Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

28. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 28. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 28. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 13.3.2013, které se konalo od 19:15 do 20:50 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Zdenek Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ

2. TRŽNÍ ŘÁD

3. DOTACE

4. RŮZNÉ

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Soňa Lejsková

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. TRŽNÍ ŘÁD

Starosta seznámil přítomné s důvody zavedení tržního řádu, kdy největším problémem v současnosti je podomní prodej. Ostřílení prodejci vnucují starším lidem za nevýhodných podmínek mnohdy předražené nebo nekvalitní výrobky a služby. V tržním řádu se podomní prodej zakazuje. Naopak se vymezují plochy, kde je možné prodávat, aby nedošlo k situaci, kdy různí prodejci umístí své stánky nebo pojízdnou prodejnu na nepřehledné a nebezpečné místo.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje Nařízení obce Žatčany č. 01/2013 - tržní řád.

3. DOTACE

V letošním roce může obec žádat o dotace Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova, na kulturní památky, na hasiče, na cyklostezky. Z programu rozvoje venkova je možné řešit úpravu vnitřních prostor základní školy. Hasiči budou žádat o 4 sady dýchacích přístrojů. Vyšel dotační titul na cyklostezky, je možné získat až 50%. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost na dotaci z PRV Jihomoravského kraje na vnitřní úpravu základní školy a žádost na dotaci z programu Prevence a požární ochrana Jihomoravského kraje na čtyři sady dýchacích přístrojů s příslušenstvím.

4. RŮZNÉ

A) Energie - jednání o způsobu úspory

Starosta informoval o schůzce zástupců kraje se starosty ohledně využití Regionpasů v systému úspory nákladů na energie. Tato akce se teprve rozbíhá, proto by bylo vhodné v současné době jednat s firmou, která v této věci již dále pokročila. Z předložených nabídek starosta doporučuje jednat s firmou Best price energy.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu jednáním s firmou Best price energy o nákupů energií.

B) Malá Niva

Proběhlo jednání se stavebníky v lokalitě Malá Niva. Stavebníci a projektant seznámili starostu s průběhem založení sdružení Malá Niva a projektovou přípravou výstavby sítí ve jmenované lokalitě. Sdružení předložilo požadavek na schválení výstavby komunikace a sítí na pozemku obce parc. č. 3853.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO souhlasí s výstavbou komunikace a sítí na pozemku vlastněném obcí parc. č. 3853 pro sdružení stavebníků v lokalitě Malá Niva z důvodu možnosti vydání územního a stavebního povolení.

C) Výbor rozvoje

Všichni zastupitelé byli seznámeni se zápisem z rozvojového výboru ze dne 11.3.2013.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zápis zasedání rozvojového výboru ze dne 11.3.2013.

D) Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2012

Místostarosta seznámil zastupitele se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci za rok 2012. Z 10 trestných činů byl u 2 trestných činů zjištěn pachatel.

Starosta seznámil zastupitele se zprávou Obecní policie Telnice, za měsíc únor bylo řešeno 8 oznámení od občanů z naší obce. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012 a zprávu Obecní policie Telnice za měsíc únor 2013. 

E) Prodej pozemku

Na úřední desce byl dne 14.2.2013 vyvěšen záměr na prodej pozemku parc. č. 222 o výměře 22 m2. O prodej pozemku požádal pan Tomáš Opluštil, s jehož stavební parcelou obecní pozemek sousedí. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje prodej pozemku par. č. 222 o výměře 22  m2 panu Tomáši Opluštilovi za cenu 200,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy. 

F) Zpráva ředitelky školy

Ředitelka školy Mgr. Ilona Kalná předložila pravidla provozu mateřské školy v případě zvýšené nemocnosti dětí. MŠ se uzavírá v případě přítomných 10 a méně dětí. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí pravidla provozu mateřské školy v případě zvýšené nemocnosti dětí.

G) Zametač

Starosta předložil návrh na pořízení zametače za malotraktor. Minimální konfigurace na zametání je 24,1 tis. Kč. 

Usnesení:

ZO pověřuje starostu porovnáním nabídek a zjištěním nejvhodnější kombinace zametacího stroje.

H) Senioři

Starosta informoval o aktivitách seniorů, kteří mají zájem se scházet a seznámil zastupitele s dalším vývojem situace klubu seniorů.

I) Různé z různého

E.ON vykácel dřeviny kolem svého vedení u biokoridoru za rybníkem. Výsledkem jsou pahýly zešikma řezané a celkově to po nich vypadá jako po vandalech. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 20:50 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10.4.2013.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Ondřej Ryba, Soňa Lejsková
Starosta:                       František Poláček