Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 28. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
28. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 16. 12. 2008
od 19:00 do 23:00hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dana Ondrůjová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Dagmar Sýkorová (omluvena)
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení vyhlášky o poplatku za odpady na rok 2009
3. Schválení stočného
4. Podpis smlouvy se SFŽP ČR - biokoridor Krátké díly
5. Rozpočtové opatření
6. Inventarizace
7. Různé
 
 
 
 
Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné, konstatoval účast 10 zastupitelů,  zasedání je tedy usnášení schopné, přečetl zápis z minulého zasedání, navrhl program, zapisovatele Lukáše Jurečku a dva ověřovatele zápisu, Zdeňka Sýkoru a Vojtěcha Lízala. O programu, zapisovateli a ověřovatelích zápisu dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 28. zasedání ZO, zapisovatele Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu, Zdeňka Sýkoru a Vojtěcha Lízala.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
2. Schválení vyhlášky o poplatku za odpady na rok 2009: již na minulém zasedání se zastupitelé zabývali možným zvýšením poplatku za odpady v roce 2009. V té době nebyly k dispozici podklady o inflačním navýšení ceny od svozové firmy SITA, které činí 6,6 %. Vzhledem k zahájení výběru stočného, rozhodlo zastupitelstvo obce poplatek za odpady 400,- Kč na osobu v roce 2009 nezvyšovat a deficit mezi výběrem za poplatky a skutečnými náklady za likvidaci odpadů uhradit z obecního rozpočtu. Starosta dal o nové obecně závazné vyhlášce za odpady hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o poplatku za odpady s platností od 1. 1. 2009. Poplatek činí 400,- Kč na občana za rok. Děti do věku 15 let jsou od poplatku osvobozeny.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
3. Schválení stočného: na minulém zasedání pověřili zastupitelé starostu podpisem smlouvy s firmou VAS a.s., která bude v nájmu provozovat obecní splaškovou kanalizaci, včetně výše výběru stočného, které podléhá schválení zastupitelstvem obce. Výpočtu stočného na rok 2009 předcházelo jednání mezi ředitelem VAS a.s. a starosty obcí Žatčany a Měnín. Po složitém vyjednávání byla stanovena konečná cena v roce 2009 na 100,- Kč měsíčně na osobu. Lze předpokládat, že po připojení celé obce na kanalizaci se cena stočného sníží. Občanům bude v maximální míře vysvětleno, jak byla kalkulace stočného stanovena. Dále zastupitelé rozhodli, že náklady 114.884,- Kč za vyčištění splaškové vody dodané do ČOV Měnín do 31. 12. 2008 budou uhrazeny z obecního rozpočtu.
 
Usnesení: ZO schvaluje stočné na rok 2009 ve výši 100,- Kč na osobu.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Usnesení: ZO schvaluje uhradit obci Měnín náklady za vyčištění splaškových vod dodaných do 31.12.2008 ze Žatčan do ČOV Měnín ve výši 114.884,- Kč.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
4. Schválení smlouvy se SFŽP ČR - biokoridor Krátké díly: výsadbu a oploceníbiokoridoru Krátké dílydokončila firma KAVIL v termínu na svoje náklady. Začátkem prosince podepsal starosta obce smlouvu se SFŽP ČR. Je reálný předpoklad, že finanční prostředky na výsadbu budou z fondu uvolněny ještě v tomto roce.
 
 ZO bere na vědomí podpis smlouvy mezi obcí Žatčany a SFŽP ČR na výsadbu biokoridoru Krátké díly.
 
 
 
5. Rozpočtové opatření: Příjmy se zvyšují o dotaci na kanalizaci ve výši 1.141,6 tis. Kč a na biokoridor ve výši 677,8 tis. Kč. Obec obdržela také půjčku na kanalizaci ve výši 265,1 tis. Kč. Ve výdajích se tyto částky dávají ve stejné výši na uvedené akce.
Na straně výdajové se navyšuje veřejná zeleň o částku 15 tis. Kč za ořez stromů a u zastupitelstva obce o 12 tis. Kč za pojištění odpovědnosti zastupitelů. Tyto výdaje jsou kryty z rozpočtové rezervy (viz. příloha).
 
Usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2008.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
6. Inventarizace: starosta dal pokyn k provedení periodické inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31. 12. 2008 a jmenoval jednotlivé vedoucí a členy komisí. Jmenný seznam komisí, jakož i termíny inventarizace jsou přílohou tohoto zápisu.
 
ZO bere na vědomí pokyn starosty k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce Žatčany ke dni 31. 12. 2008.
 
 
 
 
7. Různé
Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium v roce 2009 do doby, než bude schválen rozpočet obce na rok 2009.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium v roce 2009 ve výši 1/12 čerpání rozpočtu roku 2008.   
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Starosta jmenoval za člena finančního výboru bývalého místostarostu Zdeňka Svobodu. Odměny pro nově zvoleného místostarostu Ondřeje Rybu a pro člena finančního výboru Zdeňka Svobodu schválilo zastupitelstvo obce.
 
ZO bere na vědomí: jmenování Zdeňka Svobody za člena finančního výboru.
 
Usnesení: ZO schvaluje měsíční odměnu 5.000,- Kč od 1. 1. 2009 pro Ondřeje Rybu za funkci místostarosty a měsíční odměnu 400,- Kč od 16. 12. 2008 pro člena finančního výboru Zdeňka Svobodu.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Rozpočtový výhled obce do roku 2013 byl dalším bodem zasedání. V roce 2009 je záměrem ZO dokončit splaškovou kanalizaci v obci a vybudovat inženýrské sítě na Malé nivě. V roce 2010 opravy chodníků a místních komunikací. V roce 2011 nástavba ZŠ na MŠ, v roce 2012 a 2013 rekonstrukce Žatčanského mlýna a stavba vodního díla Žatčanský rybník.
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na léta 2009 - 2013 (viz. příloha zápisu)
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Zastupitelé schválili v rámci podpory kultury na obci uhradit v roce 2009 dopravu na divadelní představení, nebo na jiné kulturní akce pro občany do výše 10.000,- Kč.
 
Usnesení:ZO schvaluje uhradit v roce 2009 z rozpočtu obce dopravu na divadelní představení, nebo na jiné kulturní akce do výše 10.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Petiční výbor ve složení JUDr. Milan Bedroš, Radomír Lejska a Ing. Vlastimil Stibor, předal dne 2. 12. 2008 na obec petici podepsanou 100 obyvateli obce, obsahující stížnost na neúnosnou situaci nárůstu silničního provozu v obci.Následný den seznámil starosta s peticí velitele policie ČR v Židlochovicích Kpt. Dofka a pracovníka odboru dopravy Měú Židlochovice p. Šotnara. ZO pověřilo starostu využít všech možností obce, zasadit se o navrhované změny popsané v petici a eliminovat negativní dopady nárůstu dopravy na minimum. Starosta zjistí do příštího zasedání, jaké jsou ceny radarů, které by mohly být v obci instalovány.
 
 
Zastupitelé zvažovali, zda obec uspořádá na návsi tradiční Novoroční ohňostroj. Převážná většina členů ZO se přiklonila pro uspořádání ohňostroje. Na výši ceny, za kterou se ohňostroj koupí, však nebyl jednotný názor. Kompromisem zastupitelé dospěli k ceně 3.000,-Kč, za kterou se ohňostroj koupí.
 
Usnesení: ZO schvaluje uspořádání Novoročního ohňostroje, na který vyčleňuje z rozpočtu částku 3.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 9     proti 1     zdržel se 0   
 
 
 
ZO se usneslo, že finančně podpoří obecní zabíjačku, pokud se najde někdo, kdo bude ochoten zabíjačku uspořádat.
 
Usnesení: ZO schvaluje konání obecní zabíjačky a finančně ji podpoří.
 
Hlasování pro 10     proti 0 zdržel se 0
 
 
 
 
Místostarosta Ondřej Ryba navrhl sponzorovat dětem při vycházení z naší školy strom k zasazení. Tento návrh prodiskutuje pan Ryba s ředitelkou školy.
 
 
ZO bere na vědomí:
 
·        žádost Františka Poláčka č.p. 37 o údržbu obecní zeleně v obci. ZO projevilo vůli do budoucna uvažovat o nákupu vlastní techniky pro potřebu obce. S touto skutečností však není počítáno v rozpočtu na rok 2009.
 
·        zájem rodičů dětí ZŠ a MŠ upořádat 14. 1. 2009 dětské radovánky.
 
·        plánované setkání starosty s hejtmanem Jmk. Michalem Haškem a Václavem Horákem za účelem dokončení kanalizace v obci.
 
 
 
 Starosta po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a ve 23:00 hod. zasedání ZO ukončil.
 
 
 
 
V Žatčanech dne 16.12.2008
 
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka ......................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ......................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Svoboda ........................................
 
                                   Josef Fiala ......................................