Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 29. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 

 
 
 
29. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 20. 1. 2009
od 19:00 do 22:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Miroslav Klein, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Dana Ondrůjová, Zdeněk Svoboda, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Petr Jaša, Jaroslav Osička.
 
Nepřítomni: Josef Fiala (omluven)
 
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009
3. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jmk
4. Pronájem pozemku p. č. 294/1 k. ú. Žatčany Aleši Kalvodovi
5. Různé
 
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta přivítal zastupitele, konstatoval počet 10 členů, zasedání je tedy schopné usnášení, přečetl zápis z minulého zasedání, navrhl program a ověřovatele zápisu Vojtěcha Lízala a Petra Jašu. Dal hlasovat o programu zasedání a ověřovatelích zápisu.
 
Usnesení: ZO schvaluje program 29. zasedání zastupitelstva obce a ověřovatele zápisu Vojtěcha Lízala a Petra Jašu.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2009: schválení návrhu rozpočtu předcházelo vytipování priorit ve výdajových položkách v roce 2009. Jedná se především o výdaje na školství, na dokončení splaškové kanalizace a následné opravy chodníků a místních komunikací, na prodloužení rozvodu plynu, na odpady, splácení půjčky na kanalizaci, podporu příspěvkovým organizacím, na projekt dětského hřiště, a údržbu zeleně. Po důkladné analýze položek všech výdajů v roce 2009 dal starosta hlasovat o schválení návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2009.
 
Usnesení: ZO schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2009 (viz. příloha).
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
3. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova: na prodloužení rozvodu zemního plynu a zpevnění cesty na Šanhaji se zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jmk. V této části obce je postaveno, nebo se dokončuje šest nových rodinných domků, které budou připojovány na obecní plynovod ještě v tomto roce. Termín pro podání žádosti o dotaci končí 15. 2. 2009.
 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Jmk na prodloužení rozvodu plynu a zpevnění cesty v části obce Šanhaj.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
4. Pronájem pozemku p. č. 294/1 k. ú. Žatčany: Aleš Kalvoda č. p. 124 požádal o pronájem obecního pozemku, který sousedí se skleníky v areálu ZD. Obecní pozemky ve skleníku má již pan Kalvoda pronajaty na podnikání v oboru zahradnictví. Záměrem pronájmu parcely č. 294/1 panu Kalvodovi je také provozování zahradnické činnosti. O záměru pronájmu dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr pronajmout Aleši Kalvodovi, Žatčany č.p. 124, obecní pozemek p. č. 294/1 k. ú. Žatčany, za účelem provozování zahradnické činnosti.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
 
 
5. Různé:
 
Z upřesnění výkladu zák. č. 202/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provozování výherních hracích automatů vyplývá, že v okruhu 100 metrů od VHA se nesmí nacházet školské, nebo církevní zařízení. Dle tohoto zákona může zastupitelstvo obce udělit vyjímku, povolit provozování automatu i na kratší vzdálenost. Výherní automat v místním hostinci je vzdálen méně než 100 metrů od školy i kostela. O možnosti udělení vyjímky na provozování VHA dal starosta hlasovat. Udělení vyjímky na jeho provozování v hostinci zastupitelé většinou hlasů zamítli.
 
Usnesení: ZO neschvaluje udělit vyjímku ze zákona č. 202/90, ve znění pozdějších předpisů na povolení provozování výherního hracího automatu v místním hostinci. Automat se nachází v menší vzdálenosti, než 100 metrů od školy a kostela a tím nesplňuje výklad výše zmíněného zákona, zákazu provozování VHA do 100 metrů od školských a církevních zařízení.   
 
Hlasování: pro 2     proti 5     zdržel se 3
 
 
ZO bere na vědomí:
 
·      záměr nákupu a zabudování 2 ks ukazatelů rychlosti pro bezpečnost silničního provozu
·      zvýšení výdajů na odvoz a zpracování starého papíru a prázdných PET lahví
·      čištění koryta pro dešťovou vodu u mlýna
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu, poděkoval starosta všem přítomným za účast a v 10:30 hod. zasedání ZO ukončil.
 
 
 
V Žatčanech dne 20. 1. 2009
 
 
 
Zapsala: Dana Ondrůjová ...........................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ...........................................
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša ............................................
 
                                Vojtěch Lízal .........................................