Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

27. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 27. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 27. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 13.2.2013, které se konalo od 19:10 do 21:45 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, Dagmar Škrháková a Lukáš Jurečka omluveni.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Inventury 2012

3. Nákup energií - nabídky

4. Finance - nabídka

5. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý

Zapisovatel: Jana Rudolecká

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. INVENTURY 2012

Starosta seznámil zastupitele se zápisem inventarizační komise a s výsledkem inventur k 31.12.2012. Inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly ani zúčtovatelné rozdíly. Místostarosta seznámil se seznamem majetku navrženého k vyřazení majetku.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace za rok 2012 a schvaluje vyřazení navrženého majetku.

3. NÁKUP ENERGIÍ - NABÍDKY

Obci bylo nabídnuto několik variant na změnu dodavatele energií. Starosta předložil návrhy firem Best price energy, B4F s.r.o., Nákupní společnost.cz a způsob financování jejich služeb. Dále byl předložen projekt JMK pro obce Region Pasy. Zastupitelé požadují upřesnění některých nabídek.

Usnesení:

ZO bere na vědomí předložené návrhy, nechá si předložit další a momentálně nebude o změně dodavatele energií rozhodovat. 

4. FINANCE - NABÍDKA

Obci byla předložena nabídka od ing. Wajdy na vklad volných finančních prostředků na terminovaný vklad na 1 rok s úrokem 3,1 p.a. u J & T banky.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje uložení částky 2 mil. Kč. na termínovaný vklad u J & T banky.

5. RŮZNÉ

A) Smlouva o údržbě rozhlasu

Starosta navrhuje prodloužit smlouvu o údržbě rozhlasu s panem Chmelem. Současné roční náklady: 4 tis.Kč za kontrolu a seřizování, 4 tis. Kč. za údržbu, opravy, technické zdokonalení.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s panem Chmelem na rok 2013 za stávajících podmínek.

B) Den pro obec

Ondřej Ryba informoval o stanovení termínu Dne pro obec, a to na 9.3.2013, v případě nepříznivého počasí bude termín upřesněn.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Výboru pro životní prostředí o stanovení termínu Dne pro obec.

C) Žádost o odkoupení pozemku

Pan Tomáš Opluštil požádal o odkup pozemku v k. ú. Žatčany , p. č. 222 o výměře 22 m2, za cenu pro odkup stanovenou jako obvyklou v těchto případech, a to 200,- Kč za 1 m2.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. 222 o výměře 22 m2 v k.ú. Žatčany za cenu 200 Kč/m2.

D) Klub důchodců

Skupina důchodců scházejících se v Základní škole byla vyzvána ředitelkou ZŠ k vrácení klíčů od školy a do budoucna vyhledání náhradních prostor. ZO diskutovalo o možnosti, aby se klub důchodců scházel v jiných prostorách, např. v sokolovně. ZO pověřuje MVDr. Ondřeje Rybu k projednání návrhu na scházení klubu důchodců v sokolovně s vedením Sokola Žatčany. Eva Stiborová bude situaci konzultovat s ředitelkou školy – možnost prozatímních schůzek ve škole do doby nalezení nových prostor a bude informovat paní Adlerovou, která se na ZO obrátila.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu o klubu důchodců.

E) Blahopřání spoluobčanům k jubileu

ZO diskutovalo o blahopřání seniorům k jejich jubileu. Z dotazů vyplynulo, že většina důchodců si přeje písemné blahopřání vhodit do poštovní schránky. Dále bude blahopřání zveřejněno ve společenské rubrice obecního zpravodaje, a to kulaté a půlkulaté narozeniny od věku 70 let. Ve společenské rubrice zpravodaje bude také uvedeno i blahopřání k narození dítěte.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO souhlasí s blahopřáním občanům, jak je výše uvedeno.

F) Rybník

Povodí Moravy provedlo kontrolu Hranečnického potoka a dle jeho vyjádření je v nepořádku stavidlo, mosty a obtok stavidla.
Obci byla stanovena povinnost do 31.3.2013 zprovoznit stavidlo, do 28.2.2013 odstranit dřevěnou lávku přes potok, pod stavidlem 2 betonové sloupy jako lávku. Obec zadá pověřené osobě zpracování manipulačního řádu rybníka, starosta požádá Povodí Moravy o jeho zpracování. Prozatímní manipulaci zajistí obec Žatčany. Dále došlo v rybníku k úhynu většího množství ryb z důvodu zamrznutí plochy a znečištění vody. Odbor ŽP o této situaci informoval rybářský svaz a žádal nápravu situace. Starosta zaslal dopis na odbor ŽP MěÚ Židlochovice, ve kterém požaduje revizi zvodnění Hranečnického potoka.
 

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu Hranečnického potoka a rybníka. 

G) Povodňová komise obce

Místostarosta informoval o složení povodňové komise obce: předseda ing. František Poláček, místopředseda Oldřich Tichý, tajemník Radek Tichý, členové Vladimír Sýkora a Petr Jaša.
Správa horního toku Litavy po Měnínský most spadá pod závod Koryčany, Hranečnický potok pod správu Dyje.
Při kontrole stavu toku Litavy v roce 2012 byly shledány tyto závady: zanesený propustek za hřištěm. Pomoc přislíbili hasiči ze Žatčan a Židlochovic. Řešen průtok strouhy za hřištěm a případné uložení vytěžené zeminy ze strouhy. U seníku za areálem ZD nepovolený odběr vody z řeky. Základní závadou je průtočnost mostního profilu na silnici II/380.
 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu místostarosty a schvaluje složení povodňové komise. 

H) Pohyb psů

Obec dostala stížnost o pohybu psů po obci a na obslužné komunikaci u Cezavy. Obecní policie byla starostou vyzvána ke zvýšení dohledu nad volným pohybem psů v blízkosti obce a dodržování vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o stížnosti na volný pohyb psů.

I) Internet, vysílač na stožár

Starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem provozovatele internetové sítě Českomoravská telekomunikační na umístění antény vysílání internetu na stožár hasičů umístěný v zahradě OÚ. Starosta byl pověřen upřesnit podmínky s provozovatelem a po kontrole smlouvy s právníkem tuto uzavřít. 

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty obce a schvaluje uzavření smlouvy s provozovatelem internetu.

J) MAS Za humnama

Ing. Jan Binek seznámil ZO s dalšími kroky MAS. Obec Žatčany je součástí Místní akční skupiny Za humnama. MAS započala přípravu své strategie na období let 2014 - 2020. V rámci přípravných prací a sběru informací proběhnou ve všech obcích spadajících do MAS dotazníková šetření mezi občany, podnikateli a neziskovými organizacemi. Technické zajištění šetření bude upřesněno. Dle výsledku šetření budou nastaveny budoucí aktivity MAS a možnosti získání dotační podpory. Zpracovaná strategie MAS bude projednána zastupitelstvy všech zúčastněných obcí.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu o dalším postupu MAS Za humnama.

K) Letecké snímky Žatčan a publikace

Obci byla předložena nabídka Mgr. Zdeňka Vašického na zakoupení leteckých snímků obce, případně jejich publikování v regionální knize leteckých snímků obcí.  Cena  dle různých variant je od  4 900,- Kč po  14 900,- Kč. Zastupitelé se shodli, že cena je pro obec vysoká. 

Hlasování:

Pro 0, proti 9, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO nesouhlasí se zakoupením leteckých snímků obce.  


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:45 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13.3.2013.


Zapisovatel:                  Mgr. Jana Rudolecká
Ověřovatelé zápisu:     Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý
Starosta:                       František Poláček