat. Zda bude škola nad školkou nebo školka ve dvoře školy, nebo nad školou. 

Usnesení:

ZO vzalo na vědomí další návrhy postupu na řešení školy a školky. 

C) Objížďka

Objížďka přes naši obec bude do 31. 5. 2013. Na spojovací obslužné komunikaci mezi nesvačilskou cestou a křižovatkou u okrasné školky je omezena rychlost na 30km/h. Obecní policie bude dbát na dodržování rychlosti. 

D) Znak a prapor

Je potřeba sjednotit znak obce mezi praporem a znakem na plaketě. 

E) Plánovací smlouva Ježovi

Byla podána žádost o schválení sjezdu – výjezdu z pozemku manželů Ježových na obecní komunikaci a plánovací smlouvy. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje výjezd z pozemku manželů Ježových na obecní komunikaci.
ZO schvaluje plánovací smlouvu mezi obcí a manželi Ježovými. 

F) Schválení účetní závěrky obce a školy za rok 2012

Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce a školy. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje účetní závěrku obce a školy za rok 2012. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:15 hodin. Příští zasedání se předpokládá 15.5.2013.


Zapisovatel:                 Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Eva Stiborová, Jaroslav Osička
Starosta:                      František Poláček